Dosje javnega naročila JN3936/2013
Naročnik: KGZS 
Storitve: Storitve v zračnem prevozu
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN3936/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 08.04.2013
    JN3936/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Storitve v zračnem prevozu

Datum objave: 8. 4. 2013
Številka objave: JN3936/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KGZS, CELOVŠKA CESTA 135, Kontakt: sedež KGZS, V roke: Urška Senčar Hočevar, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15136600. Telefaks +386 15136650. E-pošta urska.sencar@kgzs.si.
Internetni naslovi: http://www.kgzs.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Drugo (prosimo, navedite): Kmetijstvo
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: LETALSKE STORITVE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 3.
Glavni kraj izvedbe: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila so:
Letalske storitve za potrebe KGZS.

Naročnik bo med kandidati, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, skladno z določili okvirnega sporazuma glede na potrebe izvajal konkretna povpraševanja za letalske storitve v rokih, ki mu bodo glede na naravo naročila omogočila uspešno realizacijo projektov, ter na podlagi povpraševanja in določil okvirnega sporazuma konkretno naročilo oddal vsakokratnemu najugodnejšemu ponudniku. Glede na naravo posla pa obseg, količina in vrsta storitev vnaprej niso znani, zaradi česar je naročnik tudi izbral to vrsto postopka. Okvirni sporazum bo naročnik sklenil za obdobje dveh let oziroma do porabe sredstev, navedenih v skupni ocenjeni vrednosti naročila. Naročnik se ne zavezuje porabiti navedenega obsega sredstev, temveč bo naročila oddajal skladno s potrebami, projekti ter razpoložljivimi sredstvi.

Količino in vrsto posameznih letalskih kart, je vnaprej objektivno nemogoče navesti. Naročnik bo naročal po dejanskih potrebah in se ne zavezuje posameznemu kandidatu oddati določene količine storitev.

Letalske relacije katerih se poslužuje naročnik so predvsem: Ljubljana – Bruselj – Ljubljana (51%), Ljubljana – Skopje – Ljubljana (13,5%), Ljubljana – Španija – Ljubljana (13,5%), Ljubljana – Francija – Ljubljana (5%), ostale relacije (17%): Bukarešta, Geneva, Rim, Chania,...

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev in letalskih kart, saj je količina zanj trenutno objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal storitve, ki so predmet tega razpisa, pozval ponudnike, s katerimi bo imel sklenjen ta okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način, naveden v splošnem delu.

Naročnik določa, da so vsi pogoji tega javnega naročila določeni in znani za ponudnike. S tem ne odpiramo konkurence, saj je konkurenca vzpostavljena. Naročnik bo preko elektronske pošte le primerjal cene oddanih ponudb s strani ponudnikov.

Okvirni sporazumi bodo sklenjeni z vsemi kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo in izpolnjevali pogoje iz tega razpisa za obdobje dveh let oz. do porabe sredstev naročnika.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 60400000 (Storitve v zračnem prevozu)
63000000 (Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij)
63500000 (Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter storitve pomoči turistom)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 5. 5. 2013, Zakljucek 6. 5. 2015.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.kgzs.si/gv/aktualno/razpisne-dokumentacije.aspx
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 23. 4. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 23. 4. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 18. 4. 2013
Čas: 15:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.