Dosje javnega naročila JN368/2012
Naročnik: VRTEC JARŠE 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN368/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 11.01.2012
JN509/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 16.01.2012
JN688/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 19.01.2012
    JN368/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Razna živila

Datum objave: 11. 1. 2012
Številka objave: JN368/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): VRTEC JARŠE, Rožičeva ulica 10, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 (0)1 306 44 42. Telefaks +386 (0)1 306 44 07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za Vrtec Jarše
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana na naslednjih lokacijah enot:
- Enota Rožle, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana,
- Enota Rožle, Pokopališka 30, 1000 Ljubljana,
- Enota Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15, 1000 Ljubljana,
- Enota Mojca, Clevelandska 13, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivni nakupi in dobave živil po sklopih za obdobje do 31. 1. 2014 (predvidoma 23 mesecev) za potrebe prehrane otrok Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: sadni sokovi, nektarji, sadni sirupi in ostale pijače,
3. sklop: ostalo prehrambeno blago
4. sklop: zamrznjeni program - ribe, sadje in zelenjava,
5 sklop: bio in eko živila, dietna živila:
5.A sklop: eko konzervirani izdelki,
5. B sklop: dietna živila.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
15980000 (Brezalkoholne pijače)
15500000 (Mlečni izdelki)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15897000 (Živila v pločevinkah in bojni obroki)
15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 23 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/1/7989-315895766564448/Razpisna_doku
mentacija-Jarse2.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva FINANČNO ZAVAROVANJE:
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bianco menica z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 3.000,00 EUR: Zagotoviti jo bodo morali izbrani ponudniki - dobavitelji, katerih ponudbena vrednost za sklop bo presegala vrednost 30.000,00 EUR z DDV (ob podpisu okvirnega sporazuma).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ROK PLAČILA: 30 dni po prejemu zbirnega mesečnega računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Če je ponudnik kmet, mora imeti stauts kmeta. DOKAZILO: izjava iz priloge 2. Za kmete: kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev IN kopija DURS-a o višini katasterskega dohodka za leto 2010.

Zahteve v primeru skupne ponudbe, v primeru sodelovanja podizvajalcev so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji!
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. DOKAZILO: izjava iz priloge 5 in 6.
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
3. Ponudnik ni v stečajnem postopku. DOKAZILO: izjava iz prliloge 2.
4. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bi začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
5. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
6. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
7. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
8. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
gospodarstev IN kopija DURS-a o višini katastrskega dohodka za leto 2010.
9. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
10. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež. DOKAZILO: Izjava iz priloge 7.
11. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb. DOKAZILO: BON-2 obrazec izdajatelja AJPES ALI potrdilo/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdani največ 30 dni od datuma, določenega za odpiranje ponudb. Priloga 9.
12. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal najmanj 12 mesecev od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma oz. več, skladno s ponudbo, v času trajanja okvirnega sporazuma po jih bo dvignil največ 1-krat in sicer z utemeljitvijo in ob soglasju naročnika. Povišanje cen je lahko največ do uradno objavljenega indeksa rasti cen hrane in brezalkoholnih pijač, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Obvestilo o spremembi cen bo moral izbrani ponudnik naročniku posredovati najkasneje pet dni pred predvideno spremembo cen. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.

DOKAZILA:
Opredeljena podrobneje v razpisni dokumentaciji.
SKUPNA PONUDBA in PODIZVAJALCI:
Opredeljeno podrobneje v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca. DOKAZILO: kopija odločbe Veterinarske uprave RS o registraciji objekta.
2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list RS št. 60/02 in 104/03, s spremembami in dopolnitvami) in:
- upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, s spremembami in dopolnitvami). DOKAZILO: Izjava iz priloge 4.
3. Ponudnik upošteva Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, s spremembami in dopolnitvami). DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
4. Ponudnik upošteva Pravilnik z merili kakovosti za živila v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
5. Ponudnik upošteva Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Uradni list RS, št. 27/07 in 38/10), Uredbo sveta (EGS) št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani (UL L št. 37/93, str. 1), Uredbo (ES) komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5). DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
6. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri posebnih zahtevah po sklopih), z odzivnim časom en delovni dan (praviloma pa se naročila izvajajo v četrtek za prihodnji teden). Vso embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti ali najkasneje naslednji delovni dan. Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi. DOKAZILO: Izjava iz priloge 11.
7. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine blaga, I. kvalitete (podrobneje po sklopih), s čim manj dodatki (konzervansov, umetnih sladil, umetnih barvil, umetnih arom, ojačevalcev okusa,…), ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
8. Ponudnik mora izpolnjevati vse posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
10. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku poleg živil iz ponudbe na njegovo zahtevo dobavljal tudi druga živila iste skupine, skladno z dogovorom. Za taka živila veljajo enaka pravila (fiksnost cen, pogoji dobave, rok plačila in ostalo) kot za ostala živila, skladno z določili v okvirnem sporazumu. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
11. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
12. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
13. Ponudnik se zavezuje, da bo reklamacije reševal takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan po prejemu reklamacijskega zapisnika, skladno z določili v okvirnem sporazumu. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.

DOKAZILA:
Opredeljena podrobneje v razpisni dokumentaciji.
SKUPNA PONUDBA in PODIZVAJALCI:
Opredeljeno podrobneje v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 23. 1. 2012
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 23. 1. 2012
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje / sejna soba.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo in veljavni osebni dokument. Zakoniti zastopniki na odpiranju ne potrebujejo pooblastila.

MERILA ZA IZBOR PONUDBE:

Merila za izbiro ponudnika (za 1., 2., 3., 4. in 5B sklop):

Naročnik bo ovrednotil ponudbe ponudnikov v skladu z naslednjimi merili:
- cena in eko artikli: do 94 točk,
- fiksnost ponudbenih cen: do 6 točk.

Cena in eko artikli:
Naročnik bo točkoval ponudbe pri navedenem merilu do največ 94 točk in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik (z upoštevanjem znižanja cen zaradi ponujenih eko artiklov) dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na najugodnejšega ponudnika sorazmerno manjše število točk. Naročnik bo za namene primerjave cen med ponudniki upošteval cene na enoto mere.
Naročnik bo ponudnikom, ki bodo znotraj sklopa za posamezno živilo ponudil ekološko živilo z ustreznim certifikatom, ceno na enoto mere brez DDV znižal za 10%. V skladu s takim preračunom bo izračunal novo ponudbeno vrednost za posamezen sklop in najugodnejšega ponudnika izbral po naslednji formuli:

Cena na enoto mere (z upoštevanjem eko ariklov) = (Vrednost ponudbe z upoštevanjem eko ariklov najugodnejšega ponudnika * 94 / vrednost ponudbe z upoštevanjem eko artiklov primerjanega ponudnikA.

Fiksnost ponudbenih cen:
Pri navedenem merilu lahko ponudnik prejme največ 6 točk. Pri merilu bo naročnik upošteval fiksnost cen, ki jo bo ponudnik za posamezen sklop oz. skupino sklopa navedel v ponudbenem obrazcu (priloga 8). Fiksnost cen je zahtevana za najmanj 12 mesecev po začetku veljavnosti okvirnega sporazuma. Največja možna fiksacija cen je 23 mesecev. Pri navedenem merilu bo naročnik izračunal točke na naslednji način:

Točke po merilu »Fiksnost ponudbenih cen« = (Ponudnikova fiksnost cen * 6) / Najdaljša ponujena fiksnost cen

ŠTEVILO TOČK PONUDNIKA = ŠTEVILO TOČK PO MERILU CENA IN EKO ARTIKLI + ŠTEVILO TOČK PO MERILU FIKSNOST PONUDBENIH CEN

V ocenjevanje bo naročnik vključil samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje.

Merila za izbiro ponudnika (za 5A sklop):

Naročnik bo ovrednotil ponudbe ponudnikov v skladu z naslednjimi merili:
- cena: do 94 točk,
- fiksnost ponudbenih cen: do 6 točk

Cena:
Naročnik bo točkoval ponudbe pri navedenem merilu do največ 94 točk in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na najugodnejšega ponudnika sorazmerno manjše število točk. Naročnik bo za namene primerjave cen med ponudniki upošteval cene na enoto mere.

Cena na enoto mere = (Vrednost ponudbe najugodnejšega ponudnika * 94 / vrednost ponudbe primerjanega ponudnika)

Fiksnost ponudbenih cen:
Pri navedenem merilu lahko ponudnik prejme največ 6 točk. Pri merilu bo naročnik upošteval fiksnost cen, ki jo bo ponudnik za posamezen sklop oz. skupino sklopa navedel v ponudbenem obrazcu (priloga 8). Fiksnost cen je zahtevana za najmanj 12 mesecev po začetku veljavnosti okvirnega sporazuma. Največja možna fiksacija cen je 23 mesecev. Pri navedenem merilu bo naročnik izračunal točke na naslednji način:

Točke po merilu »Fiksnost ponudbenih cen« = (Ponudnikova fiksnost cen * 6) / Najdaljša ponujena fiksnost cen

ŠTEVILO TOČK PONUDNIKA = ŠTEVILO TOČK PO MERILU CENA + ŠTEVILO TOČK PO MERILU FIKSNOST PONUDBENIH CEN

V ocenjevanje bo naročnik vključil samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje.

Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z enim, najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse pogoje in katerega ponudba bo na podlagi meril ocenjena kot najugodnejša.
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 1. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN509/2012, Blago: Razna živila; datum objave: 16. 1. 2012
  • JN688/2012, Blago: Razna živila; datum objave: 19. 1. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.01.2012   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da rok za oddajo določite v skladu z 51.členom ZJN.

Hvala.

ODGOVOR:
Številka: 430-13/2012-7
Oznaka JN: 12/600001
Datum:12. 1. 2012

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 12/600001 – sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za Vrtec Jarše


V zvezi z javnim naročilom za sukcesivni nakup in dobavo živil po sklopih za Vrtec Jarše, smo preko Portala javnih naročil prejeli vprašanje.

Vprašanje:
Prosimo, da rok za oddajo določite v skladu z 51. členom ZJN.

Odgovor:
Kot je navedeno v objavi naročila na Portalu javnih naročil in v razpisni dokumentaciji št. 430-13/2012-4, se za oddajo predmetnega naročila v skladu s 30. členom ZJN-2 izvede postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. Glede na vrsto postopka in zahtevnost naročila, je določen 12 dnevni rok za oddajo ponudbe.

Ker je izbran postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, se rok za oddajo ponudb ne določa skladno z 51. členom ZJN-2, ki določa rok za prejem ponudb v odprtem postopku.

Lep pozdrav,

Pripravila: Meta Bizjak
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 16.01.2012   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe za sklo 3 sem prišla do problema in sicer poz. 10 lovor suhi pakiran od 100 g. Ali je lahko pakiranje 75g?
Pri poz.111 pašteta piščančja v ovitku pakirano od150g do 850g je na trgu samo pakiranje 120g.
Poz. 113 pecilni prašek pakiran po 10g je na trgu samo 13g.
Ali lahko prosim popravite razpon gramatur?
S spoštovanjem

ODGOVOR:
Naročnik pri 3. sklopu živil popravlja razpon gramatur, in sicer:
- pri zaporedni številki živila 10 namesto "LOVOR, SUHI LISTI V VREČKI, pakiran od 100 g" ponudnik upošteva "LOVOR; SUHI LISTIČI V VREČKI, pakiran od 75 g";
- pri zaporedni številki živila 111 namesto "PAŠTETA, piščančja v ovitku, pakirano od 150 -850 g" ponudnik upošteva "PAŠTETA, piščančja v ovitku, pakirano od 120 - 850 g";
- pri zaporedni številki živila 113 namesto "PECILNI PRAŠEK, pakiran po 10 g" ponudnik upošteva "PECILNI PRAŠEK, pakiran od 10 - 13 g".
Ostala določila pri navedenih postavkah ostanejo nespremenjena.
Ponudnik je pri izpolnjevanju tabele "Predračun" za 3. sklop (ostalo prehrabeno blago) dolžan upoštevati navedene spremembe.
Popravek tabele "Predračun" za 3. sklop bo objavljen po redakcijskem pregledu na portalu.

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Vodja službe: Tadeja Moderndorfer


Datum objave: 18.01.2012   12:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zaradi razpona gramatur pri določenih artiklih, nimamo vsi ponudniki enaka pakiranja. Če podamo ceno za kos, ponudba ne more biti primerljiva. Predlagamo, da pri tistih artiklih, kjer dovoljujete odstopanje pri pakiranju označite, naj se za ponujen artikel poda cena za kilogram oziroma za liter. Le tako bomo ponudniki med sabo enakopravni.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik bo v obrazcih »Predračuna«, ki so priloga k obrazcu Ponudba (priloga 8) pri vseh postavkah, kjer je opredeljen razpon dovoljenega pakiranja, namesto enote mere »kom« opredelil enoto mere (z gramaturo ali volumensko) in temu ustrezno prilagodil ocenjene količine.
Skladno s spremembo bo od ponudnika zahtevano, da cene na enoto in cene na enoto mere opredeli na najmanj štiri decimalna mesta natančno.
Zaradi spremembe razpisne dokumentacije se podaljšuje:
1. rok za predložitev ponudb iz 23. 1. 2012 do 10.00 ure na 27. 1. 2012 do 10.00 ure;
2. rok za odpiranje ponudb iz 23. 1. 2012 ob 11.00 uri na 27. 1. 2012 ob 11.00 uri;
3. rok za posredovanje dodatnih pojasnil do vključno 23. 1. 2012, pri čemer bodo dodatna pojasnila preko Portala javnih naročil objavljena do vključno 24. 1. 2012.
Popravki, opredeljeni v odgovoru, bodo na Portalu javnih naročil objavljeni po redakcijskem pregledu in so jih ponudniki dolžni upoštevati.

Pripravila:
Marjeta Bizjak

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe