Dosje javnega naročila JN5278/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Okoljske storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN5278/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 18.05.2012
JN6663/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 20.06.2012
    JN5278/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Okoljske storitve

Datum objave: 18. 5. 2012
Številka objave: JN5278/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 013064444. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ODSTRANITEV ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 16.
Glavni kraj izvedbe: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: ODSTRANITEV ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90700000 (Okoljske storitve)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 5 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/5/8738-37068342929568/Razpisna_dokum
entacija_Ambrosia-koncna.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 4. 6. 2012
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 4. 6. 2012
Čas: 09:30
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6663/2012, Storitve: Okoljske storitve; datum objave: 20. 6. 2012