Dosje javnega naročila JN7601/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Strojna inštalacijska dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN7601/2010 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 17.08.2010
JN7916/2010 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 25.08.2010
    JN7601/2010 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Strojna inštalacijska dela

Datum objave: 17. 8. 2010
Številka objave: JN7601/2010


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 03. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: OBNOVA STROJNIH INSTALACIJ V KD ŠPANSKI BORCI
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: OBNOVA STROJNIH INSTALACIJ V KD ŠPANSKI BORCI
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45351000 (Strojna inštalacijska dela)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 1. 10. 2010, Zakljucek 25. 11. 2010.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/8/2102-55469175031296/Razpisna_dokum
entacija_-_konca.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 3. 9. 2010
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 3. 9. 2010
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 8. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7916/2010, Gradnje: Strojna inštalacijska dela; datum objave: 25. 8. 2010
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2010   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da je potrebno podati seznam kadrov, ki bodo dela vodili, in sicer gradbenega, elektro in strojnega odgovornega vodjo del.
Vaš razpis je opredeljen kot "izvedba strojnih instalacij", v samem popisu so navedena samo strojna dela in zato ne razumemo, zakaj moramo ponuditi tudi odgovornega vodjo del za gradbena in elektro dela. V kolikor se bodo vršila druga dela po tem razpisu, je to potrebno opredeliti, kajti v nasprotnem primeru vaša zahteva ni smiselna in je tudi diskriminatorna.
Prosimo za odgovor

ODGOVOR:

V popravku objave prilagamo popise del za elektro instalacije in gradbena dela, ki so v prvotnem popisu pomotoma izpadli.
Istočasno vam sporočamo, da je rok za oddajo ponudb in za javno odpiranje prestavljen.