Dosje javnega naročila JN2760/2011
Naročnik: OBČINA VIPAVA 
Gradnje: Gradbena dela na zgodovinskem spomeniku
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN2760/2011 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 22.03.2011
    JN2760/2011 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela na zgodovinskem spomeniku

Datum objave: 22. 3. 2011
Številka objave: JN2760/2011


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): OBČINA VIPAVA, GLAVNI TRG 15, Kontakt: Jože Papež, SI-5271 VIPAVA.
Tel. 053643410. Telefaks 053643412. E-pošta obcina.vipava@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.vipava.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vipava
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45212314 (Gradbena dela na zgodovinskem spomeniku)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/3/5070-197282995383744/02_RD_popisi.zip
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva po Razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: po Razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano po Razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po Razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po Razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po Razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 21. 4. 2011
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 21. 4. 2011
Čas: 12:00
Kraj: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve »3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostna usmeritev »3.2. Mreženje kulturnih potencialov«.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 3. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2011   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da podate ocenjeno vrednost investicije.

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupno 3.500.000,00 € brez DDV

Datum objave: 24.03.2011   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pod pogoji za vodjo kons.-res. projekta navajate pogoje 103. in 105. čl ZVKD-1.
Prosimo da navedete, katero stopnjo izobrazbe zahtevate.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Zahtevana je Visoka izobrazba II. stopnje - restavratorske smeri

Lep pozdrav


Datum objave: 04.04.2011   11:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Ali velja, da potrdilo o ogledu v ponudbi priloži samo en partner v konzorciju?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR:
Potrdilo mora priložiti vodilni partner v konzorciju.

Datum objave: 04.04.2011   11:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali lahko ponudnik zagotovi pogoje za vodjo kons.-res. dela preko podizvajalskega podjetja s podizvajalsko pogodbo?
Ali lahko posamezni ponudnik stopi v partnerstvo z različnimi partnerji? Če ja ali je to variantna ponudba?

ODGOVOR:
DA, ponudnik lahko zagotovi pogoje za vodjo kons.-res. dela, s tem da mora priložiti vsa potrebna dokazila. Vse obrazce in priloge, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji za podizvajalca in predpisana dokazila za vodjo konservatorsko restavratorskih del.

Ali lahko posamezni ponudnik stopi v partnerstvo z različnimi partnerji? Če ja ali je to variantna ponudba?
NE, posamezni ponudnik lahko nastopi na razpisu le enkrat. Lahko je to samostojna ponudba ali pa le ena partnerska ponudba.

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa, bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.

Datum objave: 04.04.2011   14:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
da bi se izognili morebitnim formalno nepopolnim ponudbam, vas vljudno naprošamo, da podrobno navedete vse obrazce in priloge, ki jih mora ponudnik priložiti za svoje podizvajalce.

Hvala

ODGOVOR:
Ponudnik mora priložiti za svoje podizvajalce vse obrazce in priloge, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 06.04.2011   08:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je možno organizirati dodaten termin za ogled objekta? Hvala.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Dodaten termin za ogled objekta bo organiziran v petek, 8. aprila 2011 ob 10.00 uri.
Lep pozdrav!

Datum objave: 07.04.2011   10:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza :Garancija za dobro izvedbo del
OBRAZEC ŠT. 19 , V. ROK DOKONČANJA DEL , 5. člen je navedeno
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del nemudoma po veljavnosti le- te
in jih izvajati v skladu z terminskim planom, ki je sestavni del te pogodbe, zaključiti pa do 30.6.2012.
v OBRAZEC ŠT. 15,GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
je navedeno ...Ta garancija velja najdlje do 31.12.2012.
Prosimo za pojasnilo.
hvala

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
V Obrazcu št. 15 - GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI se stavek »Ta garancija velja najdlje do 31.12.2012« spremeni v »TA GARANCIJA VELJA NAJMANJ DO 31.12.2012«. Sprememba se upošteva kot sestavni del razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav

Datum objave: 11.04.2011   08:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
V popisu gradbenih del postavka 2.01 (dvigalo) navajate:
- Vrsta kabine: vrta avtomatska požarna odpornost
EI 30 -C, steklo brez okvirja
dimenzije: 800 x 2000 mm, KD 1
- Vrsta jaška: avtomatska teleskopska,
steklo brez okvirja
Imamo dve vprašanji in sicer:
1. kadar je zahtevana požarna odpornost, so navadno to vrata jaška in ne kabine. Ali je popis točen ali lahko ponudimo požarno odporna vrata jaška ?
2. steklo brez okvirja je praktično neizvedljivo. Ali lahko ponudimo steklo z okvirjem ?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Lahko ponudite steklo z okvirjem, požarna so vrata jaška.

Datum objave: 14.04.2011   08:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosim za dodatno pojasnilo k vašem odgovoru.
Ali lahko podizvajalec nastopa samo v eni sami ponudbi ali lahko odda ponudbo večim glavnim ponudnikom?

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
Podizvajalec lahko odda ponudbo večim glavnim ponudnikom.
Lep pozdrav

Datum objave: 14.04.2011   10:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
V skupni rekapitulaciji pod opombo navajate:
Ponudniki morajo ponujene izdelke in dobave dokazati s tehničnimi karakteristikami iz ustreznih dokazil in certifikatov, ki jih potrdi projektant.
Ali to pomeni, da je potrebno dokazila in certifikate ponujenih materialov dati v potrditev projektantu pred oddajo ponudbe, ali to velja, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji v Obrazcu št.20, točka 19, kasneje za izvajalca in ne v tej fazi za ponudnika?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Projektant potrdi ustreznost izdelkov in materiala pred vgradnjo in ne v fazi ponudbe.
Ponujeni elementi morajo imeti tehnične in vizualne karakteristike, primerljive navedenim v popisu (kot na primer).
Lep pozdrav

Datum objave: 14.04.2011   15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo razpisne dokumentacije:
Postavka 6.0 Specialna dela
6.11, 6.12 in 6.13 - opredelite, v katerih postavkah se upoštevajo CFK lamele in v katerih Wrap.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
V postavkah 6.11 in 6.12 se upoštevajo Wrap, v postavki 6.13 pa CFK lamele.
Lep pozdrav

Datum objave: 15.04.2011   08:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza: Poglavje VI. FINANČNA ZAVAROVANJA...tč. b ) in tč. c )
OBRAZEC št. 15 - Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

na obrazcu je pod ločilno črto spodaj navedeno
" Ponudnik bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu. Ponudnik
ponudbi predloži podpisan obrazec."

Vprašanje 1:

Ali naročnik na tem mestu ( OBR.št. 15 ) od ponudnika pričakuje izjavo banke (podpiše in žigosa banka ) , ali pa naj ponudnik samo parafira vzorec spodaj in jo kot lastno izjavo priloži ?

in

OBRAZEC št. 16 - Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi

na obrazcu je pod ločilno črto spodaj navedeno:

Ponudnik bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu. Ponudnik ponudbi
predloži podpisan obrazec.Vpršanje: Kdo podpiše zahtevan vzorec garancije ?

Vprašanje 2:

Ali naročnik na tem mestu ( OBR.št. 16 ) od ponudnika pričakuje izjavo banke (podpiše in žigosa banka ) , ali pa naj ponudnik samo parafira vzorec spodaj in jo kot lastno izjavo priloži ?

Hvala.

ODGOVOR:

Vprašanje 1: Ponudnik samo podpiše vzorec obrazec (OBR št.15) in ga priloži ponudbi.
Zahtevani obrazec podpiše ponudnik in ga priloži razpisni dokumentaciji (obrazec št.16).

Vprašanje 2: Ponudnik samo podpiše obrazec št. 16 in jo kot lastno izjavo priloži razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.04.2011   08:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponovno pošiljamo vrašanje, ki smo ga zastavili 12.4.2011 in še nismo prejeli naročnikovega odgovora

Kot razberemo iz dokumentacije ni zahtevana izjava banke, da bo izdala ponudniku garanciji za dobro izvedbo ter odpravo napak. Prav tako ni jasno določeno, da mora biti vzorec bančne garancije potrjen s strani banke.
V banki potrjujejo vzorce garancij po razpisni dokumentaciji samo v obliki, ko se vzorec garancije doda izjavi.

Je to za narocnika ustrezno?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Ponudnik podpiše vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 15) in vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku (obrazec št. 16) in ju priloži razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 15.04.2011   08:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da naročnik objavi kakšna so razpoložljiva sredstva za realizacijo javnega naročila ?

Hvala

ODGOVOR: Odgovor je bil že podan in ga vam ponovno posredujemo.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupno 3.500.000,00 € brez DDV


Datum objave: 15.04.2011   11:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
prosim da obrazložite kontradiktornost spodaj navedenih odgovorov.

Odgovor 1: Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa, bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.

Odgovor 2: Pozdravljeni!
Podizvajalec lahko odda ponudbo večim glavnim ponudnikom.
Lep pozdrav


ODGOVOR:
Ne gre za kontradiktornost. Če podizvajalec nastopi v eni ponudbi kot podizvajalec, potem ne more nastopiti v drugi ponudbi kot ponudnik ali kot eden izmed ponudnikov v skupni ponudbi.

Lep pozdrav

Datum objave: 15.04.2011   11:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kot razberemo iz dokumentacije ni zahtevana izjava banke, da bo izdala ponudniku garanciji za dobro izvedbo ter odpravo napak. Prav tako ni jasno določeno, da mora biti vzorec bančne garancije potrjen s strani banke.

V banki potrjujejo vzorce garancij po razpisni dokumentaciji samo v obliki, ko se vzorec garancije doda izjavi.

Je to za naročnika ustrezno?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Ponudnik podpiše vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 15) in vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku (obrazec št. 16) in ju priloži razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 18.04.2011   10:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
Ker so v popisu nekatere postavke precej nejasne, shem pa ni (npr kor?), prosimo za objavo manjkajočih detajlov.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
do načrtov lahko dostopate preko naslednje povezave:
http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2011032212041950&lng=slo

Lep pozdrav

Datum objave: 18.04.2011   11:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da v popisu del pri betonskih delih ni zajeta izdelava betonskih AB plošč vključno z opaženjem od 1. nadstropja navzgor (stropi pritličja z oboki so), v rušitvenih delih pa je predvidena odstranitev stropnih konstrukcij in izdelava novih kot je predvideno s projektom.
Prosimo za dopolnitev popisa del.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Sporočamo, da smo objavili popravek popisa del iz Razpisne dokumentacije za 02 GRADBENO OBRTNISKA dela in sicer:
- v postavki 3.00 BETONSKA DELA – popravek Podpostavk 3.02 , 3.03 in 3.04 (v popravku popisa označeno z rdečo barvo)
- v postavki 4.00 TESARSKA DELA – dodana Podpostavka 4.11 (v popravku popisa označeno z rdečo barvo)
- v postavki 6.00 SPECIALNA DELA – popravek Podpostavke 6.22 (v popravku popisa označeno z rdečo barvo)

Do popravka popisa del iz Razpisne dokumentacije za 02 GRADBENO OBRTNISKA dela lahko dostopate preko naslednje povezave:
http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2011032212041950&lng=slo

Lep pozdrav

Datum objave: 18.04.2011   11:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ocenjena vrednost ni nujno enaka razpolozljivim sredstvom za izvedbo narocila.Prosimo,da narocnik objavi visino razpolozljivih sredstev.
Iizvedbo javnega narocila.
Prosimo da narocnik objavi visino razpolozljivih sredste
P

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Naročnik ima razpoložljiva sredstva v višini ocenjene vrednosti.
Lep pozdrav


Datum objave: 18.04.2011   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. vprašanje
Pri restavratorskih delih je v 7.4.3 Dvoriščna fasada, omenjena priloga poslikav.
Prosimo, če lahko objavite prilogo, ki je omenjena v popisu


Izdelava sheme poslikav - v potrditev ZVKDS (glej prilogo poslikave narejene na osnovi vizualnega pregleda)
~ D1,D2,D3,D4,D5,D8,D1S,D2S. kpl 1,00

2. vprašanje
Na ogledu smo videli, da so bila na poslikavah predhodno opravljena odstranjevanja recentnih beležev in preslikav. Običajno ZVKDS zahteva, da se restavratorska dela dokumentira in o opravljenih delih izdela poročilo. Prosimo, če objavite poročilo o predhodnih restavratorskih delih.ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Odgovor na 1. vprašanje:
Priloga poslikav narejena na osnovi vizualnega pregleda je objavljena v Konservatorskem načrtu (Vipava - Lanthierijeva graščina - rezidenčni trakt (EŠD (818)), Mapa 3 stran 39 in 40.

Do omenjenih listov iz načrta lahko dostopate preko naslednje povezave:
http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2011032212041950&lng=slo

Lep pozdrav

Datum objave: 19.04.2011   07:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
Zaradi korektne priprave ponudbe prosimo za objavo načrtov zunanje ureditve in detajlov (D23, D24 ?).
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Pozdravljeni,
do načrtov lahko dostopate preko naslednje povezave:
http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2011032212041950&lng=slo

Lep pozdrav

Datum objave: 19.04.2011   08:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. vprašanje
Pri restavratorskih delih je v 7.4.3 Dvoriščna fasada, omenjena priloga poslikav.
Prosimo, če lahko objavite prilogo, ki je omenjena v popisu


Izdelava sheme poslikav - v potrditev ZVKDS (glej prilogo poslikave narejene na osnovi vizualnega pregleda)
~ D1,D2,D3,D4,D5,D8,D1S,D2S. kpl 1,00

2. vprašanje
Na ogledu smo videli, da so bila na poslikavah predhodno opravljena odstranjevanja recentnih beležev in preslikav. Običajno ZVKDS zahteva, da se restavratorska dela dokumentira in o opravljenih delih izdela poročilo. Prosimo, če objavite poročilo o predhodnih restavratorskih delih.ODGOVOR:
Odgovor na 2. vprašanje:
Pozdravljeni,
Obveščamo vas, da je poročilo o predhodnih restavratorskih delih objavljeno na portalu Občine Vipava.
Do poročila lahko dostopate preko naslednje povezave:
http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2011032212041950&lng=slo

Lep pozdrav