Dosje javnega naročila JN7546/2009
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN7546/2009 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 15.09.2009
JN7628/2009 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 18.09.2009
JN7814/2009 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 24.09.2009
    JN7546/2009 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 15. 9. 2009
Številka objave: JN7546/2009


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar, V roke: Irena Stopar, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 33. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Park Gradaščica ob Barjanski cesti, ureditev poti in opreme
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Park Gradaščica ob Barjanski cesti, ureditev poti in opreme
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45112500 (Zemeljska dela)
45112210 (Odstranjevanje humusa)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 60 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2009/9/1946-234262445404608/RAZPISNA_DOKU
MENTACIJA_PARK_GRADASCICA_-_NUJNA_DELA_15.9.2009.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
določeno v razpisni dokumentaciji
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
določeno v razpisni dokumentaciji
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 24. 9. 2009
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 24. 9. 2009
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 9. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7628/2009, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 18. 9. 2009
  • JN7814/2009, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 24. 9. 2009
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2009   07:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Rok za izvedbo del je 60 ali 30 dni?

ODGOVOR:
60 dni.

Datum objave: 18.09.2009   12:30
V zvezi z javnim naročilom za »Park Gradaščica ob Barjanski cesti, ureditev poti in opreme«, JN 09/323142, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 15.9.2009, pod številko objave JN7546/2009 in popravkom objave objavljenim 18.9.2009 pod številko objave JN7628/2009, je naročnik prejel naslednja vprašanja:

1 VPRAŠANJE

C. ZASADITEV
1. Dobava in zasaditev grmovnic in trave, z dobavo humusa
Koliko od skupne površine je površina grmovnic in koliko trava. Kakšne grmovnice (vrsta in velikost)? V kakšni debelini je predvideno humuziranje oz. koliko m3 je predvidenih?

ODGOVOR:
V popisu je jasno navedeno: 900 m2 zatravitev z ustrezno podlago humusa (normalno je to 20 cm višine nanosa, torej 1m3/5m2 zatravitve ).

Grmovnice: Črni trn (Prunus spinosa) 12 kom
Forzicija (Forsythia x intermedia) 12 kom
Kotoneaster (Cotoneaster horisontalis) 12 kom
Popenjalke Divja trta (Parthenocissus tricuspidata) 12 kom


2 VPRAŠANJE

C. ZASADITEV
3. Dobava in saditev dveh dreves: okrasna jablana
Kakšno je latinsko ime in predvidena velikost (obseg debla)?

ODGOVOR:
Okrasna jablana, (Malus 'Liset') višine 3,50m.


3 VPRAŠANJE

B. Obrtniška dela, točka 4. Polaganje naravnega kamna
Za kakšen tip naravnega kamna gre (poleg tega, da je protizdrsne obdelave)?

ODGOVOR:
Polaganje naravnega kamna: rezerva za zahtevnejše prevoje: lipica ali podobni apnenec.

4. VPRAŠANJE

B. Obrtniška dela, točka 5. Klop
V popisu del je navedena dimenzija 600/46cm, v projektu pa je detajl za 440/46cm. Katera dimenzija klopi je prava?

ODGOVOR:
Klop bo skupne dolžine 6,00 m.


5. VPRAŠANJE

B. OBRTNIŠKA DELA, postavka 2, Betonski stopničasti nosilci
V popisu del je za betonske stopničaste nosilce navedena velikost 380/20cm. V projektu pa so drugačne dolžine (npr. 355/20, 475/20). Katere dimenzije so prave?

ODGOVOR:
Betonski stopničasti nosilci so v dolžinah, prikazanih v načrtu (povprečna dolžina je 380 cm).


6. VPRAŠANJE

V projektu so tudi kaskade preseka 30/30cm. V popisu del jih nismo zasledili. Ali se kaskade ne bodo izvajale?

ODGOVOR:
Kaskade 30/30 cm so sestopni del kaskadno urejenega brega (se izvajajo).


Datum objave: 23.09.2009   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
"Kaskade 30/30 cm so sestopni del kaskadno urejenega brega (se izvajajo)."
Ne moremo ovrednoti tega dela, ker v popisu ni te postavke. Kaj naj naredimo?

ODGOVOR:
objavljen bo popravek popisov del

Datum objave: 23.09.2009   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kaj narediti pri bančni garanciji, ki je z datumom 24.09.2009 , veljavnost 120 dni. Ali je potrebno pridobiti novo bančno garancijo z novim datumov od 05.10.2009.

Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

PRENOVA-GRADBENIK D.O.O.

ODGOVOR:
Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 5.000,00 EUR z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe tj. 120 dni. V vašem primeru bo potrebno pridobiti novo bančno garancijo z novim datumom od 5.10.2009.