Dosje javnega naročila NMV199/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV199/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2014
NMV670/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.04.2014
    NMV199/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Datum objave: 4. 2. 2014
Številka objave: NMV199/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: karmen pintar oblak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061546. Telefaks +386 13061410. E-pošta karmen.pintar@ljubljana.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvedba dveh bivalnih enot v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta v Zgornji log 1, Ljubljana
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba dveh bivalnih enot v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta v Zgornji log 1, Ljubljana (sprememba poslovnega prostora v dve bivalni enoti)
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.jssmol.si
I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 17. 2. 2014
Čas: 09:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 17. 2. 2014
Čas: 09:30
Kraj: sejna soba naročnika (3. nadstropje)
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 12. 2. 2014
Čas: 14:00
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 2. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV670/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 11. 4. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2014   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da kot pogoj za dokazovanje referenc upoštevate tudi izvedene reference na poslovnih objektih.

ODGOVOR:
Naročnik seznanja ponudnike, da bo upošteval tudi reference, ki se bodo nanašale na poslovne objekte.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 05.02.2014   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za popis v Exselovi tabeli

ODGOVOR:
Naročnik je z razpisno dokumentacijo določil, da ponudniki popise del izpolnijo ročno in ne v Excel tabelah.

Hvala in lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 06.02.2014   07:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosimo naročnika, da objavi delovno verzijo popisa del v excel obliki, zaradi hitrejše in lažje priprave ponudbe.
Kasneje je še vedno možen ročni vpis na pdf podlogo, če tako zahtevate.ODGOVOR:
Naročnik ne bo dopolnjeval razpisne dokumentacije s popisi del v excel obliki.

Hvala in lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 06.02.2014   08:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali lahko referenčni potrdili priložimo na pridobljenih obrazcih predhodnih javnih naročil?
Hvala

ODGOVOR:
Ponudniki lahko priložijo referenčna potrdila tudi na svojih obrazcih.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 06.02.2014   08:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo vas, da dovolite zamenjavo potrdila poslovne banke o neblokiranosti TRR z obrazcem BON-2, ki je bil izdan manj kot 1 mesec pred oddajo ponudbe. Na vseh javnih razpisih je to sprejemljiva zamenjava ali celo prvotna zahteva.

ODGOVOR:
Ponudniki lahko predložijo tudi obrazce BON-2, pod pogojem, da bodo iz tega obrazca razvidne vse zahteve naročnika: podatek o blokladi računa v zadnjih 6 mesecih pred dnevom odpiranja ponudb, podatek o dospelih neporavnanih obveznostih v preteklih šestih mesecih pred dnevom odpiranja ponudb. Obrazec ne sme biti starejši od sedmih delovnih dni na dan odpiranja ponudb.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 06.02.2014   10:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Zanima nas, ali je potrebno za vsakega od odgovornega vodja del predložiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in vpisu v IZS, ali samo za odgovornega vodjo vseh del?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Zahtevane dokumente je potrebno priložiteve za vsakega od odgovornega vodja del.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 07.02.2014   09:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je za razpis, ki je mala vrednost, potrebno za vsako vrsto del svojega odgovornega vodjo del ali zadostuje odgovorni vodja del za npr. strojne instalacije?

ODGOVOR:
Za vsako vrsto del je potrebno navesti odgovornega vodjo del.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 10.02.2014   08:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali boste upoštevali reference podizvajalcev in kumulativno vrednost referenc za posamezno vrsto del sešteli?

ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval tudi reference podizvajalce, pod pogojem, da bo pri konkretnem naročilu podizvajalec tudi izvajal tista dela, na katera se bodo nanašale reference.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 10.02.2014   08:46

Prosimo tudi, da omogočite ogled objekta

Hvala in lep pozdrav !ODGOVOR
Ogled objekta je mogoč ob predhodnem dogovoru z gospo Špelo Blatnik (01-306-14-20).

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 10.02.2014   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo da spremenite zahtevo o starosti potrdila banke. Pri javnih naročilih se upoštevajo dokazila ki niso starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Poleg tega zahtevate v navodilih potrdilo banke ki ni starejše od 7 dni od dneva odpiranja, v razpisni dokumentaciji pa celo ne starejše od 5 dni. Vsako potrdilo nas ponudnike tudi nekaj stane!

ODGOVOR:
Naročnik se opravičuje zaradi različnih navedb v razpisni dokumentaciji: pravilno je, da potrdilo ne sme biti starejše od 7 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik navedene zahteve ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 10.02.2014   13:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. prosimo, da objavite sheme oken,vetrolova in nove shrambe.ODGOVOR:
Dimenzije in tip oken je razviden iz popisa del.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 12.02.2014   06:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika sprašujemo kaj je mišljeno pod postavko 0. pri rušitvenih delih (količina je namreč 1).

ODGOVOR:
Točka 0 se nanaša na :
0. UREDITEV GRADBIŠČA (ograja, gradbiščna tabla, dixi...)

Gre za 1 kos ureditve gradbišča.


Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 12.02.2014   09:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo vas, da pošljete popise v excelu, zaradi boljše preglednosti, DOPOLNITE POPIS POD POSTAVKO 3.1.2-JEKLENI PANELNI RADIATOR - kateri tip VN... SE NE VIDI
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik seznanja vse ponudnike, da se v postavki 3.1 RADIATORSKO OGREVANJE, točka 2 del besedila, ki v popisih ni v celoti viden glasi: TIP VN VONOVA 22 VM 600 X 400

Lep pozdrav,
JSS MOL