Dosje javnega naročila JN5642/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve na področju energetike
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN5642/2010 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 01.07.2010
    JN5642/2010 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Storitve na področju energetike

Datum objave: 1. 7. 2010
Številka objave: JN5642/2010


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Matija Ukmar, V roke: Matija Ukmar, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 42. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta matija.ukmar@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalna ali lokalna agencija.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Ljubljana
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izdelava lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Ljubljana za potrebe načrtovanja politik trajnostnega razvoja na območju Mestne občine Ljubljana. Obvezne vsebine ter način priprave in spremljanja izvajanja koncepta razvoja lokalne skupnosti pri oskrbi in rabi energije določa Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/2009).
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71314000 (Storitve na področju energetike)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 4 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/6/9339-159997358677344/Povabilo_za_p
redlozitev_ponudbe_za_lokalni_energetski_koncept_MOL.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09):
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
- pranje denarja.

DOKAZILO:
Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2 razpisne dokumentacije).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V ponudbi je potrebno navesti interdisciplinarno delovno skupino, z nosilcem izdelave lokalnega energetskega koncepta in vsemi strokovnjaki za posamezna področja. Izdelovalec lokalnega energetskega koncepta mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine.
Odgovorni vodja naloge mora biti strokovnjak s področja energetike z najmanj 4 letnimi izkušnjami s področja izdelave energetskih konceptov oziroma programov. Za specialiste posameznih področij se zahteva, da imajo najmanj 3 letne delovne izkušnje s področja izdelave študij in programov na področju energetike ali varstva okolja.
Za kakovostno opravljeno delo morajo pri izdelavi lokalnega energetskega koncepta sodelovati najmanj naslednji strokovnjaki, ki sestavljajo interdisciplinarno skupino:
Vodja naloge oz. delovne skupine:
- strokovnjak za področje energetike.
Delovna skupina:
- strokovnjak s področja analiz porabe energije in energentov,
- strokovnjak s področja analiz oskrbe z energijo,
- strokovnjak s področja poznavanja emisije toplogrednih plinov,
- strokovnjak s področja varstva okolja v zvezi z emisijo onesnaževal v zrak,
- strokovnjak s področja rabe obnovljivih virov energije.

DOKAZILO:
Seznam sodelujočih v delovni skupini z navedbo referenc (priloga 4 razpisne dokumentacije).
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 9. 7. 2010
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 9. 7. 2010
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje - sejna soba.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 6. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2010   11:50
Spoštovani.

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih v zvezi z javnim naročilom JN 10/210125 – Izdelava lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Ljubljana, prejeli preko elektronske pošte.


1.) Ali obstajajo kakršnekoli že izdelane podlage in analize glede ocene obstoječe porabe energije v MOL?

Odgovor:
Obstajajo naslednja gradiva, ki so na voljo na spletnih straneh in v knjižnici Oddelka za varstvo okolja MOL:
• »Analiza stanja na področju rabe energije v javnih stavbah MOL«, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2009, gradivo je dostopno na elektronskem naslovu:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/varstvo-okolja/projekti/66397/detail.html
• »Zbiranje in pregled podatkov o stanju rabe energije v sektorju industrije in na področju javne razsvetljave v MOL«, Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost, 2009, gradivo je dostopno na elektronskem naslovu:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/varstvo-okolja/projekti/68592/detail.html
• »Strokovna izhodišča za izdelavo energetskega koncepta MOL«, Eco Consulting d.o.o., 2008, na voljo v knjižnici Oddelka za varstvo okolja MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.


2.) Pogodbena kazen je določena z 2‰ pogodbene cene. Kolikšna je zgornja meja kazni, ali ni omejitve?

Odgovor:
Pogodbena kazen je določena v 8. členu osnutka pogodbe in znaša 2‰ pogodbene cene za vsak dan zamude. Ni omejitve zgornje meje kazni, ki se jo v primeru neizpolnjevanja obveznosti zaračuna vse do prekinitve pogodbe s strani naročnika, pod pogoji, ki so določeni v 9. členu osnutka pogodbe.


3.) Prosimo, da točno definirate vsebino vmesnega poročila v skladu z obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta po »Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov«.

Odgovor:
Vmesno poročilo je: »Analiza tehnične izvedljivosti in ekonomske upravičenosti ukrepov porabe energije in energentov in oskrbe z energijo«.


Lep pozdrav.