Dosje javnega naročila JN11896/2012
Naročnik: OŠ VIŽMARJE-BROD 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN11896/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 06.11.2012
JN12343/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 14.11.2012
    JN11896/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 6. 11. 2012
Številka objave: JN11896/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): OŠ VIŽMARJE-BROD, Na gaju 2, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za OŠ Vižmarje Brod: perutninsko meso in izdelki, sveže ribe, sladoled, ekološko pridelano suho sadje.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila je sukcesivni nakup in dobava živil za potrebe prehrane otrok Osnovne šole Vižmarje Brod za naslednje sklope:
- 1. sklop: perutninsko meso in izdelki,
- 2. sklop: sveže ribe,
- 3. sklop: sladoled,
- 4. sklop: ekološko pridelano suho sadje.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15112000 (Perutnina)
15112100 (Sveža perutnina)
15131500 (Proizvodi iz perutnine)
03311000 (Ribe)
15555100 (Sladoled)
15332410 (Suho sadje)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 21 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/11/7989-46955209775424/OBJAVA_OS_VIZ
MARJE_BROD.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 19. 11. 2012
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 19. 11. 2012
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije V razpisni dokumentaciji.
ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 13. 11. 2012
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 11. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN12343/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 14. 11. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2012   13:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

na sklopu 1, perutninsko meso in izdelki je pod zaporedno številko skupaj vrsta blaga pišč.prsa,bedra. Pišč.prsa in bedra
sta različna izdelka po velikosti, teži in ceni. V ponudbi ne moremo ponuditi dve različne cene za pišč.prsa,bedra.

ODGOVOR:
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil popravek razpisne dokumentacije, in sicer se bo popravek nanašal na predračunski obrazec za 1. sklop: perutninsko meso in izdelki. Spremenjena bo 1. postavka razpisanega živila in sicer na "piščančja bedra".
Ponudniki za 1. sklop morajo v ponudbi popravek upoštevati in v ponudbo vložiti predračunski obrazec z upoštevanim popravkom.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja službe