Dosje javnega naročila JN4666/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN4666/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 23.04.2013
    JN4666/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi

Datum objave: 23. 4. 2013
Številka objave: JN4666/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014401. Telefaks +386 013064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽIVILA PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA POTREBE OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽIVILA PO SKLOPIH ZA OBDOBJE DVEH LET ZA OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15119000 (Različno meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15500000 (Mlečni izdelki)
15530000 (Maslo)
15550000 (Različni mlečni proizvodi)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 1. 8. 2013, Zakljucek 31. 12. 2014.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/6906-233442655246560/Razpisna_doku
mentacija_-_zivila.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.)
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje. DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).
2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.) DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.)
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
4. Ponudnik zagotavlja, da:
- proti njemu ni podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja;
- ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku;
- ni v stečaju;
- z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče;
- ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.)
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
5. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
7. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti več kot 5 dni.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od dveh mesecev od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO (priloga 7):
- BON-2 (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ALI
- potrdilo/a bank/e za vse transakcijske račune ponudnika (potrdilo o solventnosti ali drugo ustrezno potrdilo)

8. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
9. Ponudnik bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma, ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju nižjih cen, bo obračunaval po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
10. Ponudniki, ki ponujajo živila živalskega izvora, morajo zagotavljati, da živila izhajajo iz objektov, ki so za izvajanje določene dejavnosti z veljavno odločbo odobreni s strani pristojnega organa.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
Izjava – izpolnjevanje higienskih pogojev (priloga 3)
11. Ponudnik mora poslovati v skladu s HACCP sistemom in upoštevati vse predpise, ki v RS urejajo področje živil in ravnanja z njimi.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
Izjava – izpolnjevanje higienskih pogojev (priloga 3)
12. Ponudnik mora ponujati živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev, posebnih pogojev za posamezne sklope živil in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev;
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
13. Ponudnik mora zagotavljati tehnično sposobnost, in sicer:
- zahtevane količine blaga za vse razpisane vrste blaga, za katere je oddal ponudbo;
- sukcesivno dostavo živilo FCO skladišče naročnika – razloženo (Incoterms 2010) v skladu z naročili ob času, ki je določen oziroma bo dogovorjen z naročnikom na vsa odjemna mesta;
- odzivni čas en delovni dan v primeru reklamacij pa dve uri od prejema reklamacije oz. v skladu z dogovorom z vodjo kuhinje;
- ustrezno deklariranje živil skladno z veljavnimi predpisi;
- rok uporabe živil ob dobavi še vsaj 2/3 celotnega roka uporabe oz. kot izhaja iz posebnih pogojev za posamezen sklop;
- dostavo blaga po kosih, litrih ali kilogramih, pri čemer od naročnika ne bo zahteval prevzem transportnega pakiranja;
- odvoz povratne embalaže takoj po izpraznitvi ali najkasneje ob naslednji dostavi;
- odvoz nepovratne embalaže, kjer je to zahtevano v posebnih pogojih naročnika;
- da bo pod enakimi pogoji in brez višanja cen živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
(V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj izpolnjujejo skupno.) DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 8)
14. Ponudniki, ki ponujajo ekološka živila, morajo imeti veljavna potrdila, da ima blago znak za okolje tipa I (veljavne certifikate, ki dokazuje ekološko kvaliteto živila).
(V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj izpolnjujejo skupno.) DOKAZILO:
Kopije veljavnih certifikatov za vsa ponujena ekološka živila
15. Ponudniki, ki ponujajo živila v embalaži, ki ustreza zahtevam po Uredbi o zelenem javnem naročanju, za merilo »embalaža«, morajo imeti veljavna dokazila o ustreznosti embalaže.
(V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj izpolnjujejo skupno.)
DOKAZILO:
Kopije veljavnih dokazil:
- seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža in njihov delež v celotni embalaži, ali
- potrdilo, da ima blago znak tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.
16. Vzorci živil, deklaracije, proizvodne specifikacije.
Naročnik jih lahko brezplačno zahteva v fazi analize ponudb z namenom preverjanja ustrezne kvalitete ponujenih artiklov.
(V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj izpolnjujejo skupno.) DOKAZILO:
Vzorci živil, deklaracije živil, proizvodne specifikacije ponujenih živil.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 16. 5. 2013
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 180 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 17. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, LJUBLJANA, VELIKA SEJNA SOBA
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 11. 5. 2013
Čas: 15:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.