Dosje javnega naročila JN8435/2012
Naročnik: VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 
Blago: Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN8435/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 02.08.2012
    JN8435/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 2. 8. 2012
Številka objave: JN8435/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil za nekatera živila iz skupine mleka in mlečnih izdelkov, konzerviranega sadja, vode, trajnih slaščičarskih izdelkov in žit ter mlevskih izdelkov po sklopih za potrebe Vrtca Otona Župančiča
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, enote Vrtca Otona Župančiča
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava živil za potrebe prehrane predšolskih otrok Vrtca Otona Župančiča Ljubljana za obdobje od podpisa okvirnega sporazuma do 30.6.2014.

Sklopi so naslednji:
1.1. kefir
1. 2. siri
1.3. mlečni namazi
1.4. mlečni pudingi in deserti
1.5. bio mlečni izdelki
2. marmelada
3. voda
4. dietna živila
5. trajni slaščičarski izdelki
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
15981000 (Mineralna voda)
15812200 (Slaščice)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 1. 9. 2012, Zakljucek 30. 6. 2014.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/8/7989-18726772766976/OBJAVA_V._O._Z
UPANCICA_II.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila 30 dni po prejemu zbirnega računa (1-krat mesečno).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Akt o skupni izvedbi naročila (več v razpisni dokumentaciji).
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet naročila. DOKAZILO: Izjava.
Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta. DOKAZILO: Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodinjstev.

Več v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:Izjava
2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb več kot 5 dni.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO: Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO: Izjava
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil ter upoštevati druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
3. Ponudnik mora upoštevati vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oziroma vpliva na področje živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja.DOKAZILO: Izjava.
4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO: Izjava.
5. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih razpisne dokumentacije).
Vso embalažo (povratno in nepovratno) mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan po dobavi naslednjega naročila.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
6. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, brez GSO, I. kvalitete, brez ojačevalcev okusa, ustrezno pakirana, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot polovica roka uporabe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
7. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava .
8. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO: Izjava.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 14. 8. 2012
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 14. 8. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, MU, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije Naročnik bo za posamezen sklop izbral po največ tri ponudnike in z njimi skenil okvirne sporazume (več v razpisni dokumentaciji).
ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 8. 8. 2012
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 8. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.