Dosje javnega naročila JN6957/2009
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN6957/2009 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 27.08.2009
JN7147/2009 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 03.09.2009
    JN6957/2009 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 27. 8. 2009
Številka objave: JN6957/2009


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 (0)1 306 44 42. Telefaks +386 (0)1 306 44 07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba del za ureditev vzorčnih vrtičkov
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mestna občina Ljubljana
1. sklop: Štepanja vas
2. sklop: Dravlje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba del za ureditev vzorčnih vrtičkov.
Faze izvedbe del:
A) Rušitvena dela
B) Zemeljska dela
C) Betonska dela
D) Druga obrtniška dela
E) Zasaditev
F) Urbana oprema
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45112000 (Izkopna in zemeljska dela)
45112700 (Krajinsko oblikovanje)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 1. 10. 2009, Zakljucek 30. 11. 2009.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2009/8/7989-143226229901856/Povabilo_k_od
daji_ponudbe-vrticki.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva 1. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje): izbrani izvajalec jo bo moral izročiti v 15. dneh od podpisa pogodbe (pogoj za njeno veljavnost!,) biti mora nepreklicna, brezpogojna, izplačljiva na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo še 30 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.

2. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (2 leti) (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje): izbrani izvajalec jo bo moral izročiti ob primopredaji pogodbenih del (pogoj za uspešno primopredajo!), biti mora nepreklicna, brezpogojna, izplačljiva na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo še 1 dan po preteku garancijskega roka na izvedena dela.

3. Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (dokazilo: kopija veljavne zavarovalne police).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Naročnik bo dela plačal po izvedbi vseh pogodbenih del, po uspešni primopredaji, ki je pogoj za izstavitev računa. Naročnik bo račun plačal 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Plačilni rok prične teči prvi dan po prejemu računa. Če rok plačila sovpada z dela prostim dnevom, je plačilni rok prvi naslednji delovni dan. V primeru zamude pri plačilu, bo imel izvajalec pravico do uveljavljana zakonskih zamudnih obresti.
V primeru, da bo izbrani ponudnik - izvajalec del pri izvajanju sodeloval s podizvajalci, bo naročnik pri plačilih upošteval Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko odda skupina ponudnikov, ki mora v ponudbo priložiti sporazum o medsebojnem sodelovanju.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega naročila.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ne sme imeti blokiranega računa pri kateri koli banki, ki vodi njegov transakcijski račun (dokazilo: BON 2, star največ 30 dni pred datumom ponudbe - za gospodarske družbe; potrdila bank o solventnosti na vseh računih, stara največ 30 dni pred datumom ponudbe - za fizične osebe).

2. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti sposoben izvesti dela v roku do 15.11.2009 (predloži terminski načrt del/enoto dneva po fazah izvedbe del).
2. Ponudnik mora razpolagati s primerno tehnično opremo, s katero bo zagotovil kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del.
3. Referenčna dela za leta od 2004-2008 v višini 130.000,00 € z DDV za sklop, na katerega se prijavlja (min. vrednost reference 50.000,00 € z DDV) - zemeljska ureditvena dela, nizke gradnje, krajinska ureditev.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 8. 9. 2009
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 8. 9. 2009
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana, sejna soba.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 8. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7147/2009, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 3. 9. 2009