JN5151/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Pohištvo

Datum objave: 16. 5. 2012
Številka objave: JN5151/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 005, Kontakt: Jožica Novak, referentka za javna naročila, SI-3000 CELJE.
Tel. 03/543-42-82. Telefaks 03 5434 501. E-pošta jozica.novak@zd-celje.si.
Internetni naslovi: http://www.zd-celje.si/
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Zdravje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME ZA UREDITEV AMBULANT SPLOŠNE MEDICINE - TRAKT A - V ZDRAVSTVENEM DOMU CELJE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, DE SPLOŠNA MEDICINA (A TRAKT)
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME ZA UREDITEV AMBULANT SPLOŠNE MEDICINE (TRAKT A) V ZDRAVSTVENEM DOMU CELJE
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 39100000 (Pohištvo)
39700000 (Gospodinjski stroji in naprave)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 40 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/5/1979-145734985325280/RAZPISNA_DOKU
MENTACIJA_objava.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva 1. Ponudnik mora priložiti originalno garancijo banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe, brez zadržkov, unovčljivo na prvi poziv, v višini 5.000,00 EUR, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati priloženemu vzorcu garancije (Obrazec št. 18) in je sestavni del razpisne dokumentacije.
Garancija mora veljati v času veljavnosti ponudbe, tj. najmanj 60 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb.

2. Ponudnik k ponudbeni dokumentaciji priloži originalno izjavo banke ali zavarovalnice (Obrazec št. 19), da bo ponudniku izdala, v kolikor bo ta izbran za izvedbo naročila garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, vse v skladu z določili razpisne dokumentacije in vzorcev teh garancij (Obrazca št. 20 in Obrazca št. 21);
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v roku trideset (30) dni od datuma podpisa primopredajnega zapisnika in pravilno izstavljenega računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: P1 Ponudnik ali njegov(-i) zakoniti zastopnik(-i) /v kolikor gre za pravno osebo/, ni(-so) bil(-i) pravnomočno obsojen(-i) zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) in sicer:
 hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitve finančnih obveznosti, pranja denarja;
 goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P2 Ponudnik, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P3 Ponudnik (in vsak njegov podizvajalec, v primeru nastopa s podizvajalcem) ne sme biti v nobeni od situacij, navedenih v 4. odstavku 42. člena ZJN-2:
 ni v stečajnem postopku,
 njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,
 na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika,
 na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoje P5 izpolnjevati tudi vsak od podizvajalcev)
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P4 Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost in ni v katerem koli podobnem položaju.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P5 Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, skladno z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11), le-temu posredoval podatke o:
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P6 Ponudnik mora podati izjavo (Obrazec št. 4), da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P7 Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost;
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P8 Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oziroma je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od dneva odpiranja, enako nič. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P9 Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P10 Ponudnik mora za opremo nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči od datuma podpisa primopredajnega zapisnika in pravilno izstavljenega računa.
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P11 Ponudnik mora dokazati, da je v preteklih treh (3) letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, strokovno pravilno in v pogodbenih rokih izvedel najmanj tri (3) istovrstna dela predmetnim, tj. izdelal, dobavil in montiral pohištveno opremo, in sicer v ustanovah, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost in za katere je imel sklenjene pogodbe o dobavi blaga. Ponudnik obvezno predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del. V seznam Referenčna lista poda najpomembnejša dela, ki jih je opravil.
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P12 Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in opremo za izvedbo javnega naročila.
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P13 Ponudnik zagotavlja, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika, standarde, zahtevane v popisu del/opreme in tehnični specifikaciji.
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P14 Ponudnik zagotavlja dostavo opreme DDP ZD Celje – razloženo in montirano v prostore DE Splošna medicina v skladu z naročnikom usklajenimi termini, vendar najkasneje 40 dni od datuma sklenitve pogodbe. Predvidoma najkasneje do 31.08.2012.
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P15 Ponudnik zagotavlja najmanj dve (2) letno garancijo za kakovost izvedenih del/opreme. Ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok.
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije

P16 Ponudnik zagotavlja servis dobavljene opreme v času življenjske dobe opreme.
Dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 4. 6. 2012
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 4. 6. 2012
Čas: 12:00
Kraj: ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, sejna soba, trakt B, I. nadstropje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2012   09:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE ŠT.1:
Spoštovani,

Zanima me, kje lahko doobim načrte ali sheme za opremo.

Hvala lepa

Lep pozdrav!


ODGOVOR NAROČNIKA ŠT. 1:
Naročnik z načrti/shemami pohištvene opreme ne razpolaga, si pa zainteresirani potencialni ponudnik lahko ogleda prostore Splošne medicine, v katere je predvidena vgradnja pohištva po predmetnem naročilu, kjer je dosedanja postavitev podobna, kot je predvidena postavitev pohištvene opreme po razpisu.
Zainteresirani ogled dogovorijo s kontaktno osebo po razpisni dokumentaciji.

S spoštovanjem!


Datum objave: 24.05.2012   13:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE št. 2:
Spoštovani,

Glede na to, da naročnik ne razpolaga s projektom opreme,
vas prosimo, za naslednja pojasnila:

- za pravilno postavitev opreme v prostore in pravilno zdelavo ponudbe
je potreben tloris prostora z vrisano in označeno dispozicijo opreme,
ter površinski načrti opreme!
- element za namestitev disketne enote, kaj je to?
- dvokrilna drsna vrata, iz kakšnega materiala so?
- hladilnik Gorenje tip RBI 4091W ne obstaja več, verjetno
je naročnik predvidel vgradni hladilnik Gorenje RBI 6091?


Lep pozdrav

ODGOVOR NAROČNIKA ŠT. 2:

Spoštovani!

- S shemami in tlorisi naročnik ne razpolaga, kar je že pojasnil. Popis je narejen zelo podrobno kar zadostuje za pripravo ponudbe. Ponudniki si lahko ogledajo podobno postavitev na lokaciji naročnika.
- Element za namestitev disketne enote je prostor, kjer je nameščen računalnik – trdi disk. Pri zdravnikih, ki uporabljajo prenosne računalnike se ta prostor lahko uporabi za odlaganje torbe.
- Dvokrilna vrata so gladka debeline 42 mm, obojestransko oblepljena z ultrapasom v barvi pohištva.
- pod zap št. 39100034, 39100082, 39100131 in 39100178 gre za vgradni hladilnik Gorenje tip RBI 4095 W.

S spoštovanjem!