Dosje javnega naročila JN10513/2008
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN10513/2008 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 18.12.2008
    JN10513/2008 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 18. 12. 2008
Številka objave: JN10513/2008


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: Franci DOVČ, SI-1292 Ig.
Tel. 01/2802 300. Telefaks 01/2802 322. E-pošta obcina-ig@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izgradnja vodovoda po cesti Na grad in prestavitev prečrpalnice v naselju Ig
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ig
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Izgradnja dveh odsekov javnega vodovoda NL DN100 v skupni dolžini 513m in kompletna izvedba nove prečrpalnice vključno z NN elektro priključkom. Zajeta so vsa potrebna gradbena, montažna in elektro dela.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45231000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih)
45330000 (Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 70 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://obcina-ig.si/
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva - bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 10% ponudbene vrednosti z rokom veljavnosti najmanj 60 dni od dneva določenega za predložitev ponudbe
- izjava banke za izdajo bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z veljavnostjo do 30.05.2009
- izjava banke za izdajo bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: začasne in končna situacija - plačilo v roku 60 dni od prejema
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano pogodba
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
po razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena. Pondeniranje: 90
2. garancijska doba. Pondeniranje: 5
3. reference. Pondeniranje: 5
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 15. 1. 2009
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 15. 1. 2009
Čas: 13:00
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 12. 2008

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2009   09:23
Naročnik z razpisno dokumentacijo ne izključuje možnosti samostojne oddaje ponudbe in hkrati udeležbe kot podizvajalec drugega ponudnika ali kot partner v skupni ponudbi, vendar je potrebno izpolnjevati vse pogoje ostalih določil razpisne dokumentacije z upoštevanjem področne zakonodaje.