Dosje javnega naročila JN15750/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Defibrilator
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN15750/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 13.12.2013
JN16299/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 27.12.2013
JN244/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 08.01.2014
    JN15750/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Defibrilator

Datum objave: 13. 12. 2013
Številka objave: JN15750/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup in montaža defibrilatorjev, omaric in označb.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup in montaža defibrilatorjev, omaric in označb.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33182100 (Defibrilator)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/12/2104-2013888918519162285/Razpisna
_dokumentacija_(k).zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 7. 1. 2014
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 7. 1. 2014
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 24. 12. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 12. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN16299/2013, Blago: Defibrilator; datum objave: 27. 12. 2013
  • JN244/2014, Blago: Defibrilator; datum objave: 8. 1. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.12.2013   13:41
Številka: 430-1620/2013-4
Oznaka JN: 7560-13/200109
Datum: 24. 12. 2013

Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za nakup in montažo defibrilatorjev, omaric in označb, JN 13/200109, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN 15750/2013) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Ker se bliža konec leta in čas praznikov prosimo za podaljšanje roka za prejem vprašanj oz. sprejemanja ponudb, vsaj za en teden.
Hvala, lep pozdrav
Odgovor:
Roki bodo podaljšani. Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan do 17. 1. 2014.
Skladno z navedenim bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.

2. vprašanje:
Prosimo, če lahko objavite razpisno dokumentacijo tudi v obliki, ki bo omogočala izpolnjevanje direktno v dokument (kot npr. word).
Hvala, lep pozdrav.
Odgovor:
V kolikor želite prejeti razpisno dokumentacijo v word obliki, nam to sporočite na naslov alenka.mihelcic@ljubljana.si

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Sabina Gregorinčič,
Višja svetovalka IDatum objave: 08.01.2014   12:46
Številka: 430-1620/2013-7
Oznaka JN: 7560-13/200109
Datum:8. 1. 2014


Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za nakup in montažo defibrilatorjev, omaric in označb, JN 13/200109, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN15750/2013) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani!
Vljudno naprošamo za dodatna pojasnila zahtev razpisne dokumentacije na strani 9, pod rubriko DODATNI POGOJI:

a) Zahtevano: montaža omarice na lokacijah iz seznama, ki je priloga pogodbi. RD vsebuje določbo, da morajo biti v ceno vključeni vsi stroški in sicer stroški blaga, dobave, montaže, DDV ter vsi morebitni drugi stroški, popusti in rabati. Vprašanje: kako naj bo strošek montaže omaric prikazan na ponudbi: kot samostojna postavka, ali se strošek montaže vkalkulira v nabavno ceno AED omarice.
Odgovor: Strošek montaže mora biti zajet v ceno.

b) Zahtevano: vzdrževanje in kalibracija, namestitev nadomestnega aparata AED v primeru servisa- zahtevana garancijska doba je najmanj 6 let, v času trajanja garancije dobavitelj 1 x letno preveri stanje AED in baterije. Vprašanje: naročnik smatra pod vzdrževanjem in kalibracijo redne letne servisne preglede AED enot, vključno s posodobitvijo smernic Evropskega reanimacijskega sveta, katerih nova posodobitev bo potrebna po sprejetju v letu 2015? Ali se strošek letnih pregledov in posodobitve ERC 2015 smernic vkalkulira v ceno AED enote oz. ali se jo lahko na ponudbi prikaže kot samostojno postavko, ali pa se stroški servisnega pregleda in nadgradnje ter zamenjave pretečenih delov posebej obračuna po opravljenem letnem servisnem pregledu?
Odgovor: Da, naročnik smatra pod vzdrževanjem in kalibracijo redne letne servisne preglede AED enot, vključno s posodobitvijo smernic Evropskega reanimacijskega sveta, katerih nova posodobitev bo potrebna po sprejetju v letu 2015. Strošek letnih pregledov se vkalkulira v ceno AED.
Morebitna zamenjava pretečenih delov pa se obračuna po dejanskem stanju, na stroške naročnika.

c) Ker je zahtevano vzdrževanje aparata v času garancije (6 let) nas zanima, ali pojem vzdrževanje zajema tudi nadomestitev novih defibrilacijskih elektrod, v primeru uporabe ali preteka roka veljavnosti? Dejstvo je, da tako defibrilacijske elektrode kot baterije navadno dosegajo krajšo življenjsko dobo.
Odgovor: Morebitna zamenjava pretečenih delov - defibrilacijske elektrode se obračunajo po dejanskem stanju na strošek naročnika.
Zamenjava baterije je v času garancijske dobe strošek ponudnika, po poteku garancijske dobe pa strošek naročnika.

d) Zahteva: garancija na aparat 6 let, za baterijo 3 leta. Kako je s plačljivostjo menjave baterije izven garancijske dobe znotraj 6 letne garancijske dobe aparata?
Odgovor: Zamenjava baterije po preteku garancijske dobe je strošek naročnika.


2. Vprašanje:
Prosimo za obrazložitev pojma zahteve za AED omarice v razpisni dokumentaciji, na strani 9: 'Oznaka omarice po mednarodnih smernicah ILCOR in v skladu z ISO 3864 standardom.

Dejstvo: Namen AED znaka je obveščanje o prisotnosti AED, lokaciji AED v prostoru ali za označevanje smeri, v kateri je shranjen AED. Mednarodna zveza za oživljanje (InternationalLiaisonCommittee on Resuscitation - ILCOR) je leta 2008 potrdila predlog projektne skupine ILCOR za univerzalni znak, ki označuje prisotnost avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED).
Znak je načrtovan v skladu s standardom ISO 7010 za varnostne znake in oblike. Barve in obstoječi simboli so v skladu s standardom ISO 3864-3. Njegova razumljivost je bila preizkušena v skladu z ISO 9186-1, rev. 2007 in se je izkazala kot boljša od alternativnih oblik.
Vprašanje: Ali lahko naročnik natančno definira pojem oznake AED omarice po standardu ISO 3864? Ta standard ni predviden za AED omarice ampak za označevalne table. Ali zahtevate torej prisotnost ILCOR znaka za označevanje prisotnosti AED naprave na ohišju omarice? Če da, prosim definirajte natančno lokacijo oznak na omarici, količine le teh in dimenzije.
Odgovor:
Prilagamo javno dostopen dokument, ki se nahaja na strani www.ilcor.org, kjer je predstavljen znak v jpg in eps obliki. Uporaba znaka na omarici: 1 znak spredaj, take velikosti, da je jasno viden in znak za AED na levi in desni strani omarice.
Priloga:


3. Vprašanje:
2. Prosimo za natančno obrazložitev zahteve v razpisni dokumentaciji na strani 10; Obveznosti izvajalca, tretja alineja (1): dostaviti vsa dokazila in ateste materialov pred montažo opreme iz te pogodbe oz. Tehnični podatki za ponujeno opremo, stran 13, točka 2 (2): Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnične podatke za ponujeno opremo: Zunanja in notranja omarica ter tabla – tehnični podatki, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.
• ad1: Prosimo, natančno navedite vse pričakovane ateste za AED naprave in predvsem za AED omarice, ki se smatrajo kot pohištveni element.
• ad2: Kakšna dokazila o skladnosti s standardom ISO 3864-3 pričakujete za 3D označevalne table in AED omarice. Ali je zadostna izjava ponudnika oz. proizvajalca, da je AED znak oblikovno, barvno in simbolno skladen s priporočili ILCOR oz. ISO 3864-3?
Odgovor:
Ad 1 – zahteve za AED naprave so natančno določene pod točko 1defibrilator na strani 9 razpisne dokumentacije. Za omarice pa atesti niso zahtevani.
Ad 2 – Zadostna je izjava ponudnika ali proizvajalca, da je AED znak oblikovno, barvno in simbolno skladen s priporočili ILCOR oziroma ISO 3864-3.
Izjava bo objavljena v popravku razpisne dokumentacije, na Portalu javnih naročil.


4. Vprašanje:
V poglavju Obveznosti izvajalca, naročnik pod točko 9 zahteva BON obrazec, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Glede na dejstvo, da se razpis ponavlja sprašujemo, ali lahko zaradi znižanja stroškov ponudbe uporabimo BON obrazec, ki smo ga že v razpisu JN 13/200048 oz. ali naročnik dovoljuje namesto BON obrazca kot ustrezno tudi potrdilo banke, ki vodi TRR ponudnika, o stanju na bančnem računu v preteklih šestih (6) mesecih.
Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal pogoja iz razpisne dokumentacije.


5. Vprašanje:
Spoštovani!
Za točko 2. zunanja omarica in točko 3. notranja omarica, ki imajo oznako omarice po smernicah ILCOR vas prosimo, da navedete kakšna je ta oznaka saj na uradni spletni strani ILCOR komiteja ni nikjer navedeno kakšna naj bo oznaka po ILCOR smernicah.
Hvala.
Odgovor: Odgovor je že podan pri odgovoru na vprašanje št. 2.


6. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Ali z navedbo tehničnih zahtev »oznaka omarice po mednarodnih smernicah ILCOR« pomeni, da se na omarici nahaja simbol srca z strelico in napis AED in DAE?
Hvala.
Odgovor: Odgovor je že podan pri odgovoru na vprašanje št. 2.


7. vprašanje:
Spoštovani!
Prosimo vas, da točno specificirate obliko (tehnična skica) in vsebino točke 4. tehničnih zahtev naročnika.
Hvala
Odgovor: Mednarodna zveza za oživljanje (International Liaison Committee on Resucitation – ILCOR) je sprejela univerzalni znak, ki označuje prisotnost avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED). Znak je načrtovan v skladu s standardom ISO 7010 za varnostne znake in oblike. Barve in obstoječi simboli so v skladu s standardom ISO 3864-3.
Dimenzije ne manj kot: višina 30 cm, širina 2x20 cm

Označevalna tabla za AED: objavljeno v popravku, ker slike ni mogoče objaviti pri odgovorih.


8. vprašanje:
Spoštovana, spoštovani,
sodelovali smo že na prvem objavljenem razpisu, kjer ste kot ustrezen defibrilator sprejeli aparat z naslednjimi specifikacijami. Tudi tokrat prosimo za potrditev.

Defubrilator zagotavlja:
- Skladnost z ERC smernicami
- Avdio opozarjanje: glasovna navodila v slovenskem jeziku
- Protokol za uporabo na otrocih
- Avtomatično samopreverjanje sistema ob vsakem vklopu
- Tedensko samopreverjanje programske opreme, elektrod, elektronskih sklopov, intervalna oblika parcialne šok-energije napolnjene do 2J in izpraznjenje
- Mesečno samopreverjanje programske opreme, elektrod, elektronskih sklopov, intervalna oblika parcialne šok-energije napolnjene do konca in izpraznjenje
- Statusni indikator in zvočni signal, ki opozarja, če sistem ne izpolnjuje pravilnih parametrov oz izpraznjenost baterij. Statusni indikator in zvočni signal služita kot jasen indikator stanja baterije uporabniku.
- IrDaport (Infra rdeči - IR port) za brezžično komunikacijo z osebnim računalnikom
- Interni pomnilnik (50 min posnetih dogodkov) – možnost nastavitve avdio snemanja
- Garancija na aparat 7 let
- Garancija na baterijo 5 let
- Vodotesno ohišje (vodotesno na vodne kapljice), odporno na udarce IP55.
- Možna je tudi programska nastavitev dnevnega samopreverjanja programske opreme, elektrod, elektronskih sklopov. Vendar je zaradi varčevanje energije in s tem podaljšanja življenjske dobe baterij na vsaj 5 let, ta funkcija izključena. Oziroma se funkcija vključi na željo uporabnika, vendar to skrajša delovanje baterij na 3 leta.
- Tehnologija za nadzor pravilnega izvajanja zunanje masaže. Defibrilator z zvočnimi in vizualnimi znaki, daje izvajalcu masaže informacijo o globini in frekvenci masaž, sočasno pa ga spodbuja, k čim kvalitetnejšemu izvajanju masaž.

Vprašanje: Ali se strinjate, da lahko kot ustrezen defibrilator, ponudimo defibrilator z zgoraj omenjenimi specifikacijami?
Odgovor: Ponudnik lahko ponudi kateri koli aparat, le ta pa mora ustrezati zahtevam naročnika v razpisni dokumentaciji.


9. vprašanje:
Spoštovana komisija
a)Na slovenskem tržišču se pojavljajo novi proizvajalci defibrilatorjev z vprašljivim izvorom, katerih proizvodi nimajo nikakršne zgodovine oz. potrdil o kvaliteti. Glede na to, da gre v vašem primeru za nabavo 31 defibrilatorjev, je zanimivo, da ne zahtevate nobene reference.
Zato predlagamo, da se dopolni razpisna dokumentacija z zahtevo po vsaj dveh referencah v Sloveniji (Zahteva za Slovenijo je utemeljena ker zahtevate tudi glasovna navodila v slovenskem jeziku), kje se v kakšni podobni mreži defibrilatorjev nahaja vsaj 10 defibrilatorjev.

Vprašanje a): Ali se strinjate z našim predlogom?
Odgovor: Naročnik ne bo opredeljeval dodatnih pogojev glede referenc.

b). Pri defibrilatorju zahtevate CE oznako, zanimivo pa je da tega ne zahtevate pri omaricah. Pri obstoječem opisu lahko pričakujete omarice izdelave katerih kvalitete je vprašljiva oziroma je vprašljiva njihova zaščita pred vremenskimi pojavi.
Zato predlagamo, da se dopolni razpisna dokumentacija razpisna dokumentacija z zahtevo, da je potrebno predložiti tudi CE certifikat za ponujene omarice.

Vprašanje b): Ali se strinjate z našim predlogom?
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev.

c). Prosimo za podrobnejši opis 3D TABLA ZA OZNAKO LOKACIJE. V opisu navajate samo z uradnim simbolom po mednarodnih smernicah Ilcor in v skladu z iso 3864,
Vprašanje c):
Sprašujemo ali želite na tabli samo osnovni znak ali je potrebno spodaj dopolniti z dopisom AED?
Odgovor: Odgovor je že podan pri odgovoru na vprašanje št. 7.


Vprašanje d):
Kaj si lahko razlagamo pod 3D. Ali je dovolj, da je tabla pravokotno nameščena na steno nad omarico. Na obeh straneh table, pa je se nahaja zgoraj omenjena oznaka za defibrilator?
Odgovor: Odgovor je že podan pri odgovoru na vprašanje št. 7.

Vprašanje e):
Prosimo, če lahko specificirate velikost oznak oz. tabel.
Odgovor: Označevalna tabla ne sme biti manjša kot izhaja iz mer navedenih v odgovoru na vprašanje št. 7.


10. vprašanje:
Pozdravljeni,
v eni od zahtev navajate vodotesno ohišje (vodotesno na vodne kapljice), odporno na udarce.
Zahtevo vodotesno ohišje si lahko vsak ponudnik razlaga po svoje.
Na trgu je že kar nekaj defibrilatorjev, ki zagotavljajo visoko zaščito proti vdoru vodnih in prašnih delcev. Čeprav so defibrilatorji v omaricah, so zunaj izpostavljeni različnim vremenskim pogojem, ki negativno vplivajo na stanje defibrilatorja, zato je pomembna stopnja te zaščite.
Prav tako pa si lahko zahtevo, ohišje odporno na udarce vsak ponudnik razlaga po svoje.

Prav zaradi tega predlagamo, da za ti dve zahtevi postavite neko spodnjo mejo.
Recimo kot: Vodotesno ohišje (vodotesno na vodne kapljice) in odporno prašne delce z minimalno zaščito IP55, odpornost na udarce oz vibracije pa vsaj po standardu MIL Std. 810F.
Hvala, Lep pozdrav

Odgovor: Naročnik ocenjuje, da zadostuje vodotesno ohišje (vodotesno na vodne kapljice)
in odpornost na udarce oz. vibracije po standardu z minimalno zaščito IP55 in MIL Std. 810 F. Kot dokazilo zadostuje izjava ponudnika ali proizvajalca.
Izjava bo objavljena v popravku razpisne dokumentacije, na Portalu javnih naročil.


11. vprašanje:
Kakšna so zagotovljena sredstva naročnika za celotno naročilo?
Lep pozdrav
Odgovor: Naročnik bo imel zagotovljena sredstva v rebalansu proračuna za leto 2014, pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila.


Pripravila: Alenka Mihelčič

Vodja službe: Tadeja MöderndorferPriloga:
- AED sign letter ILOCOR - objavljena v popravku, ker slik ni mogoče objaviti pri odgovorih

Poslati:
- Portal javnih naročil