Dosje javnega naročila JN4805/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN4805/2015 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 16.07.2015
    JN4805/2015 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL)
PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST

Gradnje

Inštalacijska dela pri gradnjah

Datum objave: 16. 7. 2015
Številka objave: JN4805/2015


To obvestilo ureja:Direktiva 2004/17/ES in ZJNVETPS (Gospodarske javne sluzbe).
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dodatna dela za monterske bokse v Kopru

.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Elektro Primorska, DE Koper
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dodatna dela pri gradnji monterskih boksov v Kopru
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 20717,04 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 11-G/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: 11-G/2015
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA: 16. 7. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GRAPRI d.o.o., Kersnikova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20717,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 20717,04 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEMVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 7. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 40(3) Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPSe) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJNVETPS.

Spodnja odgovora na točki m) in n) bosta objavljena zgolj na Portalu javnih naročil.2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS. Prvotno javno naročilo za izgradnjo monterskih boksov v Kopru (NMV5444/2014) je bilo izvedeno po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmetno javno naročilo pa se odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave zaradi ugotovitve, da je med izvajanjem prvotnega javnega naročila prišlo do nepredvidenih tehničnih izboljšav, ki niso bile zajete v fazi projektiranja niti pri izdelavi razpisne dokumentacije. Zato so potrebna dodatna dela in sicer:
• izvedba AB tlakov v garažah
• prestavitev vodovodne instalacije
• sprememba izvedbe elektro instalacij
Pri izvajanju gradbenih del »Ureditev monterskih boksov« se je naročnik odločil, da bo oddal tudi dodatna gradbena dela, ki niso bila zajeta v prvotnem javnem naročilu. Izbrani izvajalec gradbenih del GRAPRI gradbena operativa d.o.o. iz Ljubljane, je podal ponudbo za nepredvidljiva in spremenjena dela pri ureditvi monterskih boksov na enoti v Kopru.
Na podlagi zgoraj navedenega, se je naročnik odločil oddati predmetno javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s šesto točko prvega odstavka 35. člena ZJNVETPS. S ponudnikom GRAPRI gradbena operativa d.o.o. iz Ljubljane se je naročnik pogajal za končno ceno in javno naročilo oddal.
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D2 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu