Dosje javnega naročila JN9255/2012
Naročnik: VRTEC ČRNUČE 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN9255/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 28.08.2012
    JN9255/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Razna živila

Datum objave: 28. 8. 2012
Številka objave: JN9255/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): VRTEC ČRNUČE, Dunajska cesta 400, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za živila iz skupin mlečnih izdelkov, suhega sadja in dietnih živil za potrebe Vrtca Črnuče
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, enote Vrtca Črnuče
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava živil za potrebe prehrane predšolskih otrok Vrtca Črnuče za obdobje od podpisa okvirnega sporazuma (predvidoma 1. 10. 2012) do 31. 8. 2014
Sklopi so naslednji:
1. skupina: MLEČNI IZDELKI
1.1 sklop: siri
1.2 sklop: bio mleko
1.3 sklop: bio jogurt
1.4 sklop: bio kislo mleko
1.5 sklop: bio kefir
1.6 sklop: bio maslo
1.7 sklop: sadni kefir
2. skupina: SUHO SADJE
2.1 sklop: suho sadje
3. skupina: DIETNA ŽIVILA
3.1 sklop: dietna živila
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
15500000 (Mlečni izdelki)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/8/7989-171494174869728/OBJAVA_CRNUCE
_II.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila 30 dni po prejemu zbirnega računa (1-krat mesečno).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Akt o skupni izvedbi naročila (več v razpisni dokumentaciji).
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet naročila. DOKAZILO: Izjava.
Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta. DOKAZILO: Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodinjstev.

Več v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:Izjava
2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb več kot 5 dni.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO: Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO: Izjava

Več v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil ter upoštevati druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
3. Ponudnik mora upoštevati vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oziroma vpliva na področje živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja.DOKAZILO: Izjava.
4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO: Izjava.
5. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih razpisne dokumentacije).
Vso embalažo (povratno in nepovratno) mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan po dobavi naslednjega naročila.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
6. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, brez GSO, I. kvalitete, brez ojačevalcev okusa, ustrezno pakirana, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot polovica roka uporabe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
7. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava .
8. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Izjava.
10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO: Izjava.

Več v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 5. 9. 2012
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 5. 9. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, MU, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba. Osebe, predstavniki ponudnikov, ki niso pooblaščeni za zastopanje morajo imeti na javnem odpiranju pooblastilo za zastopanje in osebni dokument.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije Naročnik bo za posamezen sklop izbral po največ dva ponudnika in z njimi skenil okvirne sporazume (več v razpisni dokumentaciji).
ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 30. 8. 2012
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 8. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.08.2012   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za obrazložitev, ker nam ni jasno oziroma se nam ne zdi logično, da za razpis, ki ga ponavljate, ker posamezni sklopi niso bili popolni, zahtevate ponovno predložitev vse dokumentacije, pa tudi dokazil. To imate pri vas že 5.6., ko ste objavili razpis za vrtec Črnuče.

Vaše zahteve predstavljajo dodatne stroške, delo, kar pa v današnji situaciji ni ekonomično.

Še enkrat naprošamo za pojasnilo, da bomo nadrejenim lahkko pojasnili, zakaj spet dodatni stroški, sicer se ne bomo mogli več še enkrat prijaviti, kar pa posledično pomeni, da ustanava ne bo dobila željenega.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Javno naročilo za izbor dobaviteljev ne ponavljamo, ampak smo objavili novega, na katerega se lahko javijo vsi potencialni ponudniki. Zakon o javnem naročanju zahteva enako obravnavo vseh ponudnikov, tako tudi njihovo dokazovanje izpolnjevanja pogojev, ki morajo biti za vse ponudnike enaki.

Zahtevana ponudbena dokumentacija je večinoma sestavljena iz izjav, edini plačljiv dokument je BON obrazec ali potrdilo bank za izpolnjevanje ekonomsko-finančnega pogoja, ki pa je lahko star do 30 dni, šteto od datuma, določenega za odpiranje ponudb in je lahko tudi kopija (potrdilo lahko tako uporabite za več razpisov).

Lep pozdrav!

Pripravila:
Meta Bizjak

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe