Dosje javnega naročila JN9076/2012
Naročnik: OBČINA VIPAVA 
Gradnje: Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN9076/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 22.08.2012
JN9353/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 30.08.2012
JN9483/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 03.09.2012
    JN9076/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih

Datum objave: 22. 8. 2012
Številka objave: JN9076/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): OBČINA VIPAVA, GLAVNI TRG 15, Kontakt: Božidar Lavrenčič, SI-5271 VIPAVA.
Tel. +386 53643410. Telefaks +386 53643412. E-pošta obcina.vipava@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.vipava.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Okolje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Cesta Vipava - Slap
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Objekt je klasično armirano betonske izvedbe. Zasnovan je kot okvirna konstrukcija z razponom 17,30m v osi ceste.
Prekladna konstrukcija je monolitna AB plošča spremenljive debeline 90-150cm, krajna opornika pa sta v osnovi debeline
80cm. Temelji so debeline vsaj 80cm.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45221000 (Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 2 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/8/5070-112834732114944/Microsoft_Wor
d_-_RD_za_gradnjo_mostu_cez_Mocilnik_120820.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 5. 9. 2012
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 22. 12. 2012
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 5. 9. 2012
Čas: 12:30
Kraj: Občina Vipava, Glavni trg 15 5271 Vipava
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 29. 8. 2012
Čas: 24:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 8. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9353/2012, Gradnje: Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih; datum objave: 30. 8. 2012
  • JN9483/2012, Gradnje: Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih; datum objave: 3. 9. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2012   14:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za objavo karakterističnih načrtov novega mostu.

ODGOVOR:
Karakteristični načrti so dostopni na spletni povezavi: http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2012082713542180&lng=slo

Lep pozdrav


Datum objave: 27.08.2012   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ali lahko objavite tehnično poročilo ali vsaj detajl mostu?

Hvala.

LP

ODGOVOR:
Tehnično poročilo in načrti so dostopni preko spletne povezave
http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2012082713542180&lng=slo

lep pozdrav!


Datum objave: 28.08.2012   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali veljajo potrdila bank o neblokadi z datumom izdaje 27.08.2012, ki potrjujejo, da račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran?

ODGOVOR:
Pogoj v razpisni dokumentaciji je, da gospodarski subjekt od 01.04.2012 do dneva objave na portalu javnih naročil (22.08.2012) ni imel blokiranega kateregakoli transakcijskega računa.
Torej obdobje od 27.02.12 do 27.08.2012 vključuje zahtevani pogoj.Datum objave: 28.08.2012   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko objavite ocenjeno vrednost?

Hvala.

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost po sklepu o začetku postopka je 283.929,26 EUR.

Lep pozdrav!


Datum objave: 28.08.2012   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali se bodo kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja reference, upoštevale tudi reference podizvajalcev?

ODGOVOR:
»Ponudnik (izvajalec) in podizvajalec lahko izpolnjujeta kumulativno kadrovske in tehnične pogoje. V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora predložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo mora predložiti pisni dogovor, sklenjen za ta namen.
Naročnik bo v fazi pregledovanja ponudb ocenil, ali je sklicevanje na reference podizvajalca primerno in dopustno glede na okoliščine konkretnega primera.«


Lep pozdrav!

Datum objave: 29.08.2012   11:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, zaradi zahtevnosti in specifike del, prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb za vsaj 10 dni. Tako boste
ponudnikom omogočili pripravo kvalitetnejših ponudb. Hvala za razumevanje.


ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudbe se ne spreminja.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.08.2012   11:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko objavite razpisno dokumentacijo v Word-ovi obliki, da jo ne bo potrebno izpolnjevati ročno. Hvala in lp

ODGOVOR:
Razpisne dokumentacije ne bomo objavili v Word obliki.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.08.2012   12:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo glede obsega del na sanaciji obstoječega mostu - postavka 2002. Se obstoječi most v celoti obnovi ali gre le za delno obnovo poškodovanega dela?
ODGOVOR:
Glede sanacije obstoječega mosta:
- obstoječi most je potrebno očistiti rastlinja, ki ga porašča (na opornikih se razrašča bršljan)
- mesta, kjer se pojavljajo očitne poškodbe, je potrebno sanirati do te mere, da je preprečeno nadaljno širjenje poškodb,
- v kolikor se odkrijejo poškodbe na AB oblogi temelja mostu, jih je potrebno sanirati (čiščenje z vodnim curkom pod pritiskom, osnovni in zaključni premaz, morebitna zaščita armature)

Lep pozdrav!


Datum objave: 29.08.2012   12:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za detajl ograje za pešce.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR:
Detajl ograje je dostopen preko spletne povezave
http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2012082713542180&lng=slo

Spremeni se tudi tekst postavke 9002
Postavka 9002:
Izdelava, dobava in montaža ograje za pešce višine 190 cm po detajlu projektanta.
Montažna ograja sestavljena iz jeklenih lamel 10/100/1900, vroče cinkana in pleskana (barva po izboru projektanta)


Lep pozdrav!


Datum objave: 29.08.2012   12:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Je ocenjena vrednost z DDV ali brez?

LPODGOVOR:
Ocenjena vrednost je brez DDV.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.08.2012   12:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. V popisu del pri sklopu most ni postavke nepredvidena dela, pri strugi je. Kje upoštevamo nepredvidena dela 10% za most?

ODGOVOR:
10% pribitek na vrednost morebitnih nepredvidenih del za most se obračuna v postavki:
10004 Nepredvidena dela

Pri izvedbi izvajalec za ugotovljena nepredvidena dela najprej izdela ponudbo, ki jo predloži v pregled in potrditev. Nepredvidena dela izvajalec začne izvajat po potrditvi ponudbe in prejemu naročila.

Lep pozdrav!


Datum objave: 29.08.2012   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. V popisu del pri sklopu most ni postavke nepredvidena dela, pri strugi je. Kje upoštevamo nepredvidena dela 10% za most?

ODGOVOR:
Spremeni se postavka
4001 "Ostala dodatna in nepredvidena dela.Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del"

v zavihku popisa struga

novo besedilo postavke 4001 je smiselno in besedno enako kot besedilo postavke 10004 v zavihku most in se glasi:
4001 Nepredvidena dela

V tej postavki se bodo obračunala morebitna nepredvidena dela iz poglavja struga. .

Pri izvedbi izvajalec za ugotovljena nepredvidena dela najprej izdela ponudbo, ki jo predloži v pregled in potrditev. Nepredvidena dela izvajalec začne izvajat po potrditvi ponudbe in prejemu naročila.


Lep pozdrav!


Datum objave: 29.08.2012   15:44
Nov rok za oddajo ponudbe:
Ponudbe morajo biti predložene v vložišče Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, do 12. septembra 2012, najkasneje do 12.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 12.09.2012 ob 12.30 uri v sejni sobi občinske uprave Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 06.09.2012 do 24.00 ure.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.


Lep pozdrav!


Datum objave: 03.09.2012   08:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V 4.odstavku 5. člena pogodbe je navedeno, da bo naročnik od vsake situacije zadržal 10%vrednosti situacije do končnega obračuna in predaje bančne garancije za odpravo napak.
V 12. členu pogodbe naročnik zahteva od izvajalca bančno garancijo v višini 10% pogodbenega zneska do primopredaje del.
Iz navedenega sledi, da naročnik ves čas izvedbe del zadržuje izvajalcu 20% pogodbenih del, kar je popolnoma nesmiselno, saj lahko naročnik v primeru nepravilnega izvajanja del oz. v primeru, da izvajalec ob dokončanju del ne dostavi bančne garancije za odpravo napak unovči garancijo za dobro izvedbo del.
Naročnika prosimo, da iz pogodbe črta določilo 4. odstavka 5. člena in navede, da bo vsako situacijo poravnal v celoti in kot zavarovanje obdrži bančno garancijo za dobro izvedbo del.

2. Garancijski rok je 10 let, kar pomeni, da bo moral izbrani izvajalec izstaviti bančno garancijo za odpravo napak za dobo 10 let, kar je po preverjanju na bankah nemogoče pridobiti. Banke izdajajo dolgoročne garancije za največ 5 let, zato je smiselno da popravite garancijsko dobo na 5 let.

3. V navodilih ponudnikom navajate da si pridržujete pravico do nesklenitve pogodbe v primeru nepridobitve pravnomočnega grad. dovoljenja, zato je popolnoma nesmiselno in brezpotrebno, da pripravljalcem ponudbe delate dodatne stroške z bančno garancijo za resnost ponudbe, ki jo mora ponudnik plačati banki. Predlagamo, da glede na to, da je sklenitev pogodbe pod vprašajem, da bančno garancijo za resnost ponudbe zamenjate z menico z menično izjavo in tako ponudniku prihranite stroške. LP


ODGOVOR:
Določilo pogodbe o zadržanem plačilu v višini 10% pri vsaki situaciji ostane.


Datum objave: 03.09.2012   08:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V 4.odstavku 5. člena pogodbe je navedeno, da bo naročnik od vsake situacije zadržal 10%vrednosti situacije do končnega obračuna in predaje bančne garancije za odpravo napak.
V 12. členu pogodbe naročnik zahteva od izvajalca bančno garancijo v višini 10% pogodbenega zneska do primopredaje del.
Iz navedenega sledi, da naročnik ves čas izvedbe del zadržuje izvajalcu 20% pogodbenih del, kar je popolnoma nesmiselno, saj lahko naročnik v primeru nepravilnega izvajanja del oz. v primeru, da izvajalec ob dokončanju del ne dostavi bančne garancije za odpravo napak unovči garancijo za dobro izvedbo del.
Naročnika prosimo, da iz pogodbe črta določilo 4. odstavka 5. člena in navede, da bo vsako situacijo poravnal v celoti in kot zavarovanje obdrži bančno garancijo za dobro izvedbo del.

2. Garancijski rok je 10 let, kar pomeni, da bo moral izbrani izvajalec izstaviti bančno garancijo za odpravo napak za dobo 10 let, kar je po preverjanju na bankah nemogoče pridobiti. Banke izdajajo dolgoročne garancije za največ 5 let, zato je smiselno da popravite garancijsko dobo na 5 let.

3. V navodilih ponudnikom navajate da si pridržujete pravico do nesklenitve pogodbe v primeru nepridobitve pravnomočnega grad. dovoljenja, zato je popolnoma nesmiselno in brezpotrebno, da pripravljalcem ponudbe delate dodatne stroške z bančno garancijo za resnost ponudbe, ki jo mora ponudnik plačati banki. Predlagamo, da glede na to, da je sklenitev pogodbe pod vprašajem, da bančno garancijo za resnost ponudbe zamenjate z menico z menično izjavo in tako ponudniku prihranite stroške. LP


ODGOVOR:
SPREMINJAMO VIŠINO BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE.
Ponudnik mora ponudbi predložiti prvovrstno bančno garancijo za resnost ponudbe, brez zadržkov, v višini 5.000,00 EUR, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Veljavna mora biti najmanj do izteka roka za veljavnost ponudbe.

Lep pozdrav!


Datum objave: 03.09.2012   08:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V 4.odstavku 5. člena pogodbe je navedeno, da bo naročnik od vsake situacije zadržal 10%vrednosti situacije do končnega obračuna in predaje bančne garancije za odpravo napak.
V 12. členu pogodbe naročnik zahteva od izvajalca bančno garancijo v višini 10% pogodbenega zneska do primopredaje del.
Iz navedenega sledi, da naročnik ves čas izvedbe del zadržuje izvajalcu 20% pogodbenih del, kar je popolnoma nesmiselno, saj lahko naročnik v primeru nepravilnega izvajanja del oz. v primeru, da izvajalec ob dokončanju del ne dostavi bančne garancije za odpravo napak unovči garancijo za dobro izvedbo del.
Naročnika prosimo, da iz pogodbe črta določilo 4. odstavka 5. člena in navede, da bo vsako situacijo poravnal v celoti in kot zavarovanje obdrži bančno garancijo za dobro izvedbo del.

2. Garancijski rok je 10 let, kar pomeni, da bo moral izbrani izvajalec izstaviti bančno garancijo za odpravo napak za dobo 10 let, kar je po preverjanju na bankah nemogoče pridobiti. Banke izdajajo dolgoročne garancije za največ 5 let, zato je smiselno da popravite garancijsko dobo na 5 let.

3. V navodilih ponudnikom navajate da si pridržujete pravico do nesklenitve pogodbe v primeru nepridobitve pravnomočnega grad. dovoljenja, zato je popolnoma nesmiselno in brezpotrebno, da pripravljalcem ponudbe delate dodatne stroške z bančno garancijo za resnost ponudbe, ki jo mora ponudnik plačati banki. Predlagamo, da glede na to, da je sklenitev pogodbe pod vprašajem, da bančno garancijo za resnost ponudbe zamenjate z menico z menično izjavo in tako ponudniku prihranite stroške. LP


ODGOVOR:
Po pridobljenih informacijah pri treh bankah (NLB, NKBM, A banka Vipa) bančne garancije za odpravo napak v 10 letni garancijski dobi izdajajo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 03.09.2012   08:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Glede vprašanja ZADRŽANA SREDSTVA, nismo prejeli odgovora na 2 in 3 vprašanje (glede bančnih garancij). Prosimo za takojšen odgovor. LP

ODGOVOR:
Odgovori so objavljeni.

Lep pozdrav!


Datum objave: 03.09.2012   09:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
postavka 7001 - 2x HI bitumenski trakovi? Ali drži 2x-no postavljanje trakov, ker naj bi zadostoval 1 bitumenski trak.
Zanima me če je napaka ali upoštevamo 2x?

ODGOVOR:
Na portalu je objavljen nov (spremenjen) popis del.
Dostopen je tudi preko spletne povezave
http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2012082713542180&lng=slo

Lepo pozdravljeni!

Datum objave: 03.09.2012   09:19
Sporočamo, da je objavljen nov ( spremenjen) popis del za gradnjo Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma, katerega upoštevajte pri pripravi ponudbe. Dostopen je tudi preko spletne povezave
http://www.vipava.si/index.php?vie=gds&id=2012082713542180&lng=slo

Lepo pozdravljeni!

Datum objave: 03.09.2012   16:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V novem popisu manjkajo postavke za horizontalno hidroizolacijo in zgornji ustroj. Bo naročnik objavil dodaten razpis za izvedbo teh del?

LP

ODGOVOR:
Horizontalna izolacija se bo izvedla kasneje v sklopu ureditve ceste in asfaltacije.

Lep pozdrav!


Datum objave: 03.09.2012   16:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo, zakaj ste iz novega popisa izločili hidroizolacijo vozišča, asfalt ter ostale postavke, ki so bile v prvotnem popisu?

ODGOVOR:
Horizontalna hidroizolacija in asfalt se bo uredil v kasnejši fazi v sklopu ureditve ceste.

Lep pozdrav!

Datum objave: 05.09.2012   13:27
Sporočamo, da se rok za izvedbo podaljša za 2 meseca in tako znaša 4 mesece.

Lep pozdrav!Datum objave: 07.09.2012   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za odgovor na naslednje vprašnje :
1.) Če ne nastopamo s podizvajalci in skupno ponudbo, ali potem k ponudbeni dokumentaciji priložimo obrazec št. 10., 11., 12. ?

Hvala !

ODGOVOR:
K ponudbeni dokumentaciji je potrebno priložiti celotno razpisno dokumentacijo, izpolnjeno glede na način ponudbe (npr. če ponudnik nastopa samostojno, na obrazcih 10 in 11 označi, da nima podizvajalcev).

Lep pozdrav!