Dosje javnega naročila JN8973/2010
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR d.d. 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJNVETPS: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN8973/2010 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 36. člena ZJNVETPS (PZPPO1 - ZJNVETPS), objavljeno dne 22.09.2010
JN8587/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 07.08.2012
    JN8973/2010 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 36. člena ZJNVETPS (PZPPO1 - ZJNVETPS)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 36. ČLENA ZJNVETPS

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 22. 9. 2010
Številka objave: JN8973/2010


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ELEKTRO MARIBOR d.d., VETRINJSKA ULICA 2, Kontakt: Danijela Homec, SI-2000 MARIBOR.
Tel. 02/2200127. Telefaks 02/2200197. E-pošta danijela.homec@elektro-maribor.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-maribor.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Drugo (prosimo, navedite): distribucija električne energije.
Električna energija
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: IZVAJANJE GRADBENIH DEL ZA POTREBE EE VODOV NA OE ELEKTRO MARIBOR Z OKOLICO, OE ELEKTRO MURSKA SOBOTA, OE ELEKTRO PTUJ, OE ELEKTRO GORNJA RADGONA, OE ELEKTRO SLOVENSKA BISTRICA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Elektro Maribor - poslovne enote
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: IZVAJANJE GRADBENIH DEL ZA POTREBE EE VODOV NA OE ELEKTRO MARIBOR Z OKOLICO, OE ELEKTRO MURSKA SOBOTA, OE ELEKTRO PTUJ, OE ELEKTRO GORNJA RADGONA, OE ELEKTRO SLOVENSKA BISTRICA
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.elektro-maribor.si
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
razvidno iz razpisne dokumentacije
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
razvidno iz razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
razvidno iz razpisne dokumentacije
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
razvidno iz razpisne dokumentacije
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena. Pondeniranje: 80
2. plačilni rok. Pondeniranje: 2
3. vrednost referenc. Pondeniranje: 18
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 6. 10. 2010
Čas: 8:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 6. 10. 2010
Čas: 8:30
Kraj: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, dvorana 2. nadstropje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 9. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8587/2012, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 7. 8. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2010   11:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spošštovani

V skladu s točko 1.5 Pojasnila razpisne dokumentacije, vas prosimo da spremenite referenčni pogoj za ponudnike tako, da je lahko potencialni ponudnik tudi tisti ponudnik, ki v zadnjih 3 letih ni opravil storitve nezahtevnih gradbenih del za elektro gospodarska podjetje znotraj EU. S tem bi omogočili pridobitev več konkurenčnih ponudb, prav tako je ta pogoj diskriminatoren do vseh potencialnih ponudnikov vsaj postavlja v priviligiran položaj tiste ponudnike, ki so že opravljali storitve nezahtevnih gradbenih del za elektro gospodarska podjetje znotraj EU. V primeru da se pogoj ne bo spremenil bomo primorani postopati v skladu z določili ZJN-2B.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Vprašanje:
- območja imate razdeljena po sklopih, pa nas zanima katero področje zajema sklop A in sklop B oz. kako je Maribor razdeljen?

Odgovor:
Razvidno iz tehnične dokumentacije (OBR-30).

Vprašanje:
- OBR-12-Priloga k referencam: zanima me ali lahko na en obrazec izpišemo, koliko smo česa naredili za naročnika v vseh treh letih skupaj, ali moramo za vsako leto posebaj, oziroma za vsak projekt posebaj izpolnit obrazec

Odgovor:
Lahko na en obrazec.

Vprašanje:
- na OBR-11 je zahtevano izpisati vrednost skupaj z DDV-jem, kar pa mi ni v skladju z novim zakonom o DDV-ju, ki tovrstno delo smatra pod obdavčitev po 76.a členu, kjer gre za obrnjeno davčno obveznost, kjer se pa ddv ne obračunava. Ali ga vseeno izračunamo na predračunu ali pustimo prazno?

Odgovor:
Na OBR 11 je tabela za zneske brez DDV. Končna ponudba je lahko napisana v skupnem znesku brez DDV.Vprašanje:
- v razpisni dokumentaciji piše,(stran 6, točka 2.2, 7 alinea) da je potrebno priložiti garancijo za resnost ponudbe in izjavi banke (OBR 18 IN OBR18), NAKAR ŠE PIŠE DA JE POTREBNO PREDLOŽITI ŠE BANČNI GARANCIJI ZA DOBRO IZVEDBO POG. OBVEZ. IN ODPRAVO NAPAK (OBR 21 IN OBR22). A ni dovolj le garancija za resnost ponudbe in izjave da bomo ostale garancije pridobili v primeru podpisa pogodbe?

Odgovor:
Ponudnik mora predložiti izjavi banke:
-da bo dobil garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe v kolikor bo ponudnik izbran(OBR18);
-da bo dobil garancijo banke za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe v kolikor bo ponudnik izbran(OBR19);
Obe izjavi morata biti požigosani in podpisani od banke.


Vprašanje:
V skladu s točko 1.5 Pojasnila razpisne dokumentacije, vas prosimo da spremenite referenčni pogoj za ponudnike tako, da je lahko potencialni ponudnik tudi tisti ponudnik, ki v zadnjih 3 letih ni opravil storitve nezahtevnih gradbenih del za elektro gospodarska podjetje znotraj EU. S tem bi omogočili pridobitev več konkurenčnih ponudb, prav tako je ta pogoj diskriminatoren do vseh potencialnih ponudnikov vsaj postavlja v priviligiran položaj tiste ponudnike, ki so že opravljali storitve nezahtevnih gradbenih del za elektro gospodarska podjetje znotraj EU. V primeru da se pogoj ne bo spremenil bomo primorani postopati v skladu z določili ZJN-2B.

Odgovor:
Dokazilo - reference, da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel gradbena dela za elektro gospodarska podjetja ni diskriminatorno, saj je takih ponudnikov najmanj petnajst. Zahtevane količine pa so usklajene z načelom o sorazmernosti ZJNVETPS. Reference za ponudnika ostajajo kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Vprašanje:
V OBR-12 Priloga referencam v Excelovi obliki je po vaših navodilih potrebno vpisati količine in cene izvedenih del v zadnjih treh letih, vse skupaj pa mora potrditi investitor. Ker so se cene gradbenih del v tem obdobju spreminjale nas zanima kako naj določimo cene izvedenih količin! Z izračunim povprečne cene za obdobje zadnjih treh let?


Odgovor:
Vpišete takšne cene po katerih so bila takrat izvedena dela – nikakor ne povprečne cene. Tako je tudi napisano v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 30.09.2010   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Zahtevani referenčni pogoji točka 2.12.5. v razpisni dokumentaciji so v nasprotju z določilom 1. odstavka 13. člena ZJNVETPS. Menimo, da naročnik s pogojem da je potencialni ponudnik kvalitetno in korektno opravil storitev nezahtevnih gradbenih del za elektro gospodarska podjetja znotraj EU v zadnjih 3 letih, izrecno krši načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Narava in zahtevnost nezahtevnih gradbenih del ki jih naročnik navaja kot referenčni pogoj se lahko izvajajo pri katerem koli drugem naročniku ne samo pri elektro gospodarskih podjetjih znotraj EU. Vsled česar dajemo naročniku pobudo da spremeni referenčne pogoje. Obrazec 12 ki je priloga k referencam, vsebuje različne vrste gradbenih del, naročnik ni jasno opredelil ali mora potencialni ponudnik izpolnjevati vse postavke iz obrazca OBR-12 priloga k referencam. Zato vas prosimo, da pojasnite katera dela bo moral ponudnik izvesti, da se mu prizna izpolnjevanje referenčnega pogoja.

Kot naročnik, ki je v večinski lasti Republike Slovenije ste dolžni spoštovati Zakon o izvrševanju proračuna, ki v 22. členu govori o plačilu obveznosti za investicijske odhodke, ki se plačujejo po posameznih situacijah v roku 30 dni in velja za proračunski leti 2010 in 2011. Nedopustno je, da je kot merilo za izbiro ponudnika tudi plačilni rok. Vsled navedenega vas opozarjamo, da neskladja z zakonodajo odpravite in tako spremenite zahtevo za plačilne pogoje in merila za izbiro ponudnika.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Zahtevani referenčni pogoji točka2.12-5- v razpisni dokumentaciji so v nasprotju z določilom 1. Odstavka 13 člena ZJNVETPS.
a.)
Menimo, da je naročnik s pogojem, da je potencialni ponudnik kvalitetno in korektno opravil storitev nezahtevnih gradbenih del za elektro-gospodarska podjetja znotraj EU v zadnjih 3 letih, izrecno krši načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.
Odgovor:
Na trgu nastopa vsaj 15 ponudnikov, ki izpolnjujejo takšne pogoje in delajo na področju EU. Iz tega razloga ni v nobenem primeru kršeno določilo konkurenčnosti.
b.)
Narava in zahtevnost nezahtevnih gradbenih del, ki jih naročnik navaja kot referenčni pogoj se lahko izvajajo pri katerem koli drugem naročniku na samo pri elektrogospodarskih podjetjih znotraj EU. Vsled česar dajemo naročniku pobudo, da spremeni referenčne pogoje.
Odgovor:
Podjetje Elektro Maribor d.d. se v pogledu izvajanja nezahtevnih gradbenih del ne more primerjati s katerimkoli drugim naročnikom , saj je večina postavk iz obrazca OBR 12 priloga k referencam značilna oziroma specifična pri vzdrževanju in gradnji elektroenergetskih omrežij.
c.)
Obrazec 12, ki je priloga k referencam, vsebuje različne vrste gradbenih del, naročnik ni jasno opredelil ali mora potencialni ponudnik izpolnjevati vse postavke iz obrazca OBR 12 priloga k referencam. Zato vas prosimo, da pojasnite katera dela bo moral ponudnik izvesti, da se mu prizna izpolnjevanje referenčnega pogoja.
Odgovor:
Obrazec 12, priloga k referencam, ki vsebuje različne vrste gradbenih del je priložen izključno zaradi lažjega preverjanja referenc potencialnih ponudnikov. Torej potencialni ponudniki niso vsebinsko omejeni pri izpolnjevanju referenčnih pogojev

Vprašanje:
Kot naročnik, ki je v večinski lasti Republike Slovenije ste dolžni spoštovati Zakon o izvrševanju proračuna, ki v 22. členu govori o plačilu obveznosti za investicijske odhodke, ki se plačujejo po posameznih situacijah v roku 30 dni in velja za proračunski leti 2010 in 2011. Nedopustno je, da je kot merilo za izbiro ponudnika tudi plačilni rok. Vsled navedenega vas opozarjamo, da neskladja z zakonodajo odpravite in tako spremenite zahtevo za plačilne pogoje in merila za izbiro ponudnika.

Odgovor:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2010 in 2011 zavezuje posredne in neposredne proračunske porabnike, kar pa družba Elektro Maribor d.d. ni.