Dosje javnega naročila JN9335/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN9335/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 29.08.2012
JN9521/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 04.09.2012
    JN9335/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi

Datum objave: 29. 8. 2012
Številka objave: JN9335/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL ZA OŠ MAJDE VRHOVNIK
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivna dobava živil za OŠ Majde Vrhovnik
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15119000 (Različno meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15500000 (Mlečni izdelki)
15530000 (Maslo)
15550000 (Različni mlečni proizvodi)
15800000 (Razna živila)
15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
15331000 (Predelane vrtnine)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
15830000 (Sladkor in sladkorni izdelki)
15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15890000 (Razna živila in posušena živila)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 1. 1. 2013, Zakljucek 31. 12. 2014.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/8/6906-6508936315104/Razpisna_dokume
ntacija-_ZADNJA.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri ustreznem organu. DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 5) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6).

2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

3. Ponudnik ni v stečajnem postopku.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

4. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

5. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

7. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

8. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava s pooblastilom ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 7).

SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
1. Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Partner v skupni ponudbi mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na dela, ki jih bo izvajal kot partner v skupni ponudbi. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, če ima status kmeta. DOKAZILO (priloga 3):
- Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb več kot 5 dni.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO (priloga 9):
- Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali
- Original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.

3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma.
Ponudnik za 5. skupino živil pa se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal najmanj 2 meseca od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma, kasneje pa jih bo lahko spreminjal (znižal glede na cene iz ponudbenega predračuna) 1-krat mesečno, v skladu z določili v razpisni dokumentaciji, pri čemer bo naročniku cene za navedeno obdobje v potrditev posredoval najkasneje pet delovnih dni pred potekom mesečnega obdobja fiksnosti cen (na obrazcu predračuna iz razpisne dokumentacije).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava – registriranost objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (priloga 10)

2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil ter upoštevati druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4), in sicer:
- kmetje: da pri delu upoštevajo dobro higiensko prakso (se udeležujejo izobraževanj svetovalne službe pri KGZS);
- ostali: da izpolnjujejo pogoje in načela o higieni živil v skladu z veljavnim Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem

3. Ponudnik mora upoštevati vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oziroma vpliva na področje živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja. DOKAZILO:
Izjava ponudnika (veljavna za ponudnike, ki bodo ponudili taka živila), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

5. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih), z odzivnim časom:
- en delovni dan po oddaji naročila,
- v primeru reklamacije ob dobavi z odzivnim časom ene ure od prejema reklamacije (zapis na dobavnici/prevzemnici),
- v primeru interventnih / izjemnih naročil z odzivnim časom dveh ur od oddaje naročila;
- v primeru naknadno ugotovljenega količinskega/kakovostnega odstopanja od naročenega blaga z odzivnim časom enega delovnega dne od poslanega reklamacijskega zapisnika.
Vso povratno embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje ob naslednji dostavi blaga. Enako velja tudi za nepovratno embalažo, če tako zahteva naročnik.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 11)

6. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe.
Naročniku mora
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

7. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

8. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 11. 9. 2012
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 1. 2013
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 11. 9. 2012
Čas: 13:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, LJUBLJANA
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 9. 2012
Čas: 16:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 8. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9521/2012, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi; datum objave: 4. 9. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2012   12:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Lepo prosimo, da pregledate možnost ali lahko ponudimo spodnje teže, gre za minimalna odstopanja. Hvala za prijaznost.

2. SKLOP: MESO IN MESNI IZDELKI
4. PODSKLOP: PAŠTETE
1. jetrna pašteta 40 g – ali lahko ponudimo pakiranje 30g (40g ni)?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 30-40g.


3. jetrna pašteta 800 g – ali lahko ponudimo 850g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 800-850g.

4. kokšja pašteta 40 g – ali lahko ponudimo pakiranje 30g (40g ni)?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 30-40g.

5. piščančja pašteta 810 g - – ali lahko ponudimo pakiranje 840g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 810-850g.

6. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
2. PODSKLOP: KONZERVIRANA (pasterizirana) ZELENJAVA
5. ajvar - nepekoč 680 g – ali lahko ponudimo pakiranje 580g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 580-680g.

6. gorčica 700 g – ali lahko ponudimo pakiranje 680g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 680-700g.


7. SKLOP: SOKOVI IN NEKTARJI
1. PODSKLOP: NEKTARJI
1. ananasov nektar 1/1 – ali lahko ponudimo pakiranje 1,5l?
6. jabolčni nektar 1/1– ali lahko ponudimo pakiranje 1,5l?
9. pomarančni nektar 1/1– ali lahko ponudimo pakiranje 1,5l?

Odgovor:
Menimo, da je na trgu dovolj navedenih izdelkov v predpisani količini, zato količine ne bomo spreminjali.

3. PODSKLOP: SADNI SOKOVI 150-200ml
lepo prosimo opredelite enoto mero za spodnje artikle drugače (od 1-8) (trenutno EM je kos), saj ponudbe ne bodo primerljive med seboj, dopuščate namreč možnost pakiranja med 150 in 200ml.
1. jabolčni sok
2. pomarančni sok
3. ananasov sok
4. marelični sok
5. ribezov sok
6. jagodni sok
7. breskov sok
8. hruškov sok

Odgovor:
Enota mere je L-liter. Ocenjene količine so 13 litrov.


2. pomarančni sok – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?

Odgovor:
Menimo, da je na trgu dovolj sadnih sokov v 150-200ml količinah, zato navedenega pakiranja ne bomo spreminjali.

4. PODSKLOP: OSTALE PIJAČE
1. ledeni čaj 200 ml – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?

Odgovor:
Menimo, da je na trgu dovolj ledenih čajev v 200ml pakiranju, zato navedenega pakiranja ne bomo spreminjali.

5. PODSKLOP: SADNI SIRUPI
1. malinov sirup 1/1 – ali lahko podamo pakiranje 1,5l?
2. pomarančni sirup 1/1– ali lahko podamo pakiranje 1,5l? Prosimo preverite tudi EM, ker ni podana.

Odgovor:
Enota mere je L- liter. Menimo, da je na trgu dovolj malinovih in pomaračnih sokov v 1/1 literskem pakiranju, zato navedenega pakiranja ne bomo spreminjali.

8. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. PODSKLOP: SADNO ŽITNE REZINE
Za artikle od št. 1 do 4 ni podane iskane teže, enota mere je kom. Lepo prosimo določite težo, da bodo ponudbe primerljive med seboj.
1. sadno žitna rezina – jagoda – ali lahko ponudimo 25g pakiranje?
2. sadno žitna rezina – marelica – ali lahko ponudimo 25g pakiranje?
3. sadno žitna rezina - gozdni sadeži – ali lahko ponudimo 25g pakiranje?
4. sadno žitna rezina – jabolko – ali lahko ponudimo 30g pakiranje?

Odgovor:
Določili smo težo, das bodo ponudbe primerljive med seboj in sicer:
1. sadno žitna rezina – jagoda – 25g
2. sadno žitna rezina – marelica – 25g
3. sadno žitna rezina - gozdni sadeži – 25g
4. sadno žitna rezina – jabolko – 30g.


9. SKLOP: KRUH in PEKOVSKO PECIVO
6. PODSKLOP: DROBTINE, PREPEČENEC, GRISINI
1. polnozrnati prepečenec v rezinah 40g – porcijskega polnozrnatega pakiranja ni, ali ponudimo klasični zlati prepečenec 40g ali pa 330g pakiranje za polnozrnati prepečenec?
2. polnozrnati grisini 25g – porcijskih polnozrnatih grisinov ni, lahko ponudimo navadne grisine 25g ali pa 100g pakiranje za polnozrnate.

Odgovor:
1. Prosimo ponudite klasični prepečenec v rezinah 40g.
2. Prosimo ponudite navadne grisine 25g pakiranje.


10. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. PODSKLOP: KAKAVOVI in KAVNI IZDELKI
3. čokoladno lešnikov namaz namaz (dvobarvni) 30g – ali lahko ponudimo pakiranje 28g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 28-30g.

3. PODSKLOP: ZAČIMBE
1. bazilika 80-200 g – ali lahko ponudimo pakiranje 340g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 80-340g.

2. cimet mleti 150-400g - – ali lahko ponudimo pakiranje 500g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 150-500g.
3. drobnjak 10-80g – ali lahko ponudimo pakiranje 130g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 10-130g.

4. origano 80-200g – ali lahko ponudimo pakiranje 340g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 80-340g.
5. šetraj 80-200g – ali lahko ponudimo pakiranje 290g?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 80-290g.

7. sladka paprika mleta, 200-600g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?

Odgovor:
Dovoljena gramatura je 200g-1kg.

5. PODSKLOP: MED
1. cvetlični med 1 - 3 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 900g ali 4kg?

Odgovor:
Lahko ponudite pakiranje 900g-4 kg.

2. cvetlični med porcijski – ali lahko ponudimo 20g pakiranje? Enota mere je kom, iskana teža ni podana.

Odgovor:
Lahko ponudite 20g pakiranje.


Lep pozdrav.

Datum objave: 05.09.2012   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Izpolnjujemo ponudbo za javno naročilo »sukcesivna dobava živil za OŠ Majde Vrhovnik«, objavljenega na portalu dne 11.09.2012, št. objave JN9335/12 in sicer me zanima ali moramo v ponudbi ponuditi cene in blago znotraj posameznega sklopa (sklop I- meso in mesni izdelki) ali samo znotraj posameznega podsklopa (npr. samo za mesnine, za salame pa ni potrebno).

Hvala za vaš odgovor!ODGOVOR:
Spoštovani.

V ponudbi morate ponuditi cene za enega ali več sklopov (npr. samo za Sklop 2. Meso in mesni izdelki ali tudi za Sklop 1, Sklop 3.... Sklop 10). Znotraj posameznega sklopa morate ponuditi cene za enega ali več podsklopov (npr. samo za mesnine, za salame pa ni potrebno). Vendar morate znotraj podsklopov ponuditi cene za vsa živila, ki so zahtevana znotraj enega podsklopa (npr. znotraj podsklopa Mesnine za 3 živila, ki so navedena v popisu).

Lep pozdrav.