Dosje javnega naročila JN3970/2014
Naročnik: MZIP 
Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN3970/2014 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 03.04.2014
    JN3970/2014 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL) 2014/S 069-119410
PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST

Poslano tudi na TED

Storitve

Programski paketi in informacijski sistemi

Datum objave: 3. 4. 2014
Številka objave: JN3970/2014


To obvestilo ureja:Direktiva 2004/18/ES in ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MZIP, Langusova ulica 4, Kontakt: mzp.jn@gov.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 4788000. Telefaks +386 22341495. E-pošta mzp.jn@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko – Hodoš – SKLOP II
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko – Hodoš – SKLOP II
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48000000 (Programski paketi in informacijski sistemi)
32420000 (Oprema za omrežje)
32520000 (Kabli in oprema za telekomunikacije)
48700000 (Programski paket s pripomočki)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 10540176,12 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomŠT. NAROČILA: 2430-13-37039
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA: 3. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Siemens Aktiengesellschaft Osterreich, Siemensstrase 90, AT-1210 Dunaj.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 10540176,12 EUR, brez DDV
Ce gre za letno ali mesecno vrednost, navedite: število mesecev 22
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEMVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
941810 Železniški program – Kohezija – 07 – 13 – EU.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 4. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
tehničnih
povezanih z zaščito izključnih pravic
Spodnja odgovora na točki m) in n) bosta objavljena zgolj na Portalu javnih naročil.2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), 29. člen, 1. odstavek, 2. točka dopušča, da naročnik lahko odda naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v primeru, če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen ponudnik.

Ker ima ponudnik vsa orodja za programiranje in pravice za uporabo strojne in programske opreme ter usposobljeno osebje za izvedbo predmeta narocila, lahko zaradi tehničnih razlogov izvede nadgradnjo obstoječih SV sistemov le izbrani ponudnik.
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu