Dosje javnega naročila JN4427/2013
Naročnik: POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE 
Blago: Gasilske uniforme
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN4427/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 18.04.2013
    JN4427/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Gasilske uniforme

Datum objave: 18. 4. 2013
Številka objave: JN4427/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE, Dečkova cesta 36, Kontakt: pge@celje.si, V roke: Janko Požežnik, SI-3000 Celje.
Tel. +386 32480900. Telefaks +386 32480904. E-pošta pge@celje.si.
Internetni naslovi: http://www.pge-celje.com/
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Javni red in mir ter varnost
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Okvirni sporazum za dobavo interventnih gasilskih oblek
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Sedež naročnika.
Sifra NUTS: SI014.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet okvirnega sporazuma so dobave interventnih gasilskih oblek za obdobje 48 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma. Prva dobava bo obsegala naročilo 45 oblek.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja veljavnosti okvirnega sporazuma, naroča dodatne obleke, pri čemer naročnik ni zavezan, da bo dejansko izvedel določene dodatne nabave, saj je tako količina, kot dinamika morebitnih dodatnih nabav zanj v trenutku objave javnega naročila in v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva. Na podlagi preteklih izkušenj naročnik ocenjuje, da bo do izteka okvirnega sporazuma nabavil še cca. 15 oblek, pri čemer naročnik v nobenem primeru ni zavezan ali omejen z navedeno oceno. Maksimalna skupna vrednost vseh nabav ne bo dosegala ali presegala 120.000 EUR brez DDV.

Naročnik pa se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal blago, ki je predmet tega razpisa, nabavljal to blago pri ponudniku, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, skladno z okvirnim sporazumom in po ceni, ki jo ponudnik poda v svoji ponudbi.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35811100 (Gasilske uniforme)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/9012-94216606236384/Razpisna_dokum
entacija.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR, z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudnik lahko namesto bančne garancije predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, pod pogojem, da so zaveze zavarovalnice enakem zavezam iz vzorca bančne garancije.
V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Naročnik bo prevzeto obveznost poravnal v 30 dneh po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po vsakem uspešno izvedenem prevzemu.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. Teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.
PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Zaželeno je, da kandidat in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje, v nasprotnem primeru morajo za izpolnjevanje pogoja:
- podpisati izjavo v obrazcu »Prijava« in
- predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

Zaželeno je, da ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, za izpolnjevanje pogoja predloži dokazilo, kot se izdaja v njegovi državi. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, je zaželeno, da ponudnik ali podizvajalec namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo ponudnika oz. podizvajalca, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež in ne sme biti starejša od 30 dni.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
3. Na dan roka za oddajo ponudb:
- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;
- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;
- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja;
- zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;
- s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
- da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
- da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;
- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja ter s strani vsakega imenovanega podizvajalca predloži izpolnjen in podpisan obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.
4. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da vsak kandidat s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA potrdi izpolnjevanje pogoja in priloži podpisano VLOGO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE DURS. V primeru ponudbe s podizvajalci, kandidat priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisanega in žigosanega s strani vsakega imenovanega podizvajalca in VLOGO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE DURS, podpisano s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.
5. Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004-ZOPOKD-UPB1, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
6. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2).
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
7. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
8. Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri Poklicni gasilski enoti Celje opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec ali potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo ponudb.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik izkaže, da je proizvajalec obleke v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb dobavil enako blago, kot ga ponuja, najmanj trem poklicnim gasilskim enotam v Evropski uniji, pri čemer je vsaka dobava obsegala vsaj 45 gasilskih oblek.
Ponudnik navede referenčne posle v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti ponujen proizvajalec samostojno.
2. Ponujena obleka v tehničnih, oblikovnih in funkcionalnih lastnostih v celoti ustreza zahtevam naročnika.
Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo, zahtevano v obrazcu PONUDBA, vključno z vzorcem obleke. Vzorec mora biti zapakiran in označen z imenom ponudnika. V kolikor bo komisija naročnika ugotovila, da vzorec odstopa od tehničnih specifikacij ali da ni v skladu s pravili stroke, veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi ter zahtevanimi ali enakovrednimi standardi, bo ponudnik izločen, obleka pa vrnjena. Prav tako bo naročnik po končanem razpisu vsem ponudnikom predložene vzorce vrnil.
V primeru partnerske ponudbe se zahteva en vzorec, ki ga predloži katerikoli od partnerjev.
3. Ponudnik mora zagotavljati dvoletno garancijo na ponujeno blago. Ponudnik mora zagotavljati izdelavo in popravila zaščitnih oblek, ki so predmet javnega naročila, še štiri leta po poteku garancijske dobe.
Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca PONUDBA podal izjavo, da izpolnjuje zahtevo.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo katerikoli od partnerjev.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 13. 5. 2013
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 13. 5. 2013
Čas: 9:05
Kraj: Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova cesta 36, 3000 Celje.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 5. 2013
Čas: 23:59
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.