Dosje javnega naročila JN5491/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN5491/2011 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 25.05.2011
JN5944/2011 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 02.06.2011
    JN5491/2011 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 25. 5. 2011
Številka objave: JN5491/2011


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 1 306 44 08. Telefaks +386 1 306 44 07. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Odstranitev objektov ali naprav in skladiščenje
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Naloge, ki jih bo izvajal izvajalec, po nalogu pooblaščene odgovorne osebe naročnika, obsegajo:
- odstranitev objektov ali naprav, ki so postavljene na javni površini v lasti Mestne občine Ljubljana (npr. gostinski vrtovi s pripadajočo opremo, sladoledne vitrine, premični prodajni objekti, stojnice, kioski, neprometni znaki, usmerjevalne table, objekti ali naprave za oglaševanje, dvigovanje plovil, zapornice in podobno);
- skladiščenje v prejšnji alineji primeroma navedenih objektov na varovanem prostoru, ki mora biti v minimalni velikosti 150m2,, od tega je nepokriti del v velikosti minimalno 50m2 ;
- na lokaciji, kjer so bili odstranjeni v predprejšnji alineji primeroma navedeni objekti, vzpostavitev prvotnega stanja.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71500000 (Storitve, povezane z gradbeništvom)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/5/4202-223032307938336/Razpisna_doku
mentacija_-_odstranitev_objektov_....zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Opredeljeno v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 7. 6. 2011
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 7. 6. 2011
Čas: 10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo 7.6.2011 ob 10.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 5. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5944/2011, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 2. 6. 2011