Dosje javnega naročila JN14771/2011
Naročnik: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN14771/2011 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 27.12.2011
    JN14771/2011 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL)
PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST

Storitve

Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo

Datum objave: 27. 12. 2011
Številka objave: JN14771/2011


To obvestilo objavljanaročnik (ki ga zajema Direktiva 2004/18/ES in ZJN-2).
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, KOTNIKOVA ULICA 5, Kontakt: gp.mdddsz@gov.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 013697872. E-pošta gp.mddsz@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mdddsz.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI NAROČNIKAII.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Vzdrževanje programske opreme pod skupnim nazivom aplikacija KURIR v okolju Lotus Notes za izvajanje računalniške podpore in mesečne obdelave podatkov pri vzpostavljenem informacijskem sistemu za izplačila prejemkov upravičencem, plačila pravnim osebam in za izplačila drugih prejemkov po vojnih zakonih, izvajanje računalniške podpore in mesečne obdelave podatkov pri vzpostavljenem informacijskem sistemu za izplačila prejemkov upravičencem, plačila pravnim osebam in za izplačila drugih prejemkov po vojnih zakonih z aplikacijo pod skupnim nazivom KURIR v okolju Lotus Notes, izvedba delavnic, nadgradnja ter dograditev informacijskega sistema.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Vzdrževanje programske opreme pod skupnim nazivom aplikacija KURIR v okolju Lotus Notes za izvajanje računalniške podpore in mesečne obdelave podatkov pri vzpostavljenem informacijskem sistemu za izplačila prejemkov upravičencem, plačila pravnim osebam in za izplačila drugih prejemkov po vojnih zakonih, izvajanje računalniške podpore in mesečne obdelave podatkov pri vzpostavljenem informacijskem sistemu za izplačila prejemkov upravičencem, plačila pravnim osebam in za izplačila drugih prejemkov po vojnih zakonih z aplikacijo pod skupnim nazivom KURIR v okolju Lotus Notes, izvedba delavnic, nadgradnja ter dograditev informacijskega sistema. Za obdobje 18 mesecev.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72267100 (Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo)
72263000 (Storitve izvajanja programske opreme)
72262000 (Storitve razvoja programske opreme)
II.1.6)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a) Vrednost: 959798,28 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji, brez predhodnega javnega razpisa
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 4300-16/2011
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
ŠT. NAROČILA: 4300-16/2011
SKLOP ŠT.
NASLOV:
V.1)DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA: 20. 12. 2011
V.2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: COMLAND d.o.o., Stegne 15, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 959798,28 EUR, z 20 % DDV
Ce gre za letno ali mesecno vrednost, navedite: število mesecev 18
V.5)NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Ne.
VI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 013697000. E-pošta gp.mddsz@gov.si.
Internetni naslovi: http://mddsz.gov.si
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vlaganje pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 12. 2011
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 ali 2004/17/ES in ZJNVETPS c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
povezani z zaščito izključnih pravic
Ostale utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestilaPoleg tega, da zgoraj označite ustrezno(-e) izbiro(-e), jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, tako da v vsakem primeru navedete zadevna dejstva in, če je to primerno, zakonske pravne podlage, ki so v skladu s členi ustrezne direktive. Okoliščine in razlogi, ki opravičujejo uporabo postopka s pogajanji, so navedene v Predhodnem obvestilu o nameravani oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave z dne 26.9.2011, naslovljenem na Ministrstvo za finance, Sektor za javno – zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja. Razlog za uporabo tega postopka je, da je predlagani ponudnik avtor IS in ima nad delom IS izključne pravice, zato naročnik ugotavlja, da je iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, predlagani ponudnik edini usposobljen, da izpolni predmetno javno naročilo.
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D