Dosje javnega naročila JN2573/2013
Naročnik: OŠ SAVSKO NASELJE 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN2573/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 06.03.2013
JN2624/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 07.03.2013
JN2821/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 12.03.2013
    JN2573/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 6. 3. 2013
Številka objave: JN2573/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): OŠ SAVSKO NASELJE, Matjaževa ulica 4, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Izobraževanje
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila za obdobje dveh let za potrebe OŠ Savsko naselje.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivni nakupi prehrambenega blaga po sklopih za potrebe prehrane otrok Osnovne šole Savsko naselje v dvoletnem obdobju.
Razpisani sklopi so naslednji:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: ekološko mleko in mlečni izdelki,
3. sklop: perutninski izdelki,
4. sklop: sveže sadje in zelenjava,
5. sklop: ekološko sadje,
6. sklop: sadni sokovi, nektarji in sirupi,
7. sklop: kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski izdelki,
8. sklop: sendviči,
9. sklop: dietna živila,
10. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15980000 (Brezalkoholne pijače)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/3/7989-186131873836320/OBJAVA_OS_SAV
SKO_NASELJE.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost. Pondeniranje: 90
2. več ekoloških živil. Pondeniranje: 5
3. embalaža. Pondeniranje: 5
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 21. 3. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 21. 3. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, velika sejna soba/II. nadstropje.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije Za sklope ekoloških živil je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba:
- merilo “ponudbena vrednost“ - do 95 točk;
- merilo “embalaža“ - do 5 točk.

Naročnik bo praviloma izbral enega najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop. Izjema velja za 4. sklop (sveže sadje in zelenjava) in 5. sklop (ekološko sadje), kjer bo naročnik praviloma izbral dva najugodnejša ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 13. 3. 2013
Čas: 16:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2624/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 7. 3. 2013
  • JN2821/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 12. 3. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.03.2013   07:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Iz razpisne dokumentacije mi ne uspe razbrati kolikšna je fiksnot cen. Ali to pomeni, da so cene fiksne 12 mesecev, nato pa se jih lahko spremeni na podlagi indeksa cen hrane, vendar le ob soglasju naročnika?

Hvala za vaš odgovor.ODGOVOR:
Naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo in trenutno veljavnim predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9.1.2004) od ponudnikov zahteva fiksnost cen najmanj 12 mesecev. Po tem obdobju lahko ponudnik pisno predlaga dvig cen, kar mora utemeljiti. Naročnik bo soglasje na dvig cen na pisni in utemeljen predlog ponudnika izdal po poteku enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma v primeru, da bo kumulativno povečanje indeksa cen hrane, ki ga objavlja Statistični urad RS, presegel 4% vrednost, šteto od preteklega leta od sklenitve okvirnega sporazuma. Soglasja za nadaljnja povečanja pa bo izdal na pisni in utemeljen predlog ponudnika, pod pogojem, da bo kumulativno povečanje indeksa cen hrane ponovno presegel 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Naročnik bo ob navedenih pogojih priznal dvig cen živil iz predračuna, ki je del ponudbe ponudnika na razpis, v višini 80% povišanja indeksa cen hrane.
Ponudnikom za 4. sklop: sveže sadje in zelenjava in 5. sklop: ekološko sadje bo naročnik pod navedenimi pogoji soglasje za dvig cen izdal na v ponudbenem predračunu opredeljene maksimalne cene živil.

Pripravila: Meta Bizjak

Tadeja Möderndorfer, vodja službe
Datum objave: 12.03.2013   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V 6. sklopu: Sadni sokovi, nektarji, sirupi je pod zaporedno št. 4 razpisan artikel ledeni čaj 2,5 dcl. Zanima me ali lahko ponudimo tudi ledene čaje v 2 dcl pakiranju? Ledeni čaj v 2,5 dcl embalaži namreč trži samo en ponudnik, vsi ostali pa imamo 2 dcl pakiranje in smo v tem primeru hendikepirani.

Hvala za vaš odgovor,

ODGOVOR:
Naročnik dopušča razpon pakiranja ledenih čajev, v volumnu 2 do 2,5 dcl.
Hkrati z odgovorom na to vprašanje spreminja predračunski obrazec za 6. sklop: sadni sokovi, nektarji in sirupi, in sicer postavko pod zaporedno številko 4 iz »ledeni čaj, različni okusi, 2,5 dcl« na »ledeni čaj, različni okusi, od 2,0 do 2,5 dcl«, pri čemer se spremeni enota mere iz »kos« na »l« in posledično ocenjena količina.
Ponudniki na 6. sklop so dolžni pri pripravi ponudbe upoštevati popravek predračunskega obrazca.

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak

Tadeja Möderndorfer, vodja službe