Dosje javnega naročila JN6088/2008
Naročnik: Občina Oplotnica 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN6088/2008 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 18.07.2008
    JN6088/2008 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 18. 7. 2008
Številka objave: JN6088/2008


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, Kontakt: obcina.oplotnica@siol.net, V roke: Bojana Vučina, SI-2317 Oplotnica.
Tel. 02 845 09 00. Telefaks 02 845 09 09. E-pošta obcina.oplotnica@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.oplotnica.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Okolje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Rekonstrukcija LC 440 270 Oplotnica - Tepanje - Etapa III
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lokalna cesta 440270 Oplotnica Tepanje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Rekonstrukcija LC Oplotnica Tepanje etapa III v dolžini cca 700m, izgradnja pločnika v dolžini cca 500 m in postavitev dveh cestnih ovir skozi naselje Pobrež.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 25. 8. 2008, Zakljucek 10. 10. 2008.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2008/7/5184-305524927215648/rekonstrukcija.zip
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Bančna garancija za resnost ponudbe;
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila 60. dni po prejemu računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pogodba o skupnem sodelovanju.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot so:-hudodelsko združevanje
-jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril
-goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti
-pranje denarja
-goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti .
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku, niti zoper njega noben takšen postopek ni uveden.
dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev.
dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Zagotovljene morajo biti tehnične zmogljivosti ( sodobna oprema in mehanizacija), ki izpolnjuje zahteve predpisov in standardov veljavnih v Sloveniji in v Evropski uniji, zahteve navedene v specifikaciji naročila ter zahteve navedene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste.
dokazilo: Podatki o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, skladni s predlogo.
Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
-strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbene stroke
-v obdobju preteklega leta je moral odgovorni vodja del uspešno izvesti vsaj tri istovrstne posle, primerljive po vrednosti, zahtevnosti in obsegu del.
dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni skladno s predlogo.

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjih dveh letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj tri istovrstne posle, kot ga prevzema v ponudbi.
dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 5. 8. 2008
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 5. 8. 2008
Čas: 11:00
Kraj: Občina Oplotnica, Grajska cesta1, 2317 Oplotnica
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 7. 2008

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE