Dosje javnega naročila JN2177/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN2177/2014 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 24.02.2014
JN2619/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 06.03.2014
    JN2177/2014 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 24. 2. 2014
Številka objave: JN2177/2014


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba storitev nadzora pri izvedbi projekta TRG REPUBLIKE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila je podrobno opisan v projektni nalogi, ki je v razpisni dokumentaciji.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71500000 (Storitve, povezane z gradbeništvom)
71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/2/4202-72037037030707176334/Razpisna
_dokumentacija_-_nadzor_Trg_republike_24feb2014.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 11. 3. 2014
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 11. 3. 2014
Čas: 10:00
Kraj: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Za projekt »Trg republike« je bil izdan Sklep o dodelitvi sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacijo »TRG REPUBLIKE« sofinancira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Mestna občina Ljubljana s proračunskimi sredstvi. Celotni upravičeni javni izdatki se bodo sofinancirali v razmerju EU-ESRR: Slovenska udeležba (MOL), 85:15.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni potenciali«.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 2. 3. 2014
Čas: 00:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 2. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2619/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 6. 3. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2014   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za razpisne obrazce v elektronski verziji v .doc obliki.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik objavlja razpisno dokumentacijo tudi v WORD obliki. Ponudniki obrazcev ne smejo spreminjat ampak le vpišejo manjkajoče podatke.

Datum objave: 05.03.2014   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosim za naslednje odgovore:
1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti tč.3na str.9 je zahtevano, da ponudnik predloži potrdilo DURS-a dokazilo, da nima neplačanih zapadlih obveznosti ... na dan odpiranja ponudbe. To je nemogoče, ker DURS potrebuje za izdajo potrdila določen čas, ponudba pa mora biti oddana do 9.ure zjutraj, zvezana itd. Prosimo, da je potrdilo lahko izdano v naslednjih dneh oz. do oddaje ponudbe in ne na dan oddaje ponudbe.

2. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti tč.12 na str.11 je zahtevano, da vsak izmed zahtevanih kadrov priloži dokazila in potrjene reference iz zahtevanega področja v zadnjih treh letih (prilogi 8/1 in 8/2), v navodilih pa so reference zahtevane samo za odgovornega nadzornika. Predvidevamo, da gre za napako v delu, da se za vsakega izmed zahtevanih kadrov priloži reference.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
1. Pogoj je zapisan na naslednji način: »Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).«
In poleg pogoja še: »Naročnik od pristojnega urada DURS pridobi dokazilo sam.«
Ponudnik bo s podpisom Izjave 2 potrdil izpolnjevanje navedenega pogoja, naročnik pa bo s strani DURS-a preveril resničnost izpolnjevanja navedenega pogoja.
2. Reference predloži samo odgovorni nadzornik.

Datum objave: 05.03.2014   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali je mišljeno, da bomo Potrdilo DURS-a o plačanih zapadlih obveznostih v zvezi s plačili prispevkov za soc.varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, na dan oddaje ponudbe, predložili naročniku po odpiranju ponudb na podlagi zahtevka naročnika, saj ga fizično ni mogoče predložiti v ponudbi isti dan?

ODGOVOR:
Pogoj je zapisan na naslednji način: »Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).«
In poleg pogoja še: »Naročnik od pristojnega urada DURS pridobi dokazilo sam.«
Ponudnik bo s podpisom Izjave 2 potrdil izpolnjevanje navedenega pogoja, naročnik pa bo s strani DURS-a preveril resničnost izpolnjevanja navedenega pogoja.

Datum objave: 05.03.2014   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
:
1. Naročnik naj pojasni zakaj je pri referencah navedel : Za nadzor nad tlakovanjem zunanjih površin z granitnimi kockami in ploščami iz granita skupne površine 2000m2. Zahteva je skrajno diskriminatorna saj ne vzdrži strokovne razlage. Ali se vgradnja plošč iz zahtevnih betonov, ki se vedno bolj uporabljajo ali plošč iz drugih vrst materialov, po zahtevnosti razlikuje od vgradnje granitnih plošč in granitnih kock. Ali ima zapisana količina (2000m2) kakšno posebno merilo za zahtevnost?
2. Glede na krizo v gradbeništvu, ki traja že več let, mora naročnik upoštevati referenčno obdobje zadnjih pet let in ne tri kot je zapisano.
3. Roki zapisani v Vzorcu pogodbe v 7.členu se ne ujemajo z obveznostmi izvajalca zapisanimi v 9.členu. V 7.členu je izvedbeni rok določen najkasneje do 30.9.2014, v 9.členu pa je v poglavju Obveznosti izvajalca, zapisano, da se izvajalec zavezuje tudi, da bo spremljal investicijo v garancijskem roku, organiziral odpravo napak in pomanjkljivosti.........Do kdaj traja garancijski rok? Obseg del nadzora v projektni nalogi za izvedbo strokovnega nadzora in v Vzorcu pogodbe v 9.členu Obveznosti izvajalca ) se bistveno razlikujejo. Nekatere obveznosti izvajalca v Projektni nalogi niso v skladu z ZGO-1D ( uvedba izvajalca v delo, prijava gradbišča inšpekciji (?) za delo, vloga za zahtevo za tehnični pregled oz. uporabno dovoljenje...), to so po ZGO, obveznosti naročnika. Katere obveznosti zahteva naročnik?

ODGOVOR:
1. Naročnik je pogoj za ugotavljanje sposobnosti, referenčne zahteve, podal sorazmerno s predmetom naročila.
2. Naročnik bo upošteval predlog in razširil referenčno obdobje na 5 let. Popravek je narejen tudi v razpisni dokumentaciji.
3. V vzorcu pogodbe 9. člen (obveznosti izvajalca) se brišeta alineji:
- Nadzor nad odpravo morebitnih napak v garancijski dobi
- Organiziranje ponovnega pregleda objekta pred potekom garancijske dobe

vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

Datum objave: 05.03.2014   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Vprašanje
V projektni nalogi je v točki »Obseg del nadzora«, stran 38, navedeno: »9. Kontrola odprave pomanjkljivosti in pridobitev uporabnega dovoljenja«.
Prosimo za popravek: »9. Kontrola odprave pomanjkljivosti ZA pridobitev uporabnega dovoljenja«, saj sama pridobitev uporabnega dovoljenja ni naloga nadzornika.

2. Vprašanje
Ali pravilno razumemo, da »…istovrstni posel, kot so dela, ki jih prevzema.«, pri zahtevi za odgovornega nadzornika (točka 12. Kadrovske zmogljivosti) , pomeni » izvajanje nadzora nad tlakovanjem zunanjih površin z granitnimi kockami in ploščami iz granita skupne površine 2000 m2«?

3. Vprašanje
Ali lahko »odgovorni nadzornik in nadzornik del za področje gradbeno obrtniških del« hkrati tudi »nadzornik posameznih del za področje konstrukcije«, če ima ustrezne reference?

4. Vprašanje
Ali pravilno razumemo, da nadzorniki, navedeni v prilogi 8/1, pod zaporednimi številkami 2,3 in 4, izpolnjujejo referenčne pogoje, če imajo reference s področja (nadzor izvajanja del na konstrukcijah, elektroinstalacijah, strojnih instalacijah), ki ga prevzemajo, na katerem koli objektu (seveda z investicijsko vrednostjo, ki je primerljiva obsegu razpisanega projekta), zaključenem v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe?

5. Vprašanje
Glede na to, da v objavljeni referenčni obrazec za kadre-Priloga 8/1, ne moremo vpisati referenc nadzornikov za posamezna področja (nadzorniki za področje gradbeno obrtniških del, konstrukcij, elektroinstalacij in strojnih instalacij), prosimo za objavo spremenjenega obrazca.

6. Vprašanje
Ali sme ponudnik za nadzornike za področje gradbeno obrtniških del, konstrukcij, elektroinstalacij in strojnih instalacij, predložiti že potrjene reference, ki nedvoumno izkazujejo njihove izkušnje s področij, ki jih prevzemajo v ponudbi?

7. Vprašanje
Vezano na 6. Člen pogodbe, 4. in 5. odstavek, ki govorita o plačilu računov, menimo, da je izvajalec upravičen do plačila » nespornega dela računa«, zato predlagamo, da se spremenita 4. in 5. odstavek 6. Člena pogodbe in se glasita:

»Naročnik je dolžan račune izvajalca in podizvajalcev pregledati v roku petnajstih (15) dni po prejemu in v tem roku račun oz. nesporni del računa potrditi ali račun zavrniti. Če naročnik v tem roku računov niti ne potrdi niti zavrne, se po preteku tega roka šteje, da so računi potrjeni.
Naročnik bo račun oziroma njegov nesporni del plačal 30. (trideseti) dan po uradnem prejemu računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delavnik.«

8. Vprašanje
Vezano na 10. Člen pogodbe, Finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
»Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (deset) odstotkov od
pogodbene vrednosti, tj EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih. Trajanje finančnega zavarovanja je še 30 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le- tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.«

Ali pravilno razumemo, da v tem primeru »novo finančno zavarovanje« (bodisi zaradi spremembe pogodbenega roka ali zaradi spremembe pogodbene vrednosti), pomeni to dodatek k garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ne ponovno pridobivanje nove garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti?

9. Vprašanje

V vzorcu pogodbe, 6. člen, tretji odstavek, je navedena dikcija, v kateri se od izvajalca od 1.1.2015 dalje zahteva izdaja računov izključno v elektronski obliki (e-račun). Menimo, da je glede na rok za izvedbo posla, ki je najkasneje do 30.9.2014 navedba neustrezna. Prosimo, da se navedeni odstavek črta.

Zahvaljujemo se za vaše odgovore in vas lepo pozdravljamo


ODGOVOR:
Ad 1
Pravilno glasi: »9. Kontrola odprave pomanjkljivosti za pridobitev uporabnega dovoljenja«.

Ad 2
Istovrstni posel, kot so dela, ki jih prevzema pomeni » izvajanje nadzora nad tlakovanjem zunanjih površin z granitnimi kockami in ploščami iz granita skupne površine 2000 m2«.

Ad 3
Odgovorni nadzornik in nadzornik del za področje gradbeno obrtniških del je lahko hkrati tudi nadzornik posameznih del za področje konstrukcij, če ima ustrezne reference.

Ad 4
Reference se predloži samo za odgovornega nadzornika.

Ad 5
Reference se predloži samo za odgovornega nadzornika.

Ad 6
Ponudnik za odgovornega nadzornika lahko predloži že potrjene reference, ki nedvoumno izkazujejo njegove izkušnje s področja, ki se prevzema v ponudbi.

Ad 7
4. in 5. odstavek 6. člena vzorca pogodbe se ne spremenita. Skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji, bo izvajalec opravljene storitve obračunaval mesečno v sorazmernem deležu z dejansko opravljenimi deli.

Ad 8
V primeru spremembe pogodbenega roka ali spremembe pogodbene vrednosti bo lahko izvajalec predložil novo finančno zavarovanje ali dodatek h garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ad 9
3. odstavek 6. člena vzorca pogodbe se ne črta.

Datum objave: 05.03.2014   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
pod točko II. Opis predmeta javnega naročila je navedena projektna dokumentacija. Nadalje je navedeno, da je na vpogled pri naročniku. Prosimo vas za pojasnilo ali je glede na to, da je projekt zelo zahteven ali je ogled projektne dokumentacije obvezen.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ogled dokumentacije je možen, ni pa obvezen.