Dosje javnega naročila JN9508/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN9508/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.09.2014
JN9810/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2014
JN10064/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2014
JN11592/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2014
    JN11592/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

Datum objave: 16. 12. 2014
Številka objave: JN11592/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN9508/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje; datum objave: 25. 9. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Špela Knol, v roke: Špela Knol, tel.: +386 13064446, telefaks: +386 13064407, e-pošta: spela.knol@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu.
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8) Način odpiranja ponudb
Namesto: 27. 10. 2014 12:00
Beri: 17. 12. 2014 13:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik Mestna občina Ljubljana je v javnem naročilu »Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste« prejel dne 27.10.2014 zahtevek za revizijo po oddaji ponudb, vendar pa pred javnim odpiranjem ponudb. Na javnem odpiranju ponudb je naročnik v Zapisnik o javnem odpiranju ponudb zapisal št. 430-989/2014-23 zapisal: »Strokovna komisija je pred odpiranjem ponudb prejela zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo, zato ponudb do odločitve Državne revizijske komisije ne bo odpirala. Ponudniki bodo o tem obveščeni.«.

Naročnik je dne 11.12.2014 prejel sklep Državne revizijske komisije št. 018-265/2014-5, iz katerega izhaja:
1. Zavržen zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na nezakonitost zahtevanega referenčnega pogoja;
2. Zavrne zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na nezakonitost določb o pogajanjih;
3. Ugoden zahtevek v delu razpisne dokumentacije, ki se razveljavi v delu pogajanj (razveljavi se del besedila v RD, ki se glasi: “v kolikor se ne pokažejo potrebe po razširitvi predmeta pogajanj, o čemer bodo ponudniki obveščeni“).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v sklep št. 018-265/2014-5 v delu, ki se nanaša na razpisno dokumentacijo ki se glasi: “v kolikor se ne pokažejo potrebe po razširitvi predmeta pogajanj, o čemer bodo ponudniki obveščeni“ razveljavila ta del razpisne dokumentacije, tako da se bo naročnik pogajal le o ponudbeni ceni. Ostale določbe razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjene.

Glede na navedeno ni ovir za nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila. Zato vas vabimo na javno odpiranje ponudb, ki bo v sredo dne 17. 12. 2014 ob 13:00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.

Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 12. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN9508/2014), na katero se nanaša to obvestilo.