Dosje javnega naročila JN8901/2013
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN8901/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 17.07.2013
JN10650/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 23.08.2013
    JN8901/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 17. 7. 2013
Številka objave: JN8901/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA, Bač pri Materiji 28B, Kontakt: Jaka Grabeljšek, V roke: Valter Fabjančič, SI-6242 Materija.
Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Drugo (prosimo, navedite): Prostovoljno gasilsko društvo.
Javni red in mir ter varnost
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVGP-2
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Prostovoljno gasilsko društvo Materija, Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-2 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Materija. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 160 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/7/1824-57719907486203466139/PGD_Mate
rija_gasilsko_vozilo.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Zavarovanje za resnost ponudbe: menica z menično izjavo v višini 10.000 EUR. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila 30 dni od datuma izdaje računa, ki se izstavi po uspešnem dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1):
-sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1)
-goljufija (211. člen KZ-1)
-protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1)
-povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1)
-oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1)
-poslovna goljufija (228. člen KZ-1)
-goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1)
-preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1)
-preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1)
-preslepitev kupcev (232. člen KZ-1)
-neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1)
-neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1)
-ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1)
-izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1)
-zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1)
-zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1)
-zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1)
-zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1)
-nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1)
-nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1)
-ponarejanje denarja (243. člen KZ-1)
-ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1)
-pranje denarja (245. člen KZ-1)
-zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1)
-uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1)
-izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1)
-davčna zatajitev (249. člen KZ-1)
-tihotapstvo (250. člen KZ-1)
-izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1)
-jemanje podkupnine (261. člen KZ-1)
-dajanje podkupnine (262. člen KZ-1)
-sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1)
-dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1)
-hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 2:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 3:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko odda ponudbo nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi Republike Slovenije.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 4:
Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 5:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 6:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 7:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 8:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 9:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 11:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
POGOJ 12:
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot deset dni. Dokazilo ne sme biti starejše od 01. julija 2013.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.
DOKAZILO:
BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od 01. julija 2013. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.
POGOJ 13:
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.
DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. Izjava je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
POGOJ 14:
Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca.
Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo najpozneje v roku, ki ga je določil naročnik – to je 160 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.
Ponudnik mora imeti organiziran servis za vozilo (podvozje) in nadgradnjo na območju Republike Slovenije ali mora zagotoviti servisiranje s strani pooblaščenega serviserja na območju Republike Slovenije, po možnosti čim bližje naslovu Prostovoljnega gasilskega društva Materija.
DOKAZILO:
-Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem mora ponudnik vpisati podatke v zvezi z zagotavljanjem servisiranja gasilskega vozila (lahko ločeno za podvozje in nadgradnjo).
-Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskega vozila.
-tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,
-načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem, desnem in tloris pogledu, ter pogledu zadnje strani vozila,
-načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov.
POGOJ 15:
Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca. Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti naročilo (sam ali skupaj s podizvajalci ali skupaj s partnerji v skupini v primeru skupne ponudbe).
DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 11 – Seznam delavcev.
Reference:
POGOJ 16:
Ponudnik mora imeti reference, ki se nanašajo na dobavo gasilskih vozil GVGP-2. Upoštevajo se pozitivna referenčna potrdila iz zadnjih štirih let šteto od roka za oddajo ponudb.
Obvezno je vsaj eno referenčno potrdilo, ki se nanaša na dobavo gasilskega vozila GVGP-2, vozilo je moralo biti pregledano pri ustrezni instituciji, pristojni za pregled (GZS), predloženo na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčno potrdilo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Na željo naročnika mora ponudnik na lastne stroške predstaviti referenčno vozilo na naslovu naročnika referenčnega dela.
DOKAZILO:
Izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo, s prilogo – potrdilom o pregledu vozila pri pristojni instituciji (GZS, TÜV in podobni…), ki ustreza pogoju.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 6. 8. 2013
Čas: 13:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 6. 8. 2013
Čas: 17:00
Kraj: PGD Materija, Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 31. 7. 2013
Čas: 10:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10650/2013, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 23. 8. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2013   14:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Ali lahko že sedaj objavite idejno skico vozila? Cena je namreč odvisna od idej.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Naročnik razpolaga z idejno skico, vendar odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog, zato bo ponudnikom za katere naročnik razpolaga s podatkom, da so prevzeli razpisno dokumentacijo, idejna skica poslana skupaj s tem odgovorom, ki ga bodo prejeli v vednost, po elektronski pošti. V kolikor ponudnik ne prejme tega odgovora po elektronski pošti, lahko pošlje na elektronski naslov info@altus.si prošnjo za idejno skico in mu bo poslana po elektronski pošti.

naročnik
Prostovoljno gasilsko društvo Materija