Dosje javnega naročila JN6090/2013
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN6090/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 22.05.2013
    JN6090/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 22. 5. 2013
Številka objave: JN6090/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA, Studenec 5, Kontakt: Janez Sušnik, SI-4220 Škofja Loka.
Tel. +386 41603260. Telefaks +386 4160326. E-pošta info@pgdskofjaloka.si.
Internetni naslovi: http://www.pgdskofjaloka.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Drugo (prosimo, navedite): Društvo financirano iz javnih sredstev.
Javni red in mir ter varnost
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Javno naročilo za dobavo novega gasilskega vozila PV-1
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Škofja Loka
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Po razpisni dokumentaciji na povezavi.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 4 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.gzveza-skofjaloka.si/javni_razpis/
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Za resnost ponudbe mora ponudnik priložiti bianco menico v vrednosti 5.000 EUR.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: - 70% na ime brezobrestnega avansa, ki ga naročnik vplača po podpisu pogodbe javne ga naročila in izstavitvi ter potrditvi predračuna v roku 30 dni.
- 30% po izstavitvi in potrditvi končnega računa v roku 30 dni.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega naročila, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponujena cena. Pondeniranje: 90
2. Standard kakovosti ISO 9001. Pondeniranje: 5
3. Standard kakovosti ISO 14001. Pondeniranje: 5
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 7. 6. 2013
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 7. 6. 2013
Čas: 12:15
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 31. 5. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.