Dosje javnega naročila JN7281/2015
Naročnik: UKC MARIBOR 
Blago: Medicinska oprema
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN7281/2015 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 19.10.2015
    JN7281/2015 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL)
PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST

Blago

Medicinska oprema

Datum objave: 19. 10. 2015
Številka objave: JN7281/2015


To obvestilo ureja:Direktiva 2004/18/ES in ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, Kontakt: Oddelek za javna naročila, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 23212566. Telefaks +386 23311533. E-pošta dejan.simic@ukc-mb.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ukc-mb.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: OPREMA ZA DOLOČANJE KATEHOLAMINOV.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor - Opremo je potrebno dostaviti, namestiti in montirati v prostore Oddelka za laboratorijsko diagnostiko.
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je dobava opreme za določanje kateholaminov.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33100000 (Medicinska oprema)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 31037,51 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA: 14. 10. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: OMEGA d.o.o., Ljubljana, Dolinškova ulica 8, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 26000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 31037,51 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, SI-2000 MARIBOR.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, SI-2000 MARIBOR.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 10. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
tehničnih
povezanih z zaščito izključnih pravic
Spodnja odgovora na točki m) in n) bosta objavljena zgolj na Portalu javnih naročil.2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Naročnik je na podlagi izvedenega javnega naročila, v letu 2007 nabavil aparat za določanje kateholaminov proizvajalca Chromsystem. Za omenjeni aparat imamo na podlagi izvedenega postopka javnega naročila sklenjeno tudi pogodbo za dobavo reagentov in ostalega potrošnega materiala. Zaradi vse večjega števila naročenih preiskav, kakor tudi zaradi zagotavljanja nemotenega rednega dela, potrebujemo na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko dodatni oz. rezervni aparat, ki pa mora biti zaradi racionalnosti dela od istega proizvajalca kot je obstoječi. Zaradi navedenega, smo k oddaji ponudbe povabili podjetje OMEGA d.o.o., Dolinškova 8, 1000 Ljubljana, ki je na relevantnem trgu edini ponudnik, ki nam lahko ponudi ustreznen aparat, torej aparat proizvajalca Chromsystem. Preiskave na novi opremi se bodo izvajale z enakimi reagenti in z enakim ostalim potrošnim materialom kot ga uporabljamo na obstoječi opremi.
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu