Registracija novega uporabnika

Registracija na portalu javnih naročil je namenjena:

 1. naročnikom iz prvega odstavka 9. člena ZJN-3;
 2. poslovnim subjektom, ki morajo pri oddaji naročil upoštevati pravila javnega naročanja na podlagi 23. člena ZJN-3, zaradi česar morajo na portalu javnih naročil (v nadaljevanju: portal) oziroma v Uradnem listu EU objavljati obvestila, odločitve in pogodbe ter njihove dodatke ter
 3. izvajalcem pomožnih nabavnih dejavnosti iz 11. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3.
Registracija na portalu javnih naročil ni namenjena ponudnikom oz. gospodarskim subjektom, ki na podlagi javnonaročniške zakonodaje niso dolžni objavljati obvestil, odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila in pogodb ter njihovih dodatkov.

Za pregledovanje objavljenih naročil, pogodb, izpolnjevanje ESPD obrazca in postavljanje vprašanj naročniku ter naročanje na obvestila o objavljenih odločitvah o oddaji javnega naročila registracija ni potrebna.


Splošni pogoji za uporabo portala javnih naročil

1. člen
(Splošna določba)

Ti splošni pogoji urejajo portal javnih naročil Ministrstva za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: portal), način delovanja, način dostopa do portala, uporabo spletnih vsebin in storitev portala ter odgovornosti Ministrstva za javno upravo kot lastnika in Uradnega lista Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravljavec portala) ter uporabnikov.

2. člen
(Vsebine in storitve, ki jih zagotavlja portal)

Na portalu se brezplačno zagotavlja:

 1. objava obvestil v zvezi z javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi, ki jih morajo naročniki objaviti v skladu z:
  • Zakonom o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3),
  • Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV),
  • Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: ZJZP),
  • Zakonom o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej) in
  • Zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah (v nadaljnjem besedilu: ZNKP);
 2. objava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. razpisne dokumentacije ter koncesijske dokumentacije (v nadaljevanju: razpisne dokumentacije);
 3. zastavljanje vprašanj glede morebitnih nejasnosti v obvestilih o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji, na katero se ta obvestila sklicujejo, ter podaja opozoril o očitanih kršitvah pri oddaji javnega naročila, na katere mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročnika opozoriti v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN);
 4. objava odgovorov naročnikov na vprašanja glede nejasnosti v obvestilih o javnem naročilu, koncesiji ali javno-zasebnem partnerstvu in razpisni dokumentaciji ter objava odgovorov naročnikov na očitane kršitve pri oddaji javnega naročila,
 5. elektronski obrazec za izdelavo in izpolnjevanje enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: ESPD), ki ga ureja 79. člen ZJN-3;
 6. objava odločitev o oddaji javnega naročila iz 90. člena ZJN-3 oz. 75. člena ZJNPOV ter odločitev o izbiri koncesionarja iz 52. člena ZNKP (v nadaljevanju: odločitev);
 7. objava javno dostopnih informacij javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb oz. pogodb o javno-zasebnem partnerstvu v skladu s petim odstavkom 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja;
 8. zajem statističnih podatkov o oddanih javnih naročilih v skladu s 106. členom ZJN-3 in 82. členom ZJNPOV;
 9. možnost objave seznama javnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV in nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 (v nadaljnjem besedilu: seznam javnih naročil);
 10. objava informacij o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka v skladu z ZPVPJN;
 11. obveščanje registriranih uporabnikov o novostih na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in koncesijskih razmerij ter o novostih na portalu in
 12. napredno iskanje po objavah na portalu.

Objave oz. vsebina, ki se na podlagi zakonodaje obvezno objavijo na portalu, se s portala ne brišejo, razen v primeru iz tretjega odstavka 7. člena teh splošnih pogojev.


3. člen
(Zasnova portala)

Portal zajema:

 1. del, do katerega dostopajo neregistrirani uporabniki in na katerem:
  • so objavljena obvestila v zvezi z javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi, vključno z razpisno dokumentacijo ter vprašanji in odgovori v zvezi z njimi;
  • so objavljene javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb oziroma pogodb o javno-zasebnem partnerstvu;
  • so objavljene odločitve;
  • je vzpostavljen elektronski obrazec za izdelavo in izpolnjevanje ESPD;
  • so objavljeni seznami javnih naročil;
  • so objavljene informacije o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka;
  • je omogočeno napredno iskanje po objavah;
 2. del, do katerega v skladu z uporabniškimi pravicami dostopajo registrirani uporabniki in na katerem:
  • kreirajo obvestila v zvezi z javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi, vključno z razpisno dokumentacijo in jih posredujejo v objavo;
  • pripravijo odgovore na vprašanja in javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb oziroma pogodb o javno-zasebnem partnerstvu in jih objavijo;
  • objavijo odločitve;
  • sporočajo statistične podatke o oddanih javnih naročilih;
  • objavijo seznam javnih naročil.


4. člen
(Uporaba in dostop do portala)

Uporabniki portala so lahko registrirani ali neregistrirani.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo registrirane uporabnike portala.

Za neregistrirane uporabnike se smiselno uporabljata 7. in 8. člen teh splošnih pogojev.


5. člen
(Status uporabnikov)

Neregistrirani uporabniki lahko uporabljajo del storitev in funkcionalnosti, ki ne zahtevajo prijave na portal. Uporaba drugih storitev in funkcionalnosti portala je za neregistrirane uporabnike omejena ali ni mogoča. Registrirani uporabniki lahko uporabljajo vse storitve in funkcionalnosti portala, skladno z dodeljenimi uporabniškimi pravicami.


6. člen
(Način registracije)

Registracija je enkratna in brezplačna.

Po potrditvi splošnih pogojev za uporabo portala javnih naročil bodoči uporabnik vpiše uporabniško ime (elektronski naslov), poišče in izbere subjekt iz poslovnega registra, določi geslo, na katerega se vežejo pravice za uporabo storitev portala, in ga potrdi.

Za pridobitev uporabniških pravic oziroma dokončanje postopka registracije na portalu je treba izpolniti še obrazec »Pooblastilo za uporabo portala javnih naročil« (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo). Izpolnjeno in podpisano pooblastilo uporabnik pošlje upravljavcu portala na način, naveden na pooblastilu. Na podlagi prejetega pooblastila upravljavec portala aktivira uporabniške pravice uporabnika in uporabnika o tem obvesti na elektronski naslov, ki ga je uporabnik vpisal ob registraciji kot uporabniško ime.

Uporabnik lahko pridobi uporabniške pravice branja oz. vnosa tudi na način, da ga skrbnik subjekta doda v eno izmed uporabniških skupin.

Registriran uporabnik se na portal prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva. Prijavne podatke mora skrbno hraniti in jih ne sme posredovati tretjim osebam v uporabo ali jim prek svojega uporabniškega imena in gesla omogočiti vpogled v portal.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom.

Če se registriran uporabnik vsaj dve leti ne prijavi v portal, upravljavec portala ukine in izbriše njegov uporabniški profil (pravice, vezane na uporabniško ime). Po ukinitvi upravljavec portala o tem obvesti naročnika, ki je za uporabnika dal zahtevo za uporabo portala.


7. člen
(Dolžnosti uporabnika)

Uporabnik portala uporablja storitve in vsebine, ki jih portal zagotavlja, skladno s predpisi in pogoji, ki so predpisani za njihovo uporabo. Uporabnik portala mora ravnati tudi v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in Zakonom o varstvu potrošnikov.

Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi portala in njegovih vsebin ter storitev:

 • ne bo oznanjal, objavljal, razglašal, nalagal, distribuiral ali razširjal nikakršnih neprimernih, sramotnih, škodljivih, poniževalnih, v tuje pravice posegajočih, nespodobnih, k nestrpnosti pozivajočih ali protizakonitih vsebin, informacij ali imen,
 • ne bo nalagal in objavljal informacij in povezav z datotekami, če vsebujejo material, zaščiten z avtorskimi pravicami, zakoni o varovanju osebnih podatkov in drugimi zakoni, ki kakorkoli omejujejo in prepovedujejo javno oznanjanje, objavljanje, razglašanje, nalaganje, distribucijo ali razširjanje, razen v primeru, ko ima za to zakonsko pravico ali pa je takšno pravico pridobil s pogodbo,
 • ne bo nalagal in objavljal povezav z datotekami, ki vsebujejo viruse, poškodovane datoteke ali kakršnekoli druge programe ali vsebino, ki lahko uničijo ali poškodujejo računalniško opremo portala ali drugih uporabnikov portala,
 • ne bo s portala snemal in razširjal nobenih datotek ali informacij, ki so bile naložene ali objavljene s strani drugih uporabnikov portala in za katere ve oziroma bi moral vedeti, da so v nasprotju s temi pravili oziroma da se v skladu z zakonom ne smejo razširjati,
 • ne bo preprečeval in oviral drugih uporabnikov pri uporabi portala in na njem dosegljivih vsebin in storitev, če za to nima izrecnega dovoljenja Ministrstva za javno upravo ali upravljavca portala,
 • ne bo posegal v portal na noben način, ki bi spremenil, odstranil ali poškodoval na portalu objavljene podatke ali vsebine upravljavca portala ali tretjih oseb,
 • bo pri posredovanju podatkov, za katere velja poseben način varstva (osebni ali tajni podatek, poslovna skrivnost), ravnal z dolžno skrbnostjo in na portal posredoval zgolj podatke, za katerih posredovanje ima pravico in jih bo uporabljal le na način, kot je določen s predpisi,
 • bo ob registraciji vpisal elektronski naslov, ki ga bo tekoče spremljal in na katerega bo prejemal obvestila o novostih na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in koncesijskih razmerij ter o novostih na portalu.
Uporabnik portala in vsebin ter storitev, ki so na njem dostopne, jamči Ministrstvu za javno upravo in upravljavcu portala, da ne bo uporabljal portala in njegovih vsebin ter storitev za dejavnosti, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Ministrstvo za javno upravo, upravljavec portala in z njegove strani pooblaščene osebe si pridržujejo pravico spremeniti ali zavrniti objavo, izbrisati ali umakniti vsakršno vsebino, sporočilo ali informacijo, ki bi bila v nasprotju z veljavnimi predpisi ali temi splošnimi pogoji. V primeru kršitev si Ministrstvo za javno upravo in upravljavec portala pridržujeta pravico ukiniti uporabniški profil registriranega uporabnika.


8. člen
(Zagotavljanje delovanja portala)

Upravljavec portala zagotavlja delovanje storitev portala neprekinjeno (24 x 7), razen v primeru višje sile. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe nadgradnje, vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja portala, praviloma po 17. uri in ob nedelovnih dnevih. Obvestilo o načrtovanih daljših prekinitvah upravljavec portala predhodno objavi na vstopni strani portala.

Ministrstvo za javno upravo in upravljavec portala si pridržujeta pravico, da vsebino ali storitve portala, ta ali katera koli druga pravila na portalu kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenita brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb Ministrstvo za javno upravo in upravljavec portala ne prevzemata odgovornosti.


9. člen
(Roki za zagotavljanje storitev)

Upravljavec portala objavi obvestilo v zvezi z javnim naročilom, koncesijo ali javno-zasebnim partnerstvom najpozneje pet dni od datuma pošiljanja posameznega obvestila, ki je naveden v obrazcu.

Javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu oziroma odločitev uporabnik na portalu objavi neposredno.


10. člen
(Obseg objav)

Uporabnik lahko posreduje v objavo samo dokumentacijo v velikosti do 10 MB. Dokumentacija, ki bo presegala ta obseg, ne bo objavljena.


11. člen
(Omejitev odgovornosti))

Vsebine in storitve na portalu imajo pravne posledice, če to izhaja iz posameznih predpisov, na podlagi katerih je zagotovljena njihova objava oziroma izvedba, oziroma je to izrecno navedeno, sicer so zgolj informativne narave.

Uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Ministrstvo za javno upravo in upravljavec portala ne odgovarjata za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku z uporabo portala ali njegovih vsebin ali storitev, z uporabo katerekoli informacije, vsebine, storitve, izdelka, programske opreme, pridobljene z uporabo portala ali kako drugače v povezavi s portalom, zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in spletnih storitev na portalu.

Ministrstvo za javno upravo in upravljavec portala ne preverjata v portal javnih naročil vnesenih podatkov in ne odgovarjata za pravilnost ali naravo podatkov, ki jih v portal javnih naročil vnese posamezni registrirani uporabnik ali podatkov, ki jih portal pridobiva od zunanjih informacijskih virov. Naročnik in registrirani uporabnik sta odgovorna, da pri uporabi portala javnih naročil ravnata skladno z načeli in pravili, veljavnimi v Republiki Sloveniji (načelo vestnosti in poštenja, načelo dobrega gospodarja, varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, idr).

Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo).


12. člen
(Varstvo pravic intelektualne lastnine in uporaba podatkov)

Uporabniki podatkov portala so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih zbirk, določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter določbe Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki urejajo ponovno uporabo podatkov javnega značaja.

Uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih zbirk (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih storitev in ob ustrezni navedbi vira pridobitve podatkov: »Javne informacije Slovenije – portal javnih naročil.«.

Uporabnik ne sme spreminjati, prepisovati, drugače reproducirati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače uporabljati in razširjati vsebine portala niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Ministrstva za javno upravo ali upravljavca portala.

Upravljavec portala lahko v primeru suma zlorab po tem členu in/ali v primeru, da uporabnikovo ravnanje ogroža delovanje portala, uporabniku omeji dostop.


13. člen
(Povezovanje na portal)

Povezave na portal oziroma vstopno stran in/ali posamezne podstrani so dovoljene, če se ne odstrani ali skrije oznak, znakov ali zapisov, ki so varovani skladno s predpisi o varovanju avtorske ali sorodnih pravic, in drugih obvestil na posamezni strani.

V primeru zlorab iz prejšnjega odstavka lahko Ministrstvo za javno upravo ali upravljavec portala zahteva odstranitev povezave.


14. člen
(Odgovornosti uporabnika)

V primeru kršitev teh splošnih pogojev uporabnik odgovarja za neupravičeno pridobitev podatkov in vso škodo, ki bi pri tem nastala.


15. člen
(Učinek splošnih pogojev)

Ti splošni pogoji predstavljajo pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Registrirani uporabniki so zavezani s temi splošnimi pogoji, ko potrdijo, da se z njimi strinjajo.

Ob spremembi splošnih pogojev je registrirani uporabnik z njimi zavezan od prve naslednje prijave dalje, ko potrdi, da se s prenovljenimi splošnimi pogoji strinja.


16. člen
(Reševanje sporov)

Morebitni spori, nastali zaradi kršitev teh splošnih pogojev se rešujejo po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani..


17. člen
(Začetek veljavnosti)

Ti splošni pogoji veljajo od dne 19. februarja 2021 dalje.
(sprazni)