Dosje javnega naročila JN5193/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Nadzemni električni vodi
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN5193/2014 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 06.05.2014
    JN5193/2014 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL) 2014/S 089-156099
PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST

Poslano tudi na TED

Storitve

Nadzemni električni vodi

Datum objave: 6. 5. 2014
Številka objave: JN5193/2014


To obvestilo ureja:Direktiva 2004/17/ES in ZJNVETPS (Gospodarske javne sluzbe).
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ODPRAVA POSLEDIC HAVARIJE NA TRASI DALJNOVODA 2 x 110 kV Pivka - Postojna.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Trasa RTP Pivka-RTP Postojna.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija 110 kV daljnovoda RTP Pivka-RTP Postojna, poškodovanega zaradi naravne ujme (žled).
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31321100 (Nadzemni električni vodi)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 555000 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4-S/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
ŠT. NAROČILA: 4-S/2014
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA: 5. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ENERGOINVEST LJUBLJANA d.o.o., Apaška cesta 1B, SI-9250 Gornja Radgona.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1181000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 555000,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEMVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 5. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 40(3) Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPSd) Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji direktive in ZJNVETPS.


Spodnja odgovora na točki m) in n) bosta objavljena zgolj na Portalu javnih naročil.2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS. Vremenska ujma, ki je v začetku februarja 2014 prizadela območje Pivke in Postojne, je hudo poškodovala tudi daljnovod 2x110 kV RTP Pivka-RTP Postojna. Zaradi nujnosti in hitrega reševanja/sanacije poškodovanega daljnovoda in s tem čimprej omogočiti normalne življenske pogoje prebivalcem na prizadetem območju, je naročnik izbral postopek s pogajanji brez prehodne objave, skladno s prvim odstavkom četrte točke 35. člena ZJNVETPS.
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D2 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu