Dosje javnega naročila JN13114/2012
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 
Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN13114/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 04.12.2012
    JN13114/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Proizvodi za medicinsko uporabo

Datum objave: 4. 12. 2012
Številka objave: JN13114/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, Kontakt: ruzica.baketa@zd-velenje, SI-3320 VELENJE.
Tel. +386 38995400. Telefaks +386 35869039. E-pošta ruzica.baketa@zd-velenje.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Zdravje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup zdravstvenega materiala
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Velenje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup zdravstvenega materiala, po sklopih za obdobje dveh let
Sklop 1 Material za zaščito in dezinfekcijo
Sklop 2 Različni potrošni material
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33140000 (Proizvodi za medicinsko uporabo)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/12/3213-267004666777248/NakupZdravst
venegaMateriala.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.500,00 EUR
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Plačilni rok 30 dni.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano pogodba
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 17. 12. 2012
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 17. 3. 2013
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 17. 12. 2012
Čas: 11:00
Kraj: Zdravstveni dom Velenje, sejana soba
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 11. 12. 2012
Čas: 13:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 12. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2012   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na določila RD sprašujemo, če si pravilno tolmačimo vaša določila:
O.S. boste podpisali s 3 ponudniki, ki bodo imeli najnižjo vrednost 100% ponujenega sklopa in med jimi boste odpirali konkurenco po enem letu. Ali to pomeni, da boste O.S. podpisali s termi ponudniki, pogodbo za prvo leto pa samo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo vrednost posameznega sklopa?

ODGOVOR:
Pogodbo bomo sklenili s tremi najgodnejšimi ponudniki za obdobje dveh let. Posamezne artikle bomo kupovali pri tistem ponudniku, ki bo ob zagotavljanju ustrezne kvalitete, ponudil najnižjo ceno. Ponudbene cene bo možno valrizirati po poteku enega leta, skladno s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovorjajo pravne osebe javnega sektorja.

Datum objave: 07.12.2012   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

naročniku priporočamo, da nastavi za rokavice poseben sklop, saj bo tako lahko dosegel najboljši finančni učinek. Sprememba pa ne pomeni veliko dodatnega dela. Sestava takšnega sklopa bi tudi bila smiselna glede na naravo izdelkov v sklopu RAZKUŽILA.
Hvala

ODGOVOR:
Rokavice ne bomo izločili v poseben sklop.
Sklopi ostanejo takšni, kot smo jih oblikovali.

Datum objave: 07.12.2012   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajte v poglavju 1.2. navajate: "Ponudnik mora zagotoviti 100 % celovitost sklopa.".

Nato pa v poglavju 1. 2. 3. navajate: Naročnik bo na podlagi zastavljenih meril za vsak sklop izbral tri ponudnike, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let, blago bo kupoval pri dobavitelju, ki bo ponudil najnižjo ceno za posamezni artikel.

Glede na zgornje navedbe vljudno prosimo za pojasnilo ali lahko ponudniki ponudimo po posamezne artikle v posameznem sklopu?

Hvala!

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Ponudniki morajo zagotavljati 100% celovitost sklopa, kar pomeni, da morajo podati ponudbo za vse artikle navedene v sklopu,oz. ni možno ponuditi samo posamezne artikle.

Datum objave: 07.12.2012   09:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na to da so roki zelo kratki, ali lahko predložimo namesto garancije menico z menično izjavo za resnost ponudbe.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Namesto bančne garancije lahko ponudnik predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Datum objave: 07.12.2012   09:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pri opisih razkužil preferirate določena razkužila z zelo natančnimi opisi sestavin in koncentracij. Ali lahko ponudimo razkužila podobna po sestavi, z enako učinkovitostjo in namembnostjo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

V kolikor ponudnik ponuja razkužila podobna po sestavi, z enako učinkovitostjo in namembnostjo kot razkužila zahtevana v razpisni dokumentaciji,
mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti originalna navodila proizvajalca blaga, varnostne liste ter certifikate v slovenskem jeziku. Naročnik bo pred dokončno odločitvijo takšne artikle testiral.

Datum objave: 07.12.2012   11:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

vezano na vaš predhodni razpis JN12129/2012 z dne 9.11.2012, nas zanima ali so tudi v tem razpisu reference pogoj za sodelovanje ali so samo zaželene.

Za vaš cenjen odgovor se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
V kolikor ponudnik, iz objektvnih razlogov, ne more priložiti referenc, njegove ponudbe ne bomo izločili iz ocenjevanja, bomo pa pred odločitvijo, v kolikor bo njegava ponudba najugodnejša, opravili vzorčno testiranje ponujenega blaga.

Datum objave: 07.12.2012   13:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri preglednih nitrilnih rokavicah preferirate določenega dobavitelja. Lahko ponudimo rokavice dolžine 300mm in modre barve. Barva namreč na kakovost ne vpliva.
Pri preglednih rokavicah iz nitrila, vinila in lateksa navajate zahteve po EN 455 in AQL 1,5. Ali naj bodo ti znaku originalno s strani proizvajalca tudi natisnjeni na škatli skupaj z kataloško (referenčno) številko?

Hvala

ODGOVOR:
Pri preglednih rokavicah lahko ponuditerokavcie dolžine 300 mm. Zaželena je kožna barva, barva pa ni pogoj.

Pri preglednih rokavicah iz nitrila. vinila in lateksa morajo biti znaki, ki označujejo standard (EN 455 in AQL 1,5) in kataloška številka, originalno natisnjeni s strani proizvajalca.

Datum objave: 07.12.2012   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
1.SKLOP: zap. št. 30, 31
za robčke za hitro razkuževanje navajeta pakiranje 150 kos. Lahko ponudimo tudi pakiranje med 100 in 150 kos? Ceno v ponudbi bomo seveda preračunali na naročnikovo enoto pakiranja v predračunu.

Hvala

ODGOVOR:

Ja.

Datum objave: 10.12.2012   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V sklopu Material za zaščito iin dezinfekcijo navajate razkužilo za površine in kožo na alkoholni osnovi. Običajno so razkušila ločena za kožo in površine, za to sprašujemo ali potrebujete razkužilo za kožo ali površine?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
V kolikor se vprašanje nanaša na artikel naveden po zaporedno št. 18 z šifro 00481, gre za artikel z nevedeno sestavo in se lahko uporablja za deznifekcijo kože in površin.

Datum objave: 10.12.2012   10:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop2, zap. št. 106, šifra 03403: POLOBRAZNA MASKA S POLIURETANSKIMI TRAKOVI, OBLIKOVANA V SKLADU Z EN 149:2001 STANDARDOM ZA ZAŠČITO PRED PRAHOM IN TEKOČINSKIMI AEROSOLI, NE DRAŽI KOŽE NOSU, SAJ USTREZA KONTURAM OBRAZA IN SE POPOLNOMA PRILEGA TER TAKO NUDI MAKSIMALNO ZAŠČITO

Prosimo naročnika, da preveri zahtevano količino, saj gre po našem mnenju za bistveno previsoko količino.


ODGOVOR:

Navedena količina za ta artikel je napačna.
Ta artikel se izločili iz seznama.

Datum objave: 10.12.2012   11:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
1.SKLOP: zap. št. 30, 31
za robčke za hitro razkuževanje navajeta pakiranje 150 kos. Lahko ponudimo tudi pakiranje med 100 in 150 kos? Ceno v ponudbi bomo seveda preračunali na naročnikovo enoto pakiranja v predračunu.

Hvala

ODGOVOR:

Ponudnik lahko ponudi pakiranje med 100 in 150 kosov, s tem da natančno navede kakšno je origianalno ponujeno pakiranje in ceno z DDV za ponujeno pakiranje, kot je to razvidno iz ponudbenega predračuna.

Datum objave: 11.12.2012   10:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Zaradi kratkega roka nas zanima ali lahko predložimo reference, ki niso na vaših obrazcih vendar so po vsebini in pomenu enaki, saj smo jih pridobili za podobne razpise.
Hvala za odgovor!

ODGOVOR:

Ponudnik lahko priloži reference, ki niso na naših obrazcih, so pa po vsebini in pomenu enaki, oz. se nanašajo na predmet naročila.