Dosje javnega naročila JN11789/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve urbanističnega planiranja
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN11789/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 17.09.2013
    JN11789/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Storitve urbanističnega planiranja

Datum objave: 17. 9. 2013
Številka objave: JN11789/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Sabina Gregorinčič, V roke: Sabina Gregorinčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 3064416. Telefaks +386 3064407. E-pošta sabina.gregorincic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL IN ID
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL IN ID
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71410000 (Storitve urbanističnega planiranja)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/9/3034-83321759392425771655/RD_-_ZAD
NJA_BREZ_DATUMOV_popNiK.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 11. 10. 2013
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 11. 10. 2013
Čas: 10:00
Kraj: DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 4. 10. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 9. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2013   09:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Imam vprašanje glede skupne ponudbe in bančne garancije za resnost ponudbe. Mi smo že pridobili bančno garancijo, vendar bomo nastopili v skupni ponudbi s še enim podjetjem. Ali je pravilno, da je bančna garancija navedena samo na naše podjetje (tudi vzorec garancije je napisan za eno podjetje) in zraven priložena pogodba, s katere je razvidno, da za razpis kandidirata podjetji v skupni ponudbi?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:


Številka: 430-1023/2013-5
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210090 – OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Imam vprašanje glede skupne ponudbe in bančne garancije za resnost ponudbe. Mi smo že pridobili bančno garancijo, vendar bomo nastopili v skupni ponudbi s še enim podjetjem. Ali je pravilno, da je bančna garancija navedena samo na naše podjetje (tudi vzorec garancije je napisan za eno podjetje) in zraven priložena pogodba, s katere je razvidno, da za razpis kandidirata podjetji v skupni ponudbi?

ODGOVOR:
V primeru skupne ponudbe je pomembno, da ponudniki v celoti izpolnijo pogoj po višini in trajanju bančne garancije. Ali ta pogoj izpolnijo skupaj ali pa posamezno pa za naročnika ni pomembno.


Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 01.10.2013   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji so v trinajstem (13.) odstavku poglavja III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, podane zahtevane reference ponudnika. Med drugim se zahteva tudi vsaj eno (1) okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt mestne občine. Razpisana naloga pa se nanaša na okoljsko poročilo k spremembam in dopolnitvam OPN MOL in ID.

Kako je z referencami za izdelana okoljska poročila za spremembe in dopolnitve veljavnih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov za Mestne občine, ki so bile izvedene skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8)) in njegovih podzakonskih aktov, na podlagi katerih se bo prav tako izvedla s tem javnim naročilom razpisana naloga?ODGOVOR:


Številka: 430-1023/2013-
Datum: 1.10.2013

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210090 – OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji so v trinajstem (13.) odstavku poglavja III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, podane zahtevane reference ponudnika. Med drugim se zahteva tudi vsaj eno (1) okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt mestne občine. Razpisana naloga pa se nanaša na okoljsko poročilo k spremembam in dopolnitvam OPN MOL in ID.

Kako je z referencami za izdelana okoljska poročila za spremembe in dopolnitve veljavnih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov za Mestne občine, ki so bile izvedene skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8)) in njegovih podzakonskih aktov, na podlagi katerih se bo prav tako izvedla s tem javnim naročilom razpisana naloga?

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je v trinajstem (13.) odstavku poglavja III. med pogoji za ugotavljanje sposobnosti zahtevano okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt v celoti, ker le izdelovalec, ki je predhodno izdelal okoljsko poročilo k celotnemu občinskemu prostorskemu načrtu za mestno občino, lahko zagotavlja znanja za obravnavo vseh segmentov prostorskega načrtovanja v pristojnosti lokalne skupnosti, do katerih lahko pride v postopku sprememb in dopolnitev akta.

Vsaj eno (1) okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt mestne občine je v razpisni dokumentaciji zahtevano, ker le mestne občine z zadostno aglomeracijo, izkazanim upravnim, gospodarskim in kulturnim središčem regije, na nivoju kompleksnosti prostorskega načrtovanja in okoljskega presojanja lahko primerjamo z razpisano nalogo.

Izdelana okoljska poročila za spremembe in dopolnitve veljavnih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov za mestne občine v razpisni dokumentaciji v trinajstem (13.) odstavku poglavja III. niso navedene kot ustrezne reference. Po ZPNačrt je Občinski prostorski načrt (OPN) temeljni prostorski akt občine, v katerem se na novo, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe