PORTAL JAVNIH NAROČIL

Portal javnih naročil je spletni informacijski portal Ministrstva za finance, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 43/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS) neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije.

Na portalu javnih naročil se objavljajo obvestila v zvezi z:

 • naročili blaga in storitev po ZJN-2, katerih vrednost je enaka ali večja od 20.000 EUR,
 • naročili gradenj po ZJN-2, katerih vrednost je enaka ali večja od 40.000 EUR,
 • naročili blaga in storitev po ZJNVETPS, katerih vrednost je enaka ali večja od 40.000 EUR,
 • naročili gradenj po ZJNVETPS, katerih vrednost je enaka ali večja od 80.000 EUR.

Kadar je vrednost naročila enaka ali večja od vrednosti iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2 oz. prvega odstavka 17. člena ZJNVETPS se obvestila v zvezi z naročili objavljajo tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Predmet objav na portalu javnih naročil so:

 • objave iz prvega odstavka 57. člena ZJN-2 in prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS,
 • razpisna dokumentacija, ki jo mora naročnik v skladu z 72. členom ZJN-2 oz. 75. in 76. členom ZJNVETPS objaviti na ali preko portal javnih naročil, vključno z morebitnimi spremembami in dopolnitvami te dokumentacije,
 • dodatna pojasnila razpisne dokumentacije, ki jih mora na ali preko portal javnih naročil objaviti v skladu z 81. in 83. členom ZJN-2 oz. 76. členom ZJNVETPS.

Objave na podlagi prvega odstavka 57. člena ZJN-2 in prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS:

 • predhodno informativno obvestilo oziroma periodično informativno obvestilo,
 • obvestilo o naročilu male vrednosti,
 • obvestilo o oddaji naročila male vrednosti,
 • obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi,
 • obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi,
 • obvestilo o javnem naročilu,
 • obvestilo o oddaji naročila,
 • obvestilo o natečaju,
 • rezultati natečaja,
 • prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost,
 • poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu,
 • obvestilo o sistemu ugotavljanja sposobnosti,
 • obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma,
 • obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.

Obvestilo, ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije, ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil, preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti (59. člen ZJN-2 in 60. člen ZJNVETPS). Takšno obvestilo naročnik posreduje v objavo preko portala javnih naročil, in sicer tako, da v njem ustrezno označi mesto objave obvestila. Kadar naročnik v obvestilu označi, da želi objaviti naročilo tudi v Uradnem listu Evropske unije, se obvestilo avtomatično, preko portala javnih naročil pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., ki upravlja Portal javnih naročil, mora zagotoviti objavo posameznega obvestila naslednji delovni dan od prejema le-tega, če ga je sprejel v poslovnem času, ki traja od ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro.

Od 1. 1. 2009 dalje se neposredno iz objavljenih obvestil o oddaji naročila zajemajo tudi statistični podatki. Za izpolnitev vseh statističnih obvez morajo le organi Republike Slovenije do konca februarja poročati o t.i. evidenčnih naročilih. To so naročila, ki jih glede na njihovo majhno vrednost ni treba oddati po postopkih iz ZJN-2 oz. ZJNVETPS.

 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno