Dosje javnega naročila JN4550/2014
Naročnik: UPRAVA RS ZA POMORSTVO 
Storitve: Storitve sistemskega in tehničnega svetovanja
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN4550/2014 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 15.04.2014
JN4658/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 17.04.2014
    JN4550/2014 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Storitve sistemskega in tehničnega svetovanja

Datum objave: 15. 4. 2014
Številka objave: JN4550/2014


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): UPRAVA RS ZA POMORSTVO, Ukmarjev trg 2, Kontakt: Adela Rožac, SI-6000 Koper - Capodistria.
Tel. +386 56632100. Telefaks +386 56632102. E-pošta ursp.box@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.up.gov.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Ministrstvo ali kateri koli drugi državni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: IZVAJANJE PODPORNIH AKTIVNOSTI PRI IZVEDBI RAZVOJA PROTOTIPOV IN VZPOSTAVITVI NACIONALNEGA ENOTNEGA OKNA ZA POMORSKI PROMET.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 27.
Glavni kraj izvedbe: Koper
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila obsega:
- pripravo podlag za sprejem odločitve glede posredovanja podatkov o tovoru v Nacionalno enotno okno (v nadaljevanju NEO) za pomorski promet,
- izvajanje podpore pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca razvoja prototipov NEO,
- izvajanje podpore pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca razvoja, vzpostavitve in vzdrževanja NEO,
- zagotavljanje kakovosti rezultatov razvoja programske opreme iz prejšnjih dveh alinej.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72220000 (Storitve sistemskega in tehničnega svetovanja)
72222200 (Storitve načrtovanja informacijskih sistemov ali tehnologij)
72225000 (Storitve ocenjevanja in preučevanja sistemskega zagotavljanja kakovosti)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/Razpisi/RD_Izvajanje_podpor
nih_aktivnosti_NEO.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 28. 4. 2014
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 4. 2014
Čas: 12:00
Kraj: Koper.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Javno naročilo se delno financira iz sredstev TEN-T, projekt ANNA, 2012-EU-21019-S.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 22. 4. 2014
Čas: 10:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 4. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4658/2014, Storitve: Storitve sistemskega in tehničnega svetovanja; datum objave: 17. 4. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2014   09:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevana vsebina na tem strežniku ne obstaja.

Povezava, kateri ste sledili, je zastarela ali napačna. Preverite naslov!

Če menite, da gre za napačno povezavo, se obrnite na skrbnika spletne strani, kjer ste našli napako.


Glede na to, podaljšajte rok in omogočite, da bodo vsi zanteresirani lahko prišli do razpisa.

Rok sicer ni primeren, ker je prekratek.
Kdo vam pa sedaj svetuje na področju javnih naročil, očitno je zadeva priapvljena tako, da bo ta subjekt v prednsoti.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je bila na spletnih straneh naročnika objavljena že pred samo objavo na Portalu javnih naročil. Zaradi tehničnih težav pa je prišlo na Portalu javnih naročil do začasnega nedelovanja linka, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija. Link je bil ponovno brezhibno vzpostavljen 16.04.2014, v času od 8. do 9. ure zjutraj.

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan s spremembo razpisne dokumentacije.

Naročnik je do sedaj vsa javna naročila izvajal samostojno brez zunanjih izvajalcev.

Datum objave: 22.04.2014   15:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Iz predmeta javnega naročila ne moremo jasno razbrati ali je rezultat izključno študija ali se pričakuje tudi prototip rešitve?
2. Ali izvajalec prve faze izgubi možnost izvedbe projekta razvoja rešitve?
3. Zanima nas ali je možno podaljšati rok oddaje ponudbe za predmet javnega naročila, zaradi dela prostih dni v RS in s tem povezanih težav pri pridobivanju potrdil, za dokazovanje pogojev za sodelovanje?


ODGOVOR:
1. Predmet naročila podrobno določa Priloga 1 - Specifikacija predmeta javnega naročila.
Ključni rezultat kot ga določa točka 1.1. Priloge 1 - Specifikacija predmeta javnega naročila ni študija ampak Predlog realizacije možnih poenostavitev zbiranja podatkov o tovoru. V okviru specifikacij ki jih določa točka 1.2 Priloge 1 - Specifikacija predmeta javnega naročila gre za Izvajanje podpore pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca razvoja prototipov NEO in za specificiranje funkcionalnosti, ki jih morajo podpirati prototipi, v obliki tehničnega dela razpisne dokumentacije.

2. Izvajalec tega javnega naročila ne more sodelovati pri projektu razvoja prototipov Nacionalnega enotnega okna za pomorski promet ter razvoju, vzpostavitvi in vzdrževanju Nacionalnega enotnega okna za pomorski promet, saj bi v takem primeru poznal dokumentacijo pred konkurenti in bi imel možnost vpliva na vsebino dokumnetacije. Prav tako ne bi mogel izvajati kontrole kakovosti nad izdelki, ki bi jih sam razvijal. V kolikor bi naročnik to dovoljeval, bi kršil osnovna načela javnega naročanja.

3. Naročnik je s spremembo razpisne dokumentacije že podaljšal rok za predložitev ponudbe, zato se ni ponovno odločil za podajlšanje tega roka. Poleg tega je v času od objave javnega naročila na Portalu JN do roka za oddajo ponudb samo en dela prosti delovni dan.

Datum objave: 22.04.2014   15:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pravilno predvidevamo, da ponudnik oz. izvajalec, ki bo izbran za izvajanje tega predmeta javnega naročila (priprava podlag za sprejem odločitve glede posredovanja podatkov o tovoru v NEO za pomorski promet, izvajanje podpore pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca razvoja prototipov NEO, izvajanje podpore pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca razvoja, vzpostavitve in vzdrževanja NEO, zagotavljanje kakovosti rezultatov razvoja programske opreme iz prejšnjih dveh alinej) predvsem zaradi konflikta interesov (nadzor samega sebe) ne bo mogel biti tudi kasnejši izvajalec za razvoj prototipov NEO ter razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje NEO?

ODGOVOR:
Da.
Izvajalec tega javnega naročila ne more sodelovati pri projektu razvoja prototipov Nacionalnega enotnega okna za pomorski promet ter razvoja, vzpostavitve in vzdrževanja Nacionalnega enotnega okna za pomorski promet, saj bi v takem primeru tudi poznal dokumentacijo pred konkurenti in bi imel možnost vpliva na vsebino dokumentacije. V kolikor bi naročnik to dovoljeval, bi kršil osnovna načela javnega naročanja.

Datum objave: 22.04.2014   15:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji nismo opazili nobenega finančnega zavarovanja (resnost ponudbe, doba izvedba), ki bi ga moral predložiti ponudnik, kar se nam zdi nenavadno.
Ali predložitev finančnega zavarovanja res ni potrebna?

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 22.04.2014   16:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pravilno predvidevamo, da lahko obrazce oz. natančneje Obrazec 10 (IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV PONUDNIKA) prilagodimo (na primer: razširimo polja za lažji vnos besedila; dodamo vrstice pri točki 2.5-2.7, v kolikor strokovnjak izkazuje več kot 3 izvedena projekta itd.) na način, da ne spreminjamo vsebine obrazca?

ODGOVOR:
Da.