Dosje javnega naročila JN3747/2013
Naročnik: KGZS 
Storitve: Tiskarske in distributerske storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN3747/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 03.04.2013
    JN3747/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Tiskarske in distributerske storitve

Datum objave: 3. 4. 2013
Številka objave: JN3747/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KGZS, CELOVŠKA CESTA 135, Kontakt: sedež KGZS, V roke: Urška Senčar Hočevar, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15136600. Telefaks +386 15136650. E-pošta urska.sencar@kgzs.si.
Internetni naslovi: http://www.kgzs.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Drugo (prosimo, navedite): Kmetijstvo
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Tiskanje in dostava časopisa ZELENA DEŽELA.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 15.
Glavni kraj izvedbe: Dostava do distribucijskega centra Pošte Slovenje, za količino namenjeno razpošiljanju ter preostale količine na sedež KGZS (Celovška cesta 135, Ljubljana).
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Tiskanje in dostava časopisa ZELENA DEŽELA vključuje: tisk časopisa, pakiranje in dostavo do distribucijskega centra Pošte Slovenije, za količino namenjeno razpošiljanju ter preostale količine (cca. 500 izvodov) na sedež KGZS (Celovška cesta 135, Ljubljana).

V primeru, da ponudniku priložene tehnične zahteve ne zadoščajo za sestavo pravilne ponudbe, si lahko tiskovino ogleda na sedežu KGZS, Celovška 135, Ljubljana, po predhodni najavi in dogovoru.

TISKANJE IN DOSTAVA ČASOPISA ZELENA DEŽELA DO KONCA LETA 2013
PODROBNEJŠI OPIS:
Rotacijski tisk (heat set) časopisa ZELENA DEŽELA po naslednji specifikaciji:
Obseg: 32, 40 ali 48 strani.
Format: 203 mm x 271 mm.
Naklada: 92.000 izvodov (okvirna)
Papir: Vimag 54 g ali enakovreden.
Vezava: vezano v hrbtu in porezano na format.
Tisk: vse 4/4 barvno, kakovost tiska vsaj 133 lpi.
Način tiskanja: rotacijski tisk (heat set).

PONUDNIKI NAJ POŠLJEJO PONUDBO ZA PERIODIČNOST IZHAJANJA:
dvomesečnik (5 številk letno).

Ponudnik, ki v svoji ponudbi ne bo ponudil vseh obsegov strani, bo izločen iz nadaljnje obravnave. Takšna ponudba se bo obravnavala kot neprimerna ponudba.

Naročnik predvideva možnost tiska ene ali več številk v obsegu 92.000 izvodov.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79824000 (Tiskarske in distributerske storitve)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 9 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.kgzs.si/gv/aktualno/razpisne-dokumentacije.aspx
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Ponudnik mora priložiti:
1. Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 10) v vrednosti 4.000,00 EUR.
Rok veljavnosti bančne garancije mora biti do 10.6.2013. Vsebina bančne garancije mora biti
enaka vsebini iz (OBR – 10). Če udeleženec predloži bančno garancijo tuje banke, mora biti le-ta prvovrstna. Naročnik lahko preveri boniteto tuje banke pri Banki Slovenije.
Naročnik bo zadržal garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
 ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.
ali
2. Udeleženec lahko resnost ponudbe zavaruje v enakem znesku in za enako obdobje z nakazilom brezobrestnega depozita na poslovni račun naročnika (OBR – 10a) in kot dokazilo predloži potrdilo o nakazilu depozita.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 11. 4. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 12. 2013
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 11. 4. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku.

Naročnik bo dodatna pojasnila objavil preko portala javnih naročil v roku, ki ga določa zakon.
ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 8. 4. 2013
Čas: 15:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.