Dosje javnega naročila JN7334/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN7334/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 14.06.2013
    JN7334/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti

Datum objave: 14. 6. 2013
Številka objave: JN7334/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu ter varstva pred požarom za potrebe delavcev Mestne uprave MOL.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 22.
Glavni kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana, naslovi upravnih stavb in naslovi četrtnih skupnosti. Podrobneje v razpisni dokumentaciji
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za zaposlene v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – ZVZD -1) ter varstva pred požarom v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) ter drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71317210 (Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti)
71317100 (Storitve svetovanja na področju zaščite pred požari in eksplozijami ter nadzora nad njimi)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 18 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/6/7989-57673611174777808912/OBJAVA-V
ARSTVO_PRI_DELU.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Cena. Pondeniranje: 90
2. Popust na veljavni cenik ponudnika. Pondeniranje: 10
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 26. 6. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 26. 6. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Mesna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, Velika sejna soba.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 18. 6. 2013
Čas: 14:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 6. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.