Dosje javnega naročila JN1280/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve nadzora gradbišč
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN1280/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 05.02.2013
    JN1280/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Storitve nadzora gradbišč

Datum objave: 5. 2. 2013
Številka objave: JN1280/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 01-306-44-01. Telefaks +386 01-306-44-07. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: STROKOVNI NADZOR GOI DELA IN NOTRANJO OPREMO ZA IZGRADNJO PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJE OŠ VIDE PREGARC.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 27.
Glavni kraj izvedbe: LJUBLJANA.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: STROKOVNI NADZOR GOI DELA IN NOTRANJO OPREMO ZA IZGRADNJO PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJE OŠ VIDE PREGARC.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71521000 (Storitve nadzora gradbišč)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 300 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/2/6906-15734044840608/Razpisna_dok-_
KONCNA,_4.2._2013.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila.

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnikov, naročnikoma predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja.
Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja, morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje lahko nebistveno odstopa od vzorca (za bistvena odstopanja štejejo: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih določi naročnik, nižji znesek zavarovanja, kot ga določi naročnik- pooblaščenec ali spremenjena krajevna pristojnost za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico. Ostale določbe štejejo za nebistvene).
Če ponudnik predloži garancijo tuje banke bo naročnik-pooblaščenec obvezno preveril boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Garancija tuje banke mora imeti bonitetno oceno vsaj »A«. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikoma bo le-ta unovčil bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 5.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

(vzorec – priloga B)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik jo priloži skupaj s ponudbo!


Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C).

Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku- pooblaščencu bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.

Naročnik- pooblaščenec jo unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo.

Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.

(vzorec – priloga C)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik predloži garancijo v 10 dneh od podpisa pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje.


Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom.

Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom.

(priloga 4)

(priloga 5)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v kateremkoli podobnem položaju.

Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali v skladu s predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispekov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnuje vsak izmed partnerjev s skupni ponudbi.

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. Dokazilo:

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P;
- za samostojne podjetnike BON 1/SP.(priloga 9 ali 9a)
Ponudnik mora izpolnjevati pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo .

(priloga 3) Ponudnik mora izpolnjevati pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 60.000,00 EUR z DDV.

Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. Referenčna tabela (priloga 6 in 6/1) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem odpadkov (varstvo okolja).
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

.Ponudnik mora imenovati nadzornika in njegovega namestnika, ki morata izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se lahko izkažeta z vsaj eno reference istovrstnega posla. Vsak izmed zahtevanih kadrov mora predložiti:
-dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
- o opravljenem strokovnem izpitu pri pristojni poklicni zbornici in
- o vpisu v imenik pri tej zbornici).

Tabela kadrov, ki bodo dela vodili in referenčna tabela za te kadre.

Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 60.000,00 EUR z DDV za posamezen posel oz. 50.000,00 EUR brez DDV za posamezen posel.

Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. Referenčna tabela (priloga 6 in 6/1) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci.
12 Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem odpadkov (varstvo okolja).
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

.Ponudnik mora imenovati nadzornika in njegovega namestnika, ki morata izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se lahko izkažeta z vsaj eno reference istovrstnega posla. Vsak izmed zahtevanih kadrov mora predložiti:
-dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
- o opravljenem strokovnem izpitu pri pristojni poklicni zbornici in
- o vpisu v imenik pri tej zbornici).

Tabela kadrov, ki bodo dela vodili in referenčna tabela za te kadre.

(priloga 7 in 7/1) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.

Ponudnik mora predložiti časovni načrt izvedbe storitev in finančni načrt. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 104 tedne od uvedbe v delo.Časovni in finančni načrt gradnje izdela ponudnik. (priloga 9) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 18. 2. 2013
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 18. 2. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 2. 2013
Čas: 10:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 2. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2013   16:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo ali je potrebno vzorec pogodbe izpolniti in žigosati ter podpisati na vsaki strani.
Hvala in elp pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Vzorec pogodbe ni sestavni del ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2013   16:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
priloga 5 "Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe" je izdelana za izpolnitev podatkov o pravni osebi in ne za zastopnika pravne osebe. prosimo za popravek priloge 5.
lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Popravili bomo Prilogo 5. Za napako se opravičujemo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2013   16:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
prosimo za pojasnilo priloge 6:
-v prvem stavku je navedeno obdobje zadnjih treh let
-pod opombo pa je navedeno obdobje zadnjih pet let
kaj je pravilno.
hvala

ODGOVOR:
Spoštovani.

Pravilno je "v obdobju zadnjih treh let."

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2013   16:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani
obrazec priloga 8, bonitetna potrdila
vprašanje:
-ali je pomota pri navedbi št obrazca v oklepaju
S.BON 1/P za pravne osebe (gospodarske družbe)(PRILOGA 9), v nadaljevanju pa je priloga 9časovni in finančni plan

prosimo za pojasnilo.
lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

BON obrazec je priloga 8 ponudbene dokumentacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.02.2013   10:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Prosimo za odgovore na naša vprašanja vezana na predmetno razpisano delo, in sicer:
1. Kakšna je garancijska doba?
2. Glede na to, da je nemogoče oceniti obseg dela za aktivnosti v garancijski dobi, Točka C. zadnja alinea v vzorcu pogodbe
"-spremljanje investicije (objekta) v garancijskem roku, organizacija odprave pomanjkljivosti, nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, ugotavljanje škode in sestava terjatev do škodnih zavezancev", sprašuejmo:
Ali je potrebno omenjena dela vključiti v vrednost ponujenih del, ali pa se s tem samo zavezujemo sodelovati pri teh aktivnostih v garancijski dobi, vrednost del pa se obračauna po dejansko opravljenih delih?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:

Spoštovani.

Ugotovili smo, da se vaše vprašanje ne nanaša na predmetno javno naročilo, saj pri predmetnem javnem naročilu bančna garancijja za odpravo napak v garancijski dobi ni zahtevana.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Pri razpisanih delih izvajanja nadzora prosimo za opustitev vrednostnega praga vezanega na referenčna dela, ki jih mora ponudnik izkazati za obdobje zadnjih treh let (2 istovrstna posla v višini 60.000 EUR z DDV za posamezen posel), saj menimo, da višina sklenjene pogodbe za izvajanje storitev nadzora ni merodajen pokazatelj kvalitete izvajanja teh del .
Glede na trenutno situacijo na trgu dela je v zadnjih letih zelo težko sklepati pogodbe v navedenih višinah, saj je večina teh del razpisanih kot naročila male vrednosti, zato je naveden pogoj disktiminatoren.


ODGOVOR:

Spoštovani.

V skladu z vsebino razpisne dokumentacije in zahtevnostjo del se ne strinjamo z znižanjem referenc.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Kot zainteresirani ponudnik imamo številne reference s področja del, ki jih razpisujete, a žal, ne po naši volji, smo te storitve izvajali za nižje pogodbene zneske.
Predlagamo torej, da znižate vrednost opravljenih referenčnih storitev na 20.000 EUR, oz. nasploh opustite referenco vezano na znesek le-te, ter podate tehnične parametre, ki so v sorazmerju z razpisanimi deli. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni, v svojo zaščito, vložiti revizijski zahtevek saj z razpisanimi zahtevami ožate krog usposobljenih ponudnikov.
Lep pozdrav!


ODGOVOR:

Spoštovani.

V skladu z vsebino razpisne dokumentacije in zahtevnostjo del se ne strinjamo z znižanjem referenc.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bo naročnik štel kot izpolnjevanje pogoja tehnične sposobnosti, če ponudnik izkaže reference iz zahtevnih objektov visokih gradenj?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Pogoj za izpolnjevanje tehnične sposobnosti je naveden v razpisni dokumentaciji št. 430-972/2012-6 z dne 5.2. 2013, številka objave: JN1388/2013 z dne 7.2. 2013. Reference so lahko tudi iz zahtevnih objektov visokih gradenj.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
na strani 17 razpisne dokumentacije je seznam prilog razpisne dokumentacije. V nadaljevanju na najdemo priloge "Označba ponudbe (PRILOGA E)".
hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Spoštovani.

"Označba ponudbe" se nahaja pod PRILOGO D. Za napako se opravičujemo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Preučili smo razpisne zahteve in predviden obseg gradnje (fizični in časovni). Menimo, da je za naravo dela (rekonstrukcija in dozidava) ocenjena poraba časa 6 ur/teden bistveno prenizka.
Potrebno je upoštevati, da se bo nadzor izvajal za gradbena dela ter strojne in elektro instalacije, pa tudi nadzor nad notranjo opremo. Poleg tega bodo organizirane redne tedenske koordinacije. Ker bo nadzornik opravljal tudi funkcijo vodenja koordinacij, spremljanja gradnje (po kvaliteti in času), spremljal zahteve po spremembah in prilagoditvah rešitev (posegi v obstoječ objekt so veliki, saj gre za statično sanacijo objekta), usklajevanje aktivnosti med izvajalcem in naročnikom ter drugo, se postavlja vprašanje, kako vse te aktivnosti za vse odgovorne nadzornike, ki so dolžni redno in sproti spremljati gradnjo, umestiti v 6 ur na teden. Samo koordinacije (brez terena) bodo na višku gradnje v seštevku zahtevale več časa (seveda v primeru strokovnega in resnega pristopa izbranega nadzornika).
Seveda pričakujemo od investitorja, da bo izbral strokovno usposobljenega in korektnega izvajalca storitev, ki bo zagotovil potrebne strokovnjake na gradbišču ves čas gradnje.

1. Ali bo investitor priznal in odobril (finančno) povečano porabo časa za kvalitetno in korektno izvajanje del strokovnega nadzornika ali pa je ocena 6 ur/teden podana zgolj kot neobvezujoča (op: prenizka) ocena?

2. Ali torej ponudnik sam in neodvisno od podane ocene ovrednoti potrebna dela in poda ponudbo za korektno izvajanje del nadzornika?

3. Kakšen bo razpis za izbor izvajalca GOI del in dobavitelja opreme? Če bodo pogodbe po sistemu obračuna izvedenih količin, bo nadzornik imel toliko več dela s pregledom gradbene knjige, zahtevki izvajalca, pregledi mesečnih situacij.

Naj za zaključek poudarimo, da le korekten nadzornik lahko vpliva na korektno izvedbo GOI del. Žal v zadnjem času opažamo močan in nedopusten način izvajanja nadzora, ko se na gradbišču pojavlja le ena oseba s strani nadzornika, ki na vprašljiv način "obvladuje" njemu tuje stroke ter s tem krši zakonske predpise in etična načela strokovnih zbornic.

HvalaODGOVOR:

Spoštovani.

Podajamo odgovore na vprašanja:
1. Ta ocena je podana zgolj kot neobvezujoča.
2. Da.
3. Izbor izvajalca bo po sistemu na "enoto mere".

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,
prosimo za pojasnilo glede Priloge 7 in 7/1:
-v Prilogah 7 in 7/1 se navaja kot funkcija na objektu "Odgovorni gradbeni nadzornik" in "Namestnik odgovornega gradbenega nadzornika"

-Zakon o graditvi objektov namreč ne navaja zgoraj navedenih terminov ampak uporablja le termin "Odgovorni nadzornik" in "Odgovoroni nadzornik posameznih del". Naloge odgovornega nadzornika lahko opravlja posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje po ZGO (gradbene, elektro, strojne... stroke). Odgovorni nadzornik lahko za svoje pomočnike imenuje - odgovorne nadzornike posameznih del.

Prosimo za pojasnilo ali je pri navedbi terminov prišlo do pomote oziroma ali je namesto "Odgovorni gradbeni nadzornik" in "Namestnik odgovornega gradbenega nadzornika" mišljeno "Odgovorni nadzornik" in "Namestnik odgovornega nadzornika".

-prosimo za pojasnilo ali se upoštevajo tudi reference podizvajalcev.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Namesto "odgovorni gradbeni nadzornik" je mišljjeno "Odgovorni nadzornik" in namesto "Namestnik odgovornega gradbenega nadzornika" je mišljeno "Namestnik odgovornega nadzornika".

Da. Upoštevajo se tudi reference podizvajalcev.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.02.2013   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je v enem od svojih odgovorv zapisal, da bo popravil obrazec št.5, kar pa do danes še ni storil. Prosimo, da objavite popravljen obrazec št. 5.

Zanima nas tudi ali lahko S.BON 1/P priložimo v kopiji, saj naročnik od ponudnikov lahko kadarkoli na vpogled zahteva original, s tem ko omogoči predložitev kopije pa ne povzroča nepotrebnih stroškov pri pripravi ponudbe ponudnikom.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Popravljen obrazec 5 - Izjava zakonitega zastopnika , popravljena priloga 6 - Referenčna tabela in popravljen obrazec "Soglasje podizvajalca, je naročnik objavil v popravku razpisne dokumentacije št. 430-972/2012-6 z dne 5.2. 2013 (popravek št. 1), ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JN1388/2013 dne 7.2. 2013 in na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si).

Ponudnik mora predložiti BON obrazce v originalu ali overjeni kopiji, ki je enaka originalu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Z objavljenim odgovorom z dne, 13.02.2013 ob 10.11 uri nismo dobili odgovora na naše vprašanje, ki ne govori o bančni garanciji za odpravo napak v garancijski dobii.
V razpisni dokumentaciji, v priloženem vzorcu pogodbe, točka C. Tehnični pregled in uporabno dovoljenje, zadnja alinea, navajate, da je predmet pogodbe tudi:
- "spremljanje investicije (objekta) v garancijskem roku, organizacija odprave pomanjkljivosti, nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, ugotavljanje škode in sestava terjatev do škodnih zavezancev".
Naše vprašanje se nanaša na izhodišče za pripravo oceno vrednosti teh del v garancijski dobi, v kolikor morajo biti ta zajeta v ponudbeni ceni.
Prosimo da odgvorite na obe zastavljeni vprašanje.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ni postavil nobenih izhodišč za pripravo ocene vrednosti teh del v garancijski dobi. Ponudniku je prepuščeno, da sam ovrednosti ta dela.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na kratek rok za pripravo ponudbe, predvsem zaradi časa potrebnega za pridobitev bančne garancije, predlagamo, da se rok za oddajo ponudbe podaljša za en teden (na 25.2.2013).

ODGOVOR:

Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb ne bo podaljšan.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Zanima me, ali je potrebno vzorec pogodbe izpolniti in podpisati, ali ga samo parafiramo? Nikjer ni namreč specifično navedeno.
Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vzorec pogodbe ni sestavni del ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni! Kljub vašemu odgovoru še ni objavljenega popravljenega obrazca - priloga 5. Prosimo vas, da ga objavite, da lahko pravočasno zagotovimo podpise vseh zakonitih zastopnikov. Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Popravljen obrazec 5- Izjava zakonitega zastopnika je naročnik objavil v popravku razpisne dokumentacije št. 430-972/2012-6 z dne 5.2. 2013 (popravek št. 1), ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JN1388/2013 z dne 7.2. 2013 in na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si).

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dne 11.2.2013 ob 11:57 uri smo vam postavili naslednje vprašanje:
Ali bo naročnik štel kot izpolnjevanje pogoja tehnične sposobnosti, če ponudnik izkaže reference iz zahtevnih objektov visokih gradenj?

Ker do danes 13.2.2013 do 14:35 ure še vedno nismo prejeli odgovora in na podlagi dvoma, ali lahko sploh kandidiramo kot ponudnik na razpisu, vas prosimo, da nam čimprej odgovorite na zastavljeno vprašanje, da lahko pripravimo ponudbo. Obenem vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Reference iz zahtevnih objektov visoke gradnje bodo upoštevane.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pri razpisanih delih izvajanja nadzora ponovno prosimo za opustitev vrednostnega praga vezanega na referenčna dela, ki jih mora ponudnik izkazati za obdobje zadnjih treh let (2 istovrstna posla v višini 60.000 EUR z DDV za posamezen posel), saj menimo, da višina sklenjene pogodbe za izvajanje storitev nadzora ni merodajen pokazatelj kvalitete izvajanja del. Glede na trenutno situacijo na trgu dela je v zadnjih letih zelo težko sklepati pogodbe v navedenih višinah, saj je večina teh del razpisanih kot naročila male vrednosti, zato je naveden pogoj diskriminatoren.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Kot zainteresirani ponudnik imamo številne reference s področja del, ki jih razpisujete, a žal, ne po naši volji, smo te storitve izvajali za nižje pogodbene zneske.
Predlagamo torej, da znižate vrednost opravljenih referenčnih storitev na 20.000 EUR, oz. nasploh opustite referenco vezano na znesek le-te, ter podate tehnične parametre, ki so v sorazmerju z razpisanimi deli. V nasprotnem primeru, bomo prisiljeni, v svojo zaščito, vložiti revizijski zahtevek, saj z razpisanimi zahtevami ožate krog usposobljenih ponudnikov.

Prav tako je skrajno nekorektno s strani naročnika, da se na zgoraj postavljeno vprašanje, ki vam je bilo zastavljeno že 07.02.2013, ne odzivate.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.

Lep pozdrav.