Dosje javnega naročila JN14878/2013
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN14878/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 22.11.2013
    JN14878/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Dela za vgraditev stavbnega pohištva

Datum objave: 22. 11. 2013
Številka objave: JN14878/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: karmen pintar oblak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061546. Telefaks +386 13061410. E-pošta karmen.pintar@ljubljana.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava in montaža stavbnega pohištva
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava in montaža stavbnega pohištva v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: da.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.jssmol.si
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 9. 12. 2013
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 30 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 9. 12. 2013
Čas: 09:30
Kraj: sejna soba naročnika (3. nadstropje, Zarnikova 3, Ljubljana)
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 29. 11. 2013
Čas: 13:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 11. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.11.2013   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PROSIM, ČE NAM POSREDUJETE SEZNAM STANOVANJ IN TOČNE NASLOVE KJER SE BODO DELA IZVAJALA. ALI SE JE PTREBNO ZA OGLED STANOVANJ NAJAVITI, ALI MORA BITI PRI OGLEDU PRISOTEN PREDSTAVNIK NAROČINKA ?

HVALA ZA ODGOVORE IN LEP POZDRAV.

ODGOVOR:
Naročnik bo dobavo in montažo stavbnega pohištva naročal sukcesivno glede na potrebe naročnika v obodbju, za katerega bo sklenjena pogodba. V pogodbi, katere osnutek je sestavni del objavljene razpisne dokumentacije, je določen način sukcesivnega naročanja in izvajanja del.

Hvala in lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 26.11.2013   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PONOVNO VAS NAPROŠČAMO DA NAM SPOROČITE NASLOVE, KJER SE BODO IZVAJALA DELA, DA LAHKO OPRAVIMO OGLED.
S PODATKI, KI JIH BOMO PRIDOBILI, JE ODVISNA TUDI KALKULACIJA.


ODGOVOR:
Naročnik vnaprej ne ve, v katerih stanovanjih bo potrebna dobava in montaža stavbnega pohištva. Dejanska dobava in montaža se izvaja sukcesivno glede na potrebe naročnika (običajno na prošnjo najemnika po zamenjavi stavbnega pohištva zaradi dotrajanosti).

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 28.11.2013   07:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na strani 11/59 je za dokazovanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnika postavljena zahteva, da mora ponudnik od vsake poslovne banke, kjer ima odprt TRR, pridobiti potrdilo, da v zadnjih 6. mesecih ni imel blokade TRR-ja.

Ali ponudnik lahko neblokado svojih TRR-jev in posledično j svojo ekonomsko - finančno sposobnost lahko dokazuje tudi z predložitvijo BON-2 obrazca?


ODGOVOR:
Ponudniki lahko predložijo tudi obrazce BON-2, pod pogojem, da bodo iz tega obrazca razvidne vse zahteve naročnika: podatek o blokladi računa v zadnjih 6 mesecih pred dnevom odpiranja ponudb, podatek o dospelih neporavnanih obveznostih v preteklih šestih mesecih pred dnevom odpiranja ponudb. Obrazec ne sme biti starejši od sedmih delovnih dni na dan odpiranja ponudb.

Datum objave: 29.11.2013   10:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI, PROSIM ZA ODGOVOR, ALI MORA BITI IZJAVA O IZROČITIVI GARANCIJE OBR. 11 POTRJEN S STRANI BANKE ALI JE DOVOLJ DA GA POTRDI SAMO PONUDNIK.
KAJ JE MIŠLJENO V TABELI CENA F-FIKSNO PVC POLNILO, ALI SAMO POLNILO ALI PVC POLNILO VSTAVLJENO V OKENSKI OKVIR.
PRI PREGLEDU DOKUMENTACIJE UGOTAVLJAMO NESKADNOST NA STRANI 12, KJER SO OBRAZCI OZNAČENI 15A, 15B IN 15C, IN OZNAČBO OBRAZCEV STRAN 57, 58, 59, KER SO OBRAZCI OZNAČENI S 16S, 16B IN 16C. PROSIMO ZA RAZJASNITEV.

ODGOVOR:
Izjava o izročitvi garancije mora biti podpisana zgolj iz strani ponudnika.

Tabela F - fiksno PVC polnilo - mišljeno je PVC polnilo vstavljeno v okenski okvir.

Pri oštevilčenju obrazcev "Pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc" je prišlo do napake pri navedbi zaporedja oštevilčenja, kar pa na pravilnost vsebine obrazcev ne vpliva in tudi ne manjka kateri od obrazecv.

Hvala in lep pozdrav,
JSS MOL