Dosje javnega naročila JN794/2009
Naročnik: OBČINA OPLOTNICA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN794/2009 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 06.02.2009
JN862/2009 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 09.02.2009
    JN794/2009 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 6. 2. 2009
Številka objave: JN794/2009


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): OBČINA OPLOTNICA, GRAJSKA CESTA 1, Kontakt: tajnik.obcina.oplotnica@siol.net, V roke: Bojana FIDERŠEK, SI-2317 OPLOTNICA.
Tel. 02 845 09 00. Telefaks 02 845 09 09. E-pošta tajnik.obcina.oplotnica@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.oplotnica.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova graščine
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Grajska 10, 2317 Oplotnica
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedbena dela zajemajo obnovo graščine po določilu “ključ v roke“, ki obsegajo: gradbeno obrtniška dela, elektroinstalacije, strojne instalacije, kanalizacija in tk priključek.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 1. 5. 2009, Zakljucek 1. 4. 2010.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.obcina.oplotnica.si
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Garancijo za resnost ponudbe brez zadržkov (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5.000 EUR. (OBR-13)

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi

ali

• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe.

2. Original izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec. (OBR-13a)

3. Original izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec. (OBR-13b)

Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe.

4. Izjavo, da je ponudnik proučil projektno dokumentacijo in proučil terenske razmere na kraju gradnje in so v ceno vračunani vsi stroški gradnje in zavarovanja gradbišča. (OBR-14)
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/2008 (66/2008 popr.), 89/2008): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-4)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-4)

3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-4)

4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-4)

5. Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-5)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-4)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-4)
8. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-4)

9. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ponudnik v obdobju šestih mesecev pred datumom objave (pred 05. 02. 2009) javnega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.

10. Da nudi najmanj 60 dnevni plačilni rok po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih. (OBR-6)

11. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma od izdaje revizorskega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
12. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra. (OBR-7)

13. Da je ponudnik v zadnjih petih letih sam ali s partnerji že izvajal primerljiva gradbena dela (visoke gradnje) na najmanj treh objektih in predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih gradbenih del mora znašati v višini najmanj 500.000 EUR pogodbenih del za objekt.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah in priloga Priporočilo. (OBR-8) in (OBR-8a)

14. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje vsaj enega objekta, kjer so se izvajala razpisana dela) v zadnjih petih letih v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR pogodbenih del za objekt.
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja del ustrezne reference. (OBR-9)

15. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v zahtevanih rokih in da je seznanjen z rokom ter višino potrditve prve situacije.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-10)

16. Da je sposoben vsaj 30% vseh del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-10)

17. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika, ter v skladu z navodili strokovnih služb Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora. (OBR-11)

18. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del. (OBR-11)

19. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, da upošteva Zakon o varnosti o zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l .RS, št. 83/2005).
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznost iz predpisov. (OBR-11)

20. Da bo, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, sklenil pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 in 14/2005).
Dokazilo: izjava ponudnika o sklenitvi pogodbe o zavarovanju. (OBR-11)

21. Da bo ponudnik na svoje stroške gradbišče označil z gradbiščno tablo pred začetkom del v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije ureditve gradbišča, o vsebini vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur.l. RS št. 66/04, 55/08).
Dokazilo: izjava ponudnika o označbi gradbišča z gradbiščno tablo. (OBR-11)

22. Da bo ponudnik pred pričetkom del na svoje stroške namestil oglasno desko, jo izobesil in po koncu del oglasno desko zamenjal s stalno EU zastavo v skladu z Navodili organa upravljanja (Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013).
Dokazilo: izjava ponudnika o namestitvi oglasne in razlagalne table v skladu z navodili SVLR. (OBR-11)

23. Da predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev. (OBR-12)
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 19. 3. 2009
Čas: 11:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 5. 2009
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 19. 3. 2009
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno (do 85 %) financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« ter javnega razpisa za izbor operacij Četrti javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Pogodba bremeni proračunsko postavko štev. 7621-Razvoj regij – spodbujanje razvoja turizma, 07 – 13 - EU, štev. NRP1536-08-5264.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 2. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN862/2009, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 9. 2. 2009
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2009   15:02
1. vprašanje:
V popisu del v sklopu 9. Obrtniških del - Dvigalo. V popisi del je navedena dobava in montaža dvigala za 4 osebe nosilnosti 320 kg, z dimenzijami jaška 1650 x 1800 mm, ter dimenzijami kabine 1100 x 1600 x 2200 mm.Po mnenju našega predvidenega podizvajalca za izvedbo predmetnih del so za predvideno nosilnost dvigala dimenzije jaška 1350 x 1500 mm in dimezije kabine 750 x 1100 mm.
Če pa so pravilne dimenzije jaška je to dvigalo za 8 oseb oz. 630 kg nosilnosti z dimenzijami kabine 1100 x 1400 mm z širino vrat 900 mm.
Prosimo če odgovorite katero opcijo naj v ponudbi ponudimo:
a) nosilnost dvigala ostane nespremenjena spremenijo se dimenzije jaška in kabine
b) dimezije jaška ostanejo nespremenjene, spremeni se nosilnost dvigala

dvigalo s kabino 1100 x 1600 v standardni izvedbi ni dobavljivo - samo po posebnem naročilu.

Odgovor:
- pri dvigalu upoštevati navedeno velikost jaška in kabine (kone 140/110)

2. vprašanje
podatek o tlakarskih delih:
post 2 = kateri vzorec polaganja parketa in kakšen parket je izbran? (ali hrast, bukev, češnja ali?
post 3 = širina levic ladijskega poda in iz katerega lesa?

Odgovor:
- parket hrastov, v kvadratih 50/50 cm, položen vzdolžno in prečno izmenično po kvadratih (šahovnica); kvadrati so ločeni s 15 cm širokimi pasovi iz javorja
- ladijski pod iz hrasta, širine 12 cm, čim daljši, vsi leseni tlaki so obdelani z oljem za teakovino.

Občina Oplotnica


Datum objave: 26.02.2009   09:54
3. vprašanje:
OSTALA dela, pozicija 3. Dobava in montaža svetlobne cevi fi 53 cm, kpl s pritrdilnim materialom vse po navodilih projektanta ; kpl 1
Vas prosimo za natančnejše podatke, dolžina cevi, tip svetlobe cevi?

Odgovor:
Pojasnila o parketu in ladijskem podu smo že podali v odgovoru na vprašanje št. 1.
Način pritrjevanja ladijskega poda je stvar izvajalca, ki jamči za kvaliteto izvedbe.
Za svetlobne cevi vas prosimo, da se obrnete na naslov: Sun-Tube, zastopnik je T Brus, Trgovina in storitve Črnomelj d.o.o.,Čardak 19 Črnomelj, 041 628 980.

Občina Oplotnica in projektant


Datum objave: 26.02.2009   12:20
4. vprašanje
za pripravo korektne in konkretne ponudbe potrebujemo sheme stavbnega pohištva (okna, vrata), z natančnejšim opisom le teh, ter posnetke obstoječih vrat ki so predvidena za katere je predvidena obnova.
Prosim če nam posredujete sheme stavbnega pohištva, (okna, vrata) z natančnejšim opisom le teh, ter posnetke obstoječih vrat.

Odgovor:
Vse navedene sheme z natančnim opisom so v projektu za izvedbo - PZI, ki jih prejmete na sedežu Občine Oplotnica, Grajska c. 1, 2317 Oplotnica.

Občina Oplotnica

Datum objave: 02.03.2009   08:26
5. vprašanje
Na strani št. 7 razpisne dokumentacije je pod točko št. 11 zahtevate dokazilo - poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred oddajo ponudbe.
V uradnem listu RS št. 126 z dne 31.12.2007 pa je bil objavljen zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki na strani št. 18713 v 499. členu navaja razveljavitev predpisov:
(1) Z uveljavitvijo zakona prenehajo veljati, in sicer: pod točko št. 10 tudi odredba o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, v 500. členu pa navaja končno določbo: s katero se začne ta zakon uporabljati s 1. oktobrom 2008.
Vprašanje:
ali je potrebno, glede na zgoraj navedeno (ki je bilo objavljeno v Ur. l. RS št. 126, 31.12.2007), predložiti poročilo pooblaščenega revizorja??

Odgovor:
Glede na zgoraj navedeno, vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da pod točko št. 11, ni potrebno poročilo pooblaščenega revizorja, podate pa lahko izjavo, da imate poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev.
Občina Oplotnica

Datum objave: 06.03.2009   09:48
6. vprašanje
Za pozicijo B/11/3 zahtevamo dodatna pojasnila glede svetlobnikov, saj iz popisa ni mogoče razbrati kaj točno naj ponujamo, v projektu pa so ti svetlobniki samo shematsko označeni v tlorisu.
Prosimo, da podrobneje definirate kaj je to »po navodilih projektanta«, navedete število svetlobnikov z dolžino cevi za vsakega posebej, morebitni podaljšek nad streho, obliko in izgled stropnega razpršilca svetlobe.

Odgovor:
To so visoko odbojne cevi s kupolo, ki dnevno svetlobo iz strehe skozi podstreho dovajajo v prostore, kjer ni dovolj naravne osvetlitve. Možna je tudi lomljena speljava.

Opis: SOLATUBE, tip SolaMaster fi 530mm, kom 4
dolžine: 1x 120cm, 1x 200cm, 2 x 180cm.

Uvoznik je Kerber 01 36 18 365, prodajo pa ima Kalcer trgovina Maribor, Tržaška 89, tel.02 320 74 20, www.kalcer-mb.si

Najbrž obstojajo tudi druge firme s takimi izdelki, vendar pa nam je projektant posredoval zgolj tega ponudnika.
Občina OplotnicaDatum objave: 13.03.2009   12:16
7. vprašanje
Glede na zahtevo naročnika, da se izvede objekt "na ključ" in je edino merilo za izbor "najnižja ponudbena cena" ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa in glede na popise del, ki predvidevejo razne "variante izvedbe del" nas zanima:
- Kako naj predstavimo dela po variantah?
- Kaka je minimalna zahteva naročnika po "variantah" recimo samo ostrešje, kritina, ...
- Kako bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika gllede na obseg samo popravil ali celovite obnove objekta?
Odgovor:
- variantna predstavitev je opredeljena samo v 9a točki, ker projektant ni ocenil ali bo potrebna zamenjava dotrajane konstrukcije ali kompletno novo ostrešje, kar je v popisih jasno navedeno. Vsak ponudnik pripravi ponudbo na osnovi svoje strokovne ocene ob pregledu objekta,
- minimalnih zahtev po variantah ni (samo ostrešje, kritina....)
- ponudnik mora zagotoviti opravljena dela v celoti, ter zagotoviti funkcionalnost objekta,


8. vprašanje
Zanima nas ali je možno videti t.im.konzervatorski program oz.ali on vpliva na ponudbo in koliko.
Odgovor:
- konzervatorski program je na razpolago v prostorih občinske uprave. Zahteve so navedene v ttem programu, ki ga je pripravil ZVNK Maribor. Sondiranje opravlja ZVNK Maribor.

9. vprašanje
Ali se opravljajo slikopleskarska dela na fasadi iin kakšen marmor je treba uporabiti v ponudbi?
Odgovor:
Fasada se izdela po popisu brez beljenja in ne sme biti lisasta. Odločilno je mnenje konzervatorjev. Pri marmorju se uporabi pohorski marmor.


Občina OplotnicaDatum objave: 16.03.2009   14:32
10. vprašanje
V navodilih ponudnikom je v tč. D. 13 navedeno, da zahtevate tri potrjene reference, na obrazcu OBR-8 pa eno. Katera navedba je pravilna?

Odgovor:
Pravilno je navedeno v točki 13, kjer se zahtevajo tri potrjene reference. Na obrazu OBR-8 je prišlo do tiskarske napake.

Občina Oplotnica