Dosje javnega naročila JN7766/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni izolatorji
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN7766/2015 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 04.11.2015
    JN7766/2015 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL)
PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST

Blago

Električni izolatorji

Datum objave: 4. 11. 2015
Številka objave: JN7766/2015


To obvestilo ureja:Direktiva 2004/17/ES in ZJNVETPS (Gospodarske javne sluzbe).
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Podporna kompozitna izolacija
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Glavna skladišča Elektro Primorske
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava kompozitne izolacije za obdobje dveh let.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44111511 (Električni izolatorji)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 34511,10 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 16-B/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA: 4. 11. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: IZOELEKTRO d.o.o., Limbuška cesta 2, SI-2341 Limbuš.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 82000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 34511,10 EUR, brez DDV
Ce gre za letno ali mesecno vrednost, navedite: število mesecev 24
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 11. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 40(3) Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS a) Brez ponudb ali primernih ponudb v okviru: odprtega postopka.
Spodnja odgovora na točki m) in n) bosta objavljena zgolj na Portalu javnih naročil.2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS. Prvotno javno naročilo za dobavo materiala in opreme za izgradnjo elektrodistribucijskega omrežja je bilo objavljeno dne 4.6.2015 na Portalu javnih naročil pod št. JN 3689/2015 in sicer po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma, po sklopih, za obdobje štirih let. Po prejemu prijav je bilo ugotovljeno, da za sklop Podporne kompozitne izolacije ni bilo oddane prijave. Glede na to se javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
Pri ponovni raziskavi tržišča je bilo ugotovljeno, da glede na tehnične zahteve, naročilo izpolni le proizvajalec Izoelektro d.o.o. iz Maribora, zato se je z navedenim proizvajalcem pristopilo k direktnim pogajanjem. Naročilo bo oddano s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dve leti.
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D2 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu