Dosje javnega naročila JN3999/2015
Naročnik: MDDSZ 
Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN3999/2015 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 15.06.2015
    JN3999/2015 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL)
PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST

Storitve

Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo

Datum objave: 15. 6. 2015
Številka objave: JN3999/2015


To obvestilo ureja:Direktiva 2004/18/ES in ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MDDSZ, Kotnikova ulica 28, Kontakt: gp.mdddsz@gov.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13697872. Telefaks +386 13697832. E-pošta gp.mddsz@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mdddsz.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTISocialno varstvo
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IS KURIR 2015
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Vzdrževanje programske opreme pod skupnim nazivom informacijski sitem KURIR v okolju Lotus Notes in izvajanje računalniške podpore in mesečne obdelave podatkov pri vzpostavljenem informacijskem sistemu za izplačila prejemkov upravičencem, plačila pravnim osebam in za izplačila drugih prejemkov po vojnih zakonih za obdobje 36 mesecev.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72267100 (Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo)
72263000 (Storitve izvajanja programske opreme)
72262000 (Storitve razvoja programske opreme)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 1709571,36 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: 4300-1/2015
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA: 10. 6. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: COMLAND d.o.o., Litostrojska cesta 58C, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1405196,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 1401288,00 EUR, brez DDV
Ce gre za letno ali mesecno vrednost, navedite: število let 3
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MDDSZ, Kotnikova ulica 28, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MDDSZ, Kotnikova ulica 28, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 6. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
tehničnih
Spodnja odgovora na točki m) in n) bosta objavljena zgolj na Portalu javnih naročil.2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu