Dosje javnega naročila JN8837/2009
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN8837/2009 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 23.10.2009
JN8875/2009 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 26.10.2009
    JN8837/2009 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena

Datum objave: 23. 10. 2009
Številka objave: JN8837/2009


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 46. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova fasade in strehe na objektu Župančičeva 2 v Ljubljani
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Župančičeva 2, Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Župančičeva 2 v Ljubljani
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45212350 (Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2009/10/6793-19161360320640/Zupanciceva_2.zip
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Ponudnik mora za zavarovanje predložiti bančne garancije. Bančne garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv ter morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Bančne garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

2.1.6.1. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen) bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 8 dni po podpisu pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je za en dan daljši kot je garancijski ali jamčevalni rok, ki bo določen v pogodbi.

2.1.6.2. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen), višini 10 % pogodbene vrednosti, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnikov ob primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za en dan daljši kot je garancijski ali jamčevalni rok, ki bo določen v pogodbi.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Višina sofinanciranja: 33 % iz sredstev MOL - LMM in 67 % lastniki objekta
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2;

DOKAZILA:

Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2 (pravne osebe),

in

Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike).

Obe izjavi vsebujeta pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike).

2. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

DOKAZILO:

Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Proti ponudniku ne sme biti uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;

DOKAZILO:

Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

2.1.2. Ekonomsko – finančni pogoji

4. Ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih mesecih blokiran transakcijski račun;

DOKAZILO:
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P;
- za samostojne podjetnike BON 1/SP.

5. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

DOKAZILA:

Izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2.1.3. Tehnični in kadrovski pogoji - tabele

DOKAZILA:

• • 1a - Referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev
Upoštevale se bodo le tiste reference ponudnikov, ki zajemajo obnovo fasade in strehe pri celoviti obnovi stavb na območjih, ki so bila razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik (npr. staro mestno jedro) ter stavbe, ki jih je Zavod za kulturno dediščino OE, kjer se je izvajala obnova, uradno predlagal za razglasitev kot arhitekturni spomenik ter stavbe, ki so bile z odlokom že razglašene za arhitekturne spomenike. Vse reference bodo morale biti potrjene s strani investitorja in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana oz. OE, kjer je ponudnik izvajal dela. Upoštevane bodo reference za zadnjih 5 let. Ponudnik mora predložiti tri (3) potrjene reference za zahtevne objekte v vrednost najmanj 150.000 EUR z DDV.

• 1b - tabela seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 5 let

• 2 - tabela kadrov, ki bodo dela vodili
Tabeli je potrebno predložiti strokovne življenjepise in dokazila o strokovnih izpitih, skladno z ZGO-1B. Ponudnik mora razpolagati z najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje pogoje odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77. členom ZGO-1B.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 28. 10. 2009
Čas: 12:30
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 10. 2009
Čas: 13:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1, II.nadstropje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 10. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8875/2009, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena; datum objave: 26. 10. 2009