Dosje javnega naročila JN10603/2013
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN10603/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 22.08.2013
    JN10603/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 22. 8. 2013
Številka objave: JN10603/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO, Cesta Borisa Kidriča 11A, Kontakt: Simon Sihur, SI-1410 Zagorje ob Savi.
Tel. +386 35648922. Telefaks +386 35649823. E-pošta pgd.zagorje@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.pgdzagorje-mesto.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Drugo (prosimo, navedite): društvo.
Drugo (prosimo, navedite): gasilstvo
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVM-1
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Zagorje ob Savi
Sifra NUTS: SI015.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVM-1 - podrobnosti v razpisni dokumentaciji
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 100 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.pgdzagorje-mesto.si
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva menica z menično izjavo za resnost, garancija za dobro izvedbo in za odpravo napak v garancijski dobi - podrobnosti v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 30 dni
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano pravni akt o skupni izvedbi naročila
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 7.1 Osnovna sposobnost (velja tudi za podizvajalce in soponudnike)

POGOJ 1:
Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za zgoraj navedena kazniva dejanja bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za zgoraj navedena kazniva dejanja.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ 2:
Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ 3:
Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik) na dan, ko odda ponudbo nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

V primeru, da bi naročnik ugotovil, da ima ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, na dan ko odda ponudbo neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi Republike Slovenije, bo ponudbo takega ponudnika izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ 4:
Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo prevzel podizvajalec. V primeru skupne ponudbe mora pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila izpolnjevati vsak od partnerjev (soponudnikov) v skupni ponudbi.

Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila bo naročnik izločil. Prav tako bo naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika pri katerem bo ugotovil, da katerikoli od podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi ali katerikoli od partnerjev v skupni ponudbi ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bodo prevzeli podizvajalci ali partnerji v skupni ponudbi.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ 5:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v stečajnem postopku ali je bil zanj (ali za soponudnika ali za podizvajalca) podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, bo naročnik izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ 6:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj (ali za soponudnika ali za podizvajalca) podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, bo naročnik izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ 7:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju.

Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v postopku prisilnega prenehanja ali da je zoper njega (ali soponudnika ali podizvajalca) podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ali da z njegovimi (ali soponudnikovimi ali podizvajalčevimi) posli iz drugih razlogov upravlja sodišče in če je (ali soponudnik ali podizvajalec) opustil poslovno dejavno ali je (ali soponudnik ali podizvajalec) v kateremkoli drugem podobnem položaju, bo naročnik izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ 8:
Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.

V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je bil ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali katerikoli od partnerjev v skupni ponudbi v primeru skupne ponudbe, pravnomočno obsojen v katerikoli državi za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, bo naročnik ponudbo takega ponudnika ali skupno ponudbo izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ 9:
Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik) ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji.

V primeru, da bi naročnik pri preverjanju pogoja ugotovil, da je ponudnik in/ali v primeru, da ima ponudnik podizvajalce, za katerega koli od podizvajalcev in/ali v primeru skupne ponudbe, za katerega koli od soponudnikov, ugotovil, da je storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročila ali da je hujše kršil poklicna pravila, in mu je bilo to dokazano s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ 10:
Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.

V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali katerikoli od partnerjev v primeru skupne ponudbe, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali informacij ni zagotovil, bo ponudbo takega ponudnika izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.2 Poslovna in finančna sposobnost

POGOJ 11:
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot deset dni. Dokazilo ne sme biti starejše od 1. avgusta 2013.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.
Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ob čemer je pogoj, da dokazilo ne sme biti starejše od 1. avgusta 2013, katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot deset dni bo naročnik izločil.

DOKAZILO:
BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od 1. avgusta 2013. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.

V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun.

V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini.

POGOJ 12:
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.

Ponudbo ponudnika (ali skupno ponudbo) bo naročnik izločil v primeru, da bi ugotovil, da ponudnik (ali partnerji v skupini – soponudniki) nima plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika zahtevati dodatna dokazila o izpolnjevanju pogoja.

DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. Izjava je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.

V primeru ponudbe, ki jo predloži več ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora priložiti ponudbi navedeno izjavo za vsakega od partnerjev v skupini.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.3 Tehnična sposobnost

POGOJ 13:
Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca.

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo najpozneje v roku, ki ga je določil naročnik – to je 100 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Ponudnik mora imeti organiziran servis podvozja največ 100 km oziroma nadgradnje največ 200 km od sedeža naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
- tehnično risbo ponujenega vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,
- načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov.

DOKAZILO:
- Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem mora ponudnik vpisati podatke v zvezi z zagotavljanjem servisiranja gasilskega vozila (lahko ločeno za podvozje in nadgradnjo).
- Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskega vozila.
- Tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,
- Načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov.

7.4 Kadrovska sposobnost:

POGOJ 14:
Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca. Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti naročilo (sam ali skupaj s podizvajalci ali skupaj s partnerji v skupini v primeru skupne ponudbe).

DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 11 – Seznam delavcev.

7.5 Reference:

POGOJ 15:
Ponudnik mora imeti reference, ki se nanašajo na dobavo gasilskih vozil GVM-1. Upoštevajo se pozitivna referenčna potrdila iz zadnjih treh let šteto od roka za oddajo ponudb.

Obvezna so vsaj tri referenčna potrdila, ki se nanaša na dobavo gasilskega vozila GVM-1, ki imajo nameščeno strešno kupolo in povišane strešne robove, z integrirano vgrajeno intervencijsko signalizacijo, vozila so morala biti pregledana pri ustrezni instituciji, pristojni za pregled (GZS), predložena na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčno potrdilo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Referenčno vozilo lahko od kriterijev iz tega razpisa odstopa v razporeditvi in vrsti opreme v vozilu, ter v pogonu, kar pomeni, da lahko ponudnik navede tudi ostale tipe gasilskih vozil, ki so izdelani na vozilu tipa kombi ali furgon, ter obe vrsti pogona (4x4 in 4x2).

Na željo naročnika mora ponudnik na lastne stroške predstaviti referenčna vozila na naslovu naročnika referenčnega dela.

Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj treh referenčnih potrdil na predpisanem obrazcu, s prilogo - potrdilom o pregledu vozila pri pristojni instituciji (GZS), bo naročnik izločil.

Naročnik bo v primeru, da iz referenčnih potrdil ne bo jasno razvidno referenčno delo ali katerikoli drug podatek, ponudnika pozval k dodatni obrazložitvi in predložitvi ustreznih pisnih dokazil. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ne bo posredoval pojasnila in ustreznih pisnih navodil, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik mora obrazcem priložiti slike referenčnih vozil, iz katerih bo jasno razvidna strešna izvedba in vozilo, ter oznaka lastnika – uporabnika.

DOKAZILO:
Izpolnjeni in datirani, žigosani in podpisani s strani naročnika referenčnega dela Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo, s prilogo – potrdilom o pregledu vozila pri pristojni instituciji (GZS, TÜV in podobni…), ki ustreza pogoju.
Pojasnilo:
V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) vse zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kotu tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini.

POGOJ 16:
Ponudnik mora imeti za svoje poslovanje izdan certifikat kakovosti ISO 9001 : 2008, ki se nanaša na izdelavo in servisiranje gasilskih nadgradenj.

DOKAZILO:
Ponudnik ponudbi priloži kopijo dokazila ustreznega certifikata kakovosti ISO 9001 : 2008.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 5. 9. 2013
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 6. 9. 2013
Čas: 9:00
Kraj: sedež naročnika
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 30. 8. 2013
Čas: 10:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.