PORTAL JAVNIH NAROČIL

Portal javnih naročil je spletni informacijski portal Ministrstva za javno upravo, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 - odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS) in Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Ur. l. RS, št. 90/12 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV) neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije.

Na portalu javnih naročil se objavljajo obvestila v zvezi z:

 • naročili blaga in storitev po ZJN-2, katerih vrednost je enaka ali večja od 20.000 EUR,
 • naročili gradenj po ZJN-2, katerih vrednost je enaka ali večja od 40.000 EUR,
 • naročili blaga in storitev po ZJNVETPS, katerih vrednost je enaka ali večja od 40.000 EUR,
 • naročili gradenj po ZJNVETPS, katerih vrednost je enaka ali večja od 80.000 EUR,
 • naročili blaga in storitev po ZJNPOV, katerih vrednost je enaka ali večja od 40.000 EUR,
 • naročili gradenj po ZJNPOV, katerih vrednost je enaka ali večja od 80.000 EUR.

Kadar je vrednost naročila enaka ali večja od vrednosti iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2, prvega odstavka 17. člena ZJNVETPS oz. prvega odstavka 7. člena ZJNPOV, se obvestila v zvezi z naročili objavljajo tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Predmet objav na portalu javnih naročil so:

 • objave iz prvega odstavka 57. člena ZJN-2, prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS in prvega odstavka 46. člena ZJNPOV,
 • razpisna dokumentacija, ki jo mora naročnik v skladu z 72. členom ZJN-2, 75. in 76. členom ZJNVETPS oz. 64. členom ZJNPOV objaviti na ali preko portal javnih naročil, vključno z morebitnimi spremembami in dopolnitvami te dokumentacije,
 • dodatna pojasnila razpisne dokumentacije, ki jih mora na ali preko portal javnih naročil objaviti v skladu z 81. in 83. členom ZJN-2 oz. 76. členom ZJNVETPS oz. 65. členom ZJNPOV.

Objave na podlagi prvega odstavka 57. člena ZJN-2. prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS in prvega odstavka 46. člena ZJNPOV:

 • predhodno informativno obvestilo oz. periodično informativno obvestilo oz. predhodno informativno obvestilo za naročila na obrambnem in varnostnem področju,
 • obvestilo o naročilu male vrednosti,
 • obvestilo o oddaji naročila male vrednosti,
 • obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi,
 • obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi,
 • obvestilo o javnem naročilu oz. obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju,
 • obvestilo o oddaji naročila oz. obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju,
 • obvestilo o natečaju,
 • rezultati natečaja,
 • prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost,
 • poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu,
 • obvestilo o sistemu ugotavljanja sposobnosti,
 • obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma,
 • obvestilo o naročilu za podizvajalce,
 • obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.

Obvestilo, ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije, ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil, preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti (59. člen ZJN-2, 60. člen ZJNVETPS in 48. člen ZJNPOV). Takšno obvestilo naročnik posreduje v objavo preko portala javnih naročil, in sicer tako, da v njem ustrezno označi mesto objave obvestila. Kadar naročnik v obvestilu označi, da želi objaviti naročilo tudi v Uradnem listu Evropske unije, se obvestilo avtomatično, preko portala javnih naročil pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., ki upravlja Portal javnih naročil, mora zagotoviti objavo posameznega obvestila naslednji delovni dan od prejema le-tega, če ga je sprejel v poslovnem času, ki traja od ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro.

Od 1. 1. 2009 dalje se neposredno iz objavljenih obvestil o oddaji naročila zajemajo tudi statistični podatki. Za izpolnitev vseh statističnih obvez morajo v skladu s 3. odstavkom 105.a člena ZJN-2 in 3. odstavkom 103.a člena ZJNVETPS podatke o t. i. evidenčnih naročilih do konca februarja poročati vsi naročniki iz 3. člena ZJN-2 oz. ZJNVETPS, v skladu s 3. odstavkom 82. člena ZJNPOV pa organi Republike Slovenije in Banka Slovenije. To so naročila, ki jih glede na njihovo majhno vrednost ni treba oddati po postopkih iz ZJN-2, ZJNVETPS oz. ZJNPOV.

 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: