Dosje javnega naročila JN2331/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Toner za laserske tiskalnike/telefakse
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN2331/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 01.03.2012
JN2457/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 06.03.2012
    JN2331/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Toner za laserske tiskalnike/telefakse

Datum objave: 1. 3. 2012
Številka objave: JN2331/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 306 44 04. Telefaks 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je dobava računalniškega potrošnega materiala za potrebe Mestne občine Ljubljana.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30125110 (Toner za laserske tiskalnike/telefakse)
30125120 (Toner za fotokopirne stroje)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/3/2104-25719681585024/Razpisna_dokum
entacija_(k).zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: /
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2C (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje. DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2C (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
3. Ponudnik ni v stečajnem postopku (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
4. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bi začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
5. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
7. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
8. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
9. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. Do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
10. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo je lahko predloženo v originalu ali kopiji.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. DOKAZILO (priloga 6):
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON- 1/P;
- za samostojne podjetnike BON 1/SP.

12. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
14. Specifikacija
Ponudnik mora ponudbi priložiti specifikacijo s ponudbenimi cenami.
(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). DOKAZILO:
- specifikacija za računalniški potrošni material s ponudbenimi cenami v tiskani in elektronski obliki (priloga 5/2)
15. Uradni veleprodajni cenik
Ponudnik mora ponudbi priložiti uradni veleprodajni cenik za računalniški potrošni material.
(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). DOKAZILO:
- Uradni veleprodajni cenik (priloga 5/3)
14. Distribucija blaga
Ponudnik mora imeti ustrezno distribucijsko mrežo, da bo lahko izvedel dobavo v zahtevanem roku. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
15. Reference
Ponudnik mora za dobavo računalniškega potrošnega materiala za potrebe MOL priložiti vsaj 3 reference za obdobje zadnjih treh let v višini 30.000,00 EUR/letno.
DOKAZILO:
- Izpolnjena tabela (priloga 7)
- Priložene reference (priloga 7/1)
17. Podatki o porabi sredstev
Ponudnik bo moral vsake 3 mesece posredovali podatke o porabi sredstev, iz katerih bo razvidna vrednostna in količinska poraba po specifikaciji in izven specifikacije za obdobje zadnjih 3 mesecev.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
18. Elektronsko naročanje
Ponudnik mora omogočiti elektronsko naročanje po posameznih dostavnih naslovih.
V kolikor ponudnik še nima možnosti elektronskega naročanja, bo moral le-to omogočiti v roku 60 dni.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena. Pondeniranje: 80
2. popust an uradni veleprodajni cenik. Pondeniranje: 20
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 13. 3. 2012
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 13. 3. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Ljubljana
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2457/2012, Blago: Toner za laserske tiskalnike/telefakse; datum objave: 6. 3. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2012   08:22
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 12/200002 – računalniški potrošni material

V zvezi z javnim naročilom za nakup računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana, smo preko Portala javnih naročil prejeli vprašanja.

1. Vprašanje:
Glede na to da je razpis kar obsežen prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.
Hvala in lep pozdrav.
Odgovor:
Rok za oddajo ponudb je podaljšan in sicer:
Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 16. 3. 2012 do 9.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.
Javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 2012 ob 10.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

2. Vprašanje:
Naročnika prosimo za potrditev pravilnosti razumevanja določb razpisne dokumentacije glede referenc. In sicer, da ponudnik predmetne pogoje lahko izpolnjuje skladno z določbo 3. odstavka 45. člena.
Za odgovor se vam zahvaljujemo.
Odgovor:
Naročnik bo pri preverjanju ponudb ravnal skladno z določbo 3. odst. 45. člena Zakona o javnem naročanju.

3. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Prosimo za potrditev razumevanja razpisne dokumentacije; Če prav razumemo zavarovanja za resnost ponudbe ni potrebno priložiti?
Odgovor:
Zavarovanja za resnosti ponudbe ni potrebno priložiti.

Skladno z odgovorom na vprašanje št. 1, bo objavljen popravek na Portalu javnih naročil.
V kolikor ponudnik želi dobiti dokumentacijo za prijavo v word obliki, sporočite na elektronski naslov: alenka.mihelcic@ljubljana.si. .

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič

Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 07.03.2012   11:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo vas za številko in datum objave razpisa v Uradnem listu Evropske unije (zahtevan podatek v razpisni dok.)

Hvala.

ODGOVOR:
Številke in datuma objave razpisa v Uradnem listu Evropske unije vam ni potrebno navajati. Javno naročilo je bilo objavljeno samo na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 12.03.2012   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
smo novoustanovljeno podjetje, s poslovanjem smo pričeli v drugi polovici leta 2011, zato ne moremo pridobiti obrazca S.BON-1/P, ali lahko kot dokazilo priložimo BON-2 obrazec ali BON-1/S?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR:
V kolikor je iz obrazca BON-2 ali BON-1/S vidno izpolnjevanje zahtevanega pogoja, lahko predložite ta obrazec.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič

Vodja službe: Tadeja Möderndorfer