Dosje javnega naročila 000628/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: Okvirni sporazum za dobavo pisarniškega materiala z odpiranjem konkurence za obdobje štirih let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 732.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000628/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2016
JN000628/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2016
JN000628/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2016
JN000628/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2016
JN000628/2016-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2016
JN000628/2016-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2016
JN000628/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.07.2016
JN000628/2016-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2016
JN000628/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2016
JN000628/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2016
JN000628/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2016
JN000628/2016-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.04.2017
JN000628/2016-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.01.2018
JN000628/2016-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2018
JN000628/2016-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
JN000628/2016-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000628/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI02
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/153130/Razpisna dokumentacija pisarniški material.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okvirni sporazum za dobavo pisarniškega materiala z odpiranjem konkurence za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: 11-B/NMV/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192700
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava pisarniškega matariala na osnovi okvirnega sporazuma (za obdobje 4 let). Odpiranje konkurence je prevideno 1x letno.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192800
30192900
30193000
30197000
30199200
30199500
30199600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI02 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Rlektro Primorska (Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Koper)
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniškega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.05.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.05.2016   11:00
Kraj: Elektro Primoska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki gospodarskih subjektov predložiti pisna pooblastila za zastopanjeOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2016   15:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V navodilih ponudnikom navajate, da že v tej fazi prilagate okvirni predračun in specifikacijo blaga s prilogami, vendar ga v objavljenih dokumentih ne najdemo. Prosimo, da ga objavite.

Poleg tega ste objavili obrazec P-11 »Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«. V navodilih pa niste navedli kam in kdaj ga priložimo. Ob oddaji ponudbe ali ob podpisu pogodbe?

Rok za vprašanja ste navedli 2.5.2016, ki je praznik, zato prosimo, da objavite nov datum.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR št. 1
Okvirni predračun je obrazec poimenovan »Predracun« gre za datoteko tipa xlsx.

Naročnik je v navodilih jasno navedel katere obrazce mora vsebovati ponudba. Navedenega obrazca ni navedel, saj bo k predložitvi tega obrazca pozval le najugodnejšega ponudnika pred podpisom okvirnega sporazuma.

Rok za postavljanje vprašanj naročnik podaljšuje na 3.5.2016 do 12:00 ure. Naročnik bo rok popravil tudi s popravkom objave na Portalu javnih naročil.Datum objave: 26.04.2016   15:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, da zaradi lažjega in bolj preglednega izpolnjevanja dokumentacijo objavite v word obliki.

Hvala.

ODGOVOR št. 2
Naročnik bo v popravku objave na Portalu javnih naročil objavil dokumentacijo v word obliki.


Datum objave: 26.04.2016   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v navodilih ste v pogojih za sodelovanje navedli bonitetno oceno, ki jo moramo ponudniki izpolnjevati, poleg pa ste navedli, da dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od oddaje ponudbe. Zakaj navajate zahtevo, če obrazca ni potrebno priložiti, kajti navajate, da izpolnjevanje pogoja potrdimo s podpisom obrazca P-2 prijava?

S spoštovanjem.


ODGOVOR št. 3
Naročnik je navedel zahtevo, ki jo morajo ponudniki izpolnjevati. V tej fazi ni potrebno navajati nobenega drugega obrazca, temveč ponudnik potrdi izpolnjevanje zahteve le s podpisom obrazca P-2 Prijava. Bo pa naročnik v fazi preverjanja ponudb v primeru dvoma k predložitvi ustreznega dokazila za izpolnjevanje pogoja pozval ponudnike, ki bodo oddali dopustno ponudbo.Datum objave: 26.04.2016   16:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo k izbrisu pogoja B: Ekonomski in finančni položaj, kjer v točki 1 zahtevate, da mora imeti gospodarski subjekt na dan izdaje bonitetnega obrazca (ki ne sme biti starejši od 30 dni od oddaje ponudbe) bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB5. Bonitetna ocena oziroma podredno k omilitvi le-tega na način, da bo za izpolnitev predmetnega pogoja zadostila tudi bonitetna ocena SB6.
Primarno zahtevamo izbris tega pogoja in sicer iz razloga, ker je le-ta popolnoma nesorazmeren predmetu tega javnega naročila. Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila (načelo sorazmernosti), hkrati mora biti izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila (76. člen ZJN-3). Upoštevaje predmet naročila ter obseg samega naročila predmetna zahteva, ne samo da je popolnoma nesorazmerna glede na razmere na trgu (kot bo izkazano v nadaljevanju), hkrati je glede na obseg naročila popolnoma nepotrebna. Postavljena je izključno z namenom omejitve konkurence na način, da naročnik pridobi že vnaprej določenega dobavitelja, kar pomeni temeljno kršitev pravil javnega naročanja, hkrati pa tudi kršitev javno-finančnih pravil ter vsebuje še podlage za zatrjevanje protizakonitosti tudi z drugih področij. Obseg naročila je v konkretnem primeru ni tako velik, naročnik pa postavlja takšen pogoj bonitetne ocene, kot da bi naročal, npr. blago, ki je izjemno zahtevno za dobavo, hkrati pa bi bila dobava vezana še na kratke roke in druge okoliščine, ki bi pomenile zahtevnejšo izpolnitev posla s strani ponudnika, kar bi zahtevalo tudi njegovo nadpovprečno finančno in ekonomsko sposobnost. Naročnik torej jasno preferira že vnaprej izbranega ponudnika, kateremu skuša prek zaostritve pogoja bonitetne ocene oddati posel.
V kolikor naročnik predmetnega pogoja ne bo izbrisal pa zahtevamo spremembo pogoja na način, da bo kot ustrezna bonitetna ocena šteta bonitetna ocena SB6 po lestvici AJPES. Na osnovi opisa metodologije in pojasnil bonitetnih ocen AJPES, je jasno navedeno, da bonitetna ocena SB1 do SB6 predstavlja povprečno napovedano verjetnost neplačila, ki je nižja od povprečne vrednosti verjetnosti neplačila, kot velja za slovenske gospodarske družbe. Torej veljajo podjetja, ki imajo oceno od SB1 do SB6 za boljša od slovenskega povprečja. Glede na predmet tega javnega naročila je torej popolnoma nesorazmerno ožati konkurenco na način, da se zahteva nadpovprečna sposobnost posameznih ponudnikov. V izogib možnosti vložitve revizijskega zahtevka naročniku utemeljeno predlagamo, da spremeni razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na Bonitetno oceno. V skladu z navedenimi argumenti je bonitetna ocena SB6 povsem ustrezna. V primeru, da naročnik ne ugodi, skladno z ZPVPJN napovedujemo vložitev pravnega varstva zoper diskriminatorna, nesorazmerna, nezakonita določila razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR št. 4
Naročnik spreminja pogoj B: Ekonomski in finančni položaj, točka 1 v delu bonitetne ocene, in sicer mora imeti gospodarski subjekt bonitetno oceno vsaj SB6.Datum objave: 26.04.2016   16:02
VPRAŠANJE
Med razpisno dokumentacijo na naslovu URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/153130/Razpisna dokumentacija pisarniški material.zip, ni obrazca "Predračun" kot navedeno v Obrazec N-1 Navodilih ponudnikom pod točko 3.razpisna dokumentacija.
Na spletnem naslovu www.praetor.si rubrika "Aktualna javna naročila" razpisna dokumentacija ni objavljena oz. ni na voljo.

ODGOVOR št. 5
Naročnik bo na (e-naročanju) Portalu javnih naročil objavil obrazec »Predračun« kot je navedeno v navodilih ponudnikom.
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na naslovu www.praetor.si.
Datum objave: 03.05.2016   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v navodilih ponudnikom imate pod
C: Tehnična in strokovna sposobnost navedeno: "Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca P2a - reference."
Ali to pomeni, da ponudniki samo izpolnijo ta obrazec ni pa potrebno, da ga potrdi naročnik referenčnega posla?
Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Tako je. Naročnik bo navedbe iz ponudb oz. k predložitvi dokazil pozival ponudnike le v primeru dvoma v skladu z veljavno zakonodajo.