Registracija novega uporabnika

Registracija je namenjena samo naročnikom, ki so dolžni objavljati na ta Portal!

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO PORTALA JAVNIH NAROČIL

Splošna določba

1. člen
Ti splošni pogoji urejajo način delovanja portala javnih naročil (v nadaljevanju: portal) Ministrstva za javno upravo, način dostopa do portala, uporabo spletnih vsebin in storitev portala ter odgovornosti Ministrstva za javno upravo, upravljavca ter uporabnikov.

Vsebine in storitve, ki jih zagotavlja portal

2. člen

Na portalu se brezplačno zagotavlja:
 1. objava obvestil v zvezi javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi, ki jih morajo naročniki objaviti v skladu z:
  • Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3),
  • Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I); v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV), in
  • Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: ZJZP);
 2. objava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma razpisne dokumentacije;
 3. zastavljanje vprašanj glede morebitnih nejasnosti v obvestilih o javnem naročilu in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma razpisni dokumentaciji, na katero se ta obvestila sklicujejo, ter podaja opozoril o očitanih kršitvah pri oddaji javnega naročila, na katere mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročnika opozoriti v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I);
 4. objava odgovorov naročnikov na vprašanja glede nejasnosti v obvestilih o javnem naročilu, koncesiji ali javno-zasebnem partnerstvu in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma razpisni dokumentaciji ter objava odgovorov naročnikov na očitane kršitve pri oddaji javnega naročila,
 5. elektronski obrazec za izdelavo in izpolnjevanje enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: ESPD), ki ga ureja 79. člen ZJN-3;
 6. objava odločitev o javnem naročilu iz 90. člena ZJN-3;
 7. objava javno dostopnih informacij javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb oziroma pogodb o javno-zasebnem partnerstvu v skladu s petim odstavkom 10.a člena Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15);
 8. zajem statističnih podatkov o oddanih javnih naročilih v skladu s 106. členom ZJN-3 in 82. členom ZJNPOV;
 9. obveščanje naročnikov o novostih in pomembnejših stališčih ter dogodkih na področju javnega naročanja s strani Ministrstva za javno upravo in
 10. brskanje po objavah na portalu.

Zasnova portala

3. člen

Portal zajema:
 1. javni del, do katerega dostopajo neregistrirani uporabniki in na katerem:
  • so objavljena obvestila v zvezi z javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi, vključno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma razpisno dokumentacijo ter vprašanji in odgovori v zvezi z njimi;
  • so objavljene javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb oziroma pogodb o javno-zasebnem partnerstvu;
  • so objavljene odločitve o javnem naročilu iz 90. člena ZJN-3;
  • je vzpostavljen elektronski obrazec za izdelavo in izpolnjevanje ESPD;
  • je omogočeno brskanje po objavah;
 2. nejavni del, do katerega v skladu z uporabniški pravicami dostopajo registrirani uporabniki in na katerem:
  • kreirajo obvestila v zvezi z javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi, vključno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma razpisno dokumentacijo in odgovori na vprašanja v zvezi z njimi, ter jih posredujejo v objavo;
  • pripravijo javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb oziroma pogodb o javno-zasebnem partnerstvu in jih posredujejo v objavo;
  • vnesejo odločitve o javnem naročilu iz 90. člena ZJN-3 in jih posredujejo ponudnikom in zainteresirani javnosti ter objavo;
  • sporočajo statistične podatke o oddanih javnih naročilih.

Uporaba in dostop do portala

4. člen

Uporabniki portala so lahko registrirani ali neregistrirani.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo portal.

5. člen

Neregistrirani uporabniki lahko uporabljajo del brezplačnih storitev in funkcionalnosti, ki prijave na portal ne zahtevajo. Uporaba drugih storitev in funkcionalnosti portala je za neregistrirane uporabnike omejena ali ni mogoča. Registrirani uporabniki lahko uporabljajo vse brezplačne storitve in funkcionalnosti portala.

6. člen

Registracija je enkratna in brezplačna.

Ob registraciji se uporabnikom dodeli uporabniško ime, na katerega se vežejo pravice za uporabo storitev portala, in geslo.

Za pridobitev uporabniškega imena in gesla za prvo prijavo bodoči uporabnik posreduje Javnemu podjetju Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) zahtevo za uporabo portala javnih naročil, ki je priloga teh splošnih pogojev. Podatki iz zahteve se shranijo v uporabniški profil, ki ga je mogoče v omejen obsegu spreminjati prek spletne strani »Urejanje profila«.

Uporabnik, registriran za uporabo portala pred 1. 4. 2016, v svojem uporabniškem profilu dostopa do lastnih preteklih objav. Tak uporabnik lahko od 1. 4. 2016 dalje obvestila v zvezi javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi objavlja za naročnika, ki je bil naveden v obvestilu, nazadnje poslanem v objavo na portal.

Registriran uporabnik se na portal prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva.
Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom.

Če registrirani uporabnik več kot 18 mesecev v objavo ne pošlje obvestila v zvezi javnim naročilom, koncesijo ali javno-zasebnim partnerstvom, javno dostopnih informacij javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe ali pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ali odločitve o javnem naročilu iz 90. člena ZJN-3, upravljavec ukine njegovo uporabniško ime, geslo in pravice za uporabo storitev portala. Pred ukinitvijo upravljavec o tem obvesti naročnika, ki je za uporabnika dal zahtevo za uporabo portala javnih naročil.

7. člen

Uporabnik portala uporablja storitve in vsebine, ki jih portal zagotavlja, skladno s predpisi in pogoji, ki so predpisani za njihovo uporabo. Uporabnik portala mora ravnati tudi v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14) in Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15).

Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi portala in njegovih vsebin ter storitev ne bo:
 • oznanjal, objavljal, razglašal, nalagal, distribuiral ali razširjal nikakršnih neprimernih, sramotnih, škodljivih, poniževalnih, v tuje pravice posegajočih, nespodobnih, k nestrpnosti pozivajočih ali protizakonitih vsebin, informacij ali imen,
 • nalagal in objavljal informacij in povezav z datotekami, če vsebujejo material, zaščiten z avtorskimi pravicami, zakoni o varovanju osebnih podatkov in drugimi zakoni, ki kakorkoli omejujejo in prepovedujejo javno oznanjanje, objavljanje, razglašanje, nalaganje, distribucijo ali razširjanje, razen v primeru, ko ima za to zakonsko pravico ali pa je takšno pravico pridobil s pogodbo,
 • nalagal in objavljal povezav z datotekami, ki vsebujejo viruse, poškodovane datoteke ali kakršnekoli druge programe ali vsebino, ki lahko uničijo ali poškodujejo računalniško opremo portala ali drugih uporabnikov portala,
 • s portala snemal in razširjal nobenih datotek ali informacij, ki so bile naložene ali objavljene s strani drugih uporabnikov portala in za katere ve oziroma bi moral vedeti, da so v nasprotju s temi pravili oziroma da se v skladu z zakonom ne smejo razširjati,
 • preprečeval in oviral drugih uporabnikov pri uporabi portala in na njem dosegljivih vsebin in storitev, če za to nima izrecnega dovoljenja Ministrstva za javno upravo ali upravljavca,
 • da ne bo posegal v portal na noben način, ki bi spremenil, odstranil ali poškodoval na portalu objavljene podatke ali vsebine upravljavca ali tretjih oseb.

Uporabnik portala in vsebin ter storitev, ki so na njem dostopne, jamči Ministrstvu za javno upravo in upravljavcu, da ne bo uporabljal portala in njegovih vsebin ter storitev za dejavnosti, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Ministrstvo za javno upravo, upravljavec in z njegove strani pooblaščene osebe si pridržujejo pravico spremeniti ali zavrniti objavo, izbrisati ali umakniti vsakršno vsebino, sporočilo ali informacijo, ki bi bila v nasprotju z veljavnimi predpisi.

Zagotavljanje delovanja portala

8. člen

Upravljavec zagotavlja delovanje storitev portala neprekinjeno (24 x 7), razen v primeru višje sile. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe nadgradnje, vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja portala, praviloma po 17. uri in ob nedelovnih dnevih. Obvestilo o načrtovanih daljših prekinitvah upravljavec predhodno objavi na vstopni strani portala ali registrirane uporabnike obvesti po e-pošti.

Ministrstvo za javno upravo in upravljavec si pridržujeta pravico, da vsebino ali storitve portala, ta ali katera koli druga pravila na portalu kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenita brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb Ministrstvo za javno upravo in upravljavec ne prevzemata odgovornosti.
9. člen

Upravljavec si pridržuje pravico beleženja naslovov IP pri storitvah, ki omogočajo objavo informacij, vsebin in sporočil s strani uporabnikov. Upravljavec portala si pridržuje tudi pravico zbiranja anonimnih podatkov o uporabnikih portala za potrebe statistične obdelave in boljšega delovanja portala. Podatke, zbrane v uporabniškem profilu, in podatke o naslovu IP Ministrstvo za javno upravo in Uradni list RS, d.o.o. uporabljata samo za lastne storitve in jih ne posredujeta tretjim osebam. Ne glede na prejšnji stavek upravljavec posreduje podatke, zbrane v uporabniškem profilu, in podatke o naslovu IP sodišču ali drugim državnim organom, če za to obstaja zakonska obveznost.

Roki za zagotavljanje storitev

10. člen

Upravljavec objavi obvestilo v zvezi javnim naročilom, koncesijo ali javno-zasebnim partnerstvom ter javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu najpozneje pet dni po tem, ko je registrirani uporabnik obvestilo ali javno dostopne informacije javnega značaja poslal v objavo.

Upravljavec objavi odločitev o javnem naročilu iz 90. člena ZJN-3 najpozneje naslednji dan po tem, ko je registriran uporabnik odločitev poslal v objavo.

Obseg objav

11. člen

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma razpisna dokumentacija se na portalu objavi v digitalni obliki ne sme presegati 10 MB.

Omejitev odgovornosti

12. člen

Vsebine in storitve na portalu imajo pravne posledice, če to izhaja iz posameznih predpisov, na podlagi katerih je zagotovljena njihova objava oziroma izvedba, oziroma je to izrecno navedeno, sicer so zgolj informativne narave.
Uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Ministrstvo za javno upravo in upravljavec ne odgovarjata za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku z uporabo portala ali njegovih vsebin ali storitev, z uporabo katerekoli informacije, vsebine, storitve, izdelka, programske opreme, pridobljene z uporabo portala ali kako drugače v povezavi s portalom, zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in spletnih storitev na portalu.
Ministrstvo za javno upravo in upravljavec ne prevzemata odgovornosti za obliko, vsebino in pravilnost podatkov, objavljenih na portalu, in podatkov, ki jih portal pridobiva od zunanjih informacijskih virov, naročnikov ali poslovnih subjektov.
Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo).

Varstvo pravic intelektualne lastnine in uporaba podatkov

13. člen

Uporabniki podatkov portala so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15), ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih zbirk, določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter določbe Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki urejajo ponovno uporabo podatkov javnega značaja.
Uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih zbirk (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih storitev in ob ustrezni navedbi vira pridobitve podatkov: »Javne informacije Slovenije – portal javnih naročil.«.
Uporabnik ne sme spreminjati, prepisovati, drugače reproducirati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače uporabljati in razširjati vsebine portala niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Ministrstva za javno upravo ali upravljavca.
Upravljavec lahko v primeru suma zlorab po tem členu in/ali v primeru, da uporabnikovo ravnanje ogroža delovanje portala, uporabniku omeji dostop.

14. člen

Povezave na portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani so dovoljene, če se ne odstrani ali skrije oznak, znakov ali zapisov, ki so varovani skladno s predpisi o varovanju avtorske ali sorodnih pravic, in drugih obvestil na posamezni strani. V primeru zlorab iz prejšnjega odstavka lahko Ministrstvo za javno upravo ali upravljavec zahteva odstranitev povezave.
15. člen

V primeru kršitev teh splošnih pogojev uporabnik odgovarja za neupravičeno pridobitev podatkov in vso škodo, ki bi pri tem nastala.

Učinek splošnih pogojev

16. člen

Ta pravila predstavljajo pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak uporabnik s trenutkom začetka uporabe portala soglaša z vsebino te pogodbe in ga pogodba tudi zavezuje.

Reševanje sporov

17. člen

Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh splošnih pogojev, Ministrstvo za javno upravo in upravljavec rešujeta po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Končna določba

16. člen

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem podpisa.


(sprazni)