Dosje javnega naročila JN11789/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Tiskarske storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN11789/2010 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 06.12.2010
    JN11789/2010 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Tiskarske storitve

Datum objave: 6. 12. 2010
Številka objave: JN11789/2010


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 306 44 04. Telefaks 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava in dobava tiskovin za potrebe Mestne občine Ljubljana
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 15.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: izdelava in dobava tiskovin za potrebe Mestne občine Ljubljana
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79810000 (Tiskarske storitve)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/12/2104-190211070646848/razpisna_dok
umentacija_02.12.2010.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2.4.1 Zakonski pogoji

• Da ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.

DOKAZILA:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2B (Izjava 4.1. za pravne osebe),

in

Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2B (Izjava 4.2. za posamezne zakonite zastopnike).

Obe izjavi vsebujeta pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

• Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
DOKAZILO: Izjava ponudnika (Izjava 4.1.)

• Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, v položaju, ko z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, ko je opustil poslovno dejavnost ali v katerem koli podobnem položaju.
DOKAZILO: Izjava ponudnika (Izjava 4.1.)

• Ponudnik mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
DOKAZILO: Izjava ponudnika (Izjava 4.1.)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2.4.2 Tehnični in kadrovski pogoji

Tehnične zmogljivosti
Ponudnik mora razpolagati z opremo, s katero bo lahko opravljal razpisano storitev v predvidenem roku, količini in kvaliteti.
DOKAZILO: Izjava ponudnika (Izjava 4.1.)
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 14. 12. 2010
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 14. 12. 2010
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II., nad., sejna soba
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije /
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 12. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2010   12:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

smo zainteresirani za oddajo ponudbe, vendar nas prej okvirno zanima, koliko pride najem prostora s stroški vred na Adamič Lundrovem nabrežju?

Hvala za odgovor.

Lp,
ODGOVOR:
Spoštovani!
Vprašanje se ne nanaša na predmetno javno naročilo.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič

Direktorica: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 09.12.2010   08:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V ponudbeni dokumentaciji pod točko 2.4.1 Zakonski pogoji imate navedeno pod dokazila:
(Izjava 4.1. za pravne osebe) in (izjava 4.2. za posamezne zakonte zastopnike), teh izjav pod temi točkami ni v razpisni dokumentaciji dokumentaciji razen če so to te izjave pod točko 4. in 5.).

Lep pozdav

ODGOVOR:
Kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev iz točke 2.4.1 izpolnite Izjavo pravne osebe (obrazec 4, str. 25) in Izjavo zakonitega zastopnika pravne osebe (obrazec 5, str. 26).

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič

Direktorica: Tadeja Möderndorfer