Dosje javnega naročila NMV3617/2015
Naročnik: SENG d.o.o. 
Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 151.201,92 EUR

NMV3617/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.06.2015
NMV3938/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 30.06.2015
NMV7073/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.11.2015
NMV7073/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2015
    NMV3617/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja

Datum objave: 16. 6. 2015
Številka objave: NMV3617/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Kontakt: Erjavčeva ulica 20, V roke: Magda Zorn, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396383. Telefaks +386 53396315. E-pošta magda.zorn@seng.si.
Internetni naslovi: http://www.seng.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvajanje tehničnega opazovanja pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče za obdobje treh let
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Tehnični monitoring objektov velikih HE obsega izvajanje geodetskih meritev, geološko-geotehničnih pregledov brežin in nasipov, meritev filtracije podtalnice, inklinometrov in piezometrov analiza ter izdelava poročil.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71600000 (Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/13535-56238425925755465521/DZR_TEH
NICNO_OPAZOVANJE.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 6. 7. 2015
Čas: 13:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 6. 7. 2015
Čas: 14:00
Kraj: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, sejna soba 1. nadstropje
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 24. 6. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 6. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV3938/2015, Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja; datum objave: 30. 6. 2015
  • NMV7073/2015, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja; datum objave: 5. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2015   13:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. V kolikor narocnik želi vec kot eno ponudbo (izvajalca, ki je meritve izvajal doslej) za monitoring pregrad, mora dopustiti več časa za pripravo ponudbe. Predlagamo podaljšanje vsaj za 2 tedna, da lahko izvedemo tudi ogled terena in analiziramo operativni pristop k meritvam. Šele na ogledu lokacije se je namreč možno seznaniti z vsemi informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudbe.

Sedanji rok za oddajo ponudbe je izrazito kratek (20 dni) in ni ustrezno upoštevana zapletenost naročila ter čas, potreben za pripravo ponudbe, niti ne minimalni rok po ZJNVETPS. Minimalno dopustno skrajšanje sicer 40 dnevnega roka je na 24 dni v primerih objave periodičnega informativnega obvestila (52., 53 cl. ZJNVETPS).

ODGOVOR: Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb. Naročnik je pri določitvi roka za oddajo ponudb upošteval tako zapletenost naročila kot tudi čas, ki je potreben za pripravo ponudbe. V razpisni dokumentaciji so podane obširne tekstualne in slikovne informacije glede
predmeta naročila, na podlagi katerih lahko ponudniki pripravijo pravočasno in konkurenčno ponudbo. Čas 20 dni za pripravo ponudbe je primeren čas in je v skladu z ZJNVETPS za postopek oddaje naročila male vrednosti.

Datum objave: 23.06.2015   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora imeti GEODET tudi izpit po ZGO in za kateri del?

V razpisni dokumentaciji (splošni del, I. Kadrovska sposobnost,str. 8/36) je zapisano, da morajo strokovnjaki, ki morajo imeti univ, izobrazbo, izpit po ZGO in referenco iz svojega področja.

Menim, da geodet ima dovolj izpit za odgovornega geodeta po IZS ali pa je napačno navedeno za geodeta. Ali pa je morda namenjeno že zelo ozkemu naboru geodeta, ki to izpolnjuje pogoj z izpitom po ZGO.

ODGOVOR: V zvezi z postavljenim vprašanjem naročnik pojasnjuje, da za strokovnjaka in odgovorno osebo profila geodezija velja vpis kot odgovorni geodet v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.


Datum objave: 29.06.2015   23:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

na podlagi 5. odstavka 5. člena ZPVPJN vam zastavljamo vprašanja s predlogom spremembe razpisne dokumentacije v izogib vložitvi revizijskega zahtevka:

Naročnikov referenčni pogoj na 8. strani razpisne dokumentacije, ki se glasi:« Ponudnik je v zadnjih 5 (petih) letih izvedel vsaj 3 (tri) tehnična opazovanja visokih pregrad hidroenergetskih objektov v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV« je nezakonit, saj je diskriminatoren do ponudnikov, ki niso favoriziran ponudnik ter nesorazmeren s predmetom javnega naročila. Naveden referenčni pogoj tako, kot je postavljen, izpolnjuje le en ponudnik, ki ima pogodbe za opazovanje vseh, razen 1 hidroelektrarne v Sloveniji. Tehnično opazovanja brežin se lahko izvaja tudi na akumulacijskih bazenih hidroelektrarn, ne le na visokih pregradah, saj sta oba objekta podvržena delovanju vode, geomehanskim procesom, ipd.
Geodetske meritve se lahko izvajajo na vsaki stavbi, plazu, kateremkoli objektu, kjer se pričakujejo premiki.
Povsem nesorazmerno je, da naročnik kot ustrezno referenco priznava samo tehnično opazovanje visokih pregrad, saj takšno referenco lahko v Sloveniji da le naročnik tega javnega naročila, kar pomeni, da lahko konkretno takšno referenco izpolni zgolj dosedanji referenčni izvajalec vseh tehničnih opazovanj, ki je favoriziran tudi s tem javnim naročilom. Sposobnost za izvedbo javnega naročila lahko ponudniki izkažejo tudi s primerljivimi tehničnimi opazovanji.

***

Naročnikov kadrovski referenčni pogoj, ki se glasi: »• strokovnjak s področja geotehnike (Gradbeni inženir – geotehnik), ki mora imeti v zadnjih petih letih vsaj 1 referenco izvedbe geotehničnega opazovanja hidroenergetskih objektov« je prav tako nezakonit, saj je diskriminatoren do ponudnikov, ki niso favoriziran ponudnik ter nesorazmeren s predmetom javnega naročila. Vsaka oporna konstrukcija, predor, nasipi, plaz, elektrarna, premogovnik, ipd zahteva izvajanje dela meritev, ki so zahtevane v tem razpisu. Ponudnik, ki ima reference za meritve podzemne vode, meritve sidrnih sil, inklinacij, geodetskih meritev, itd, bi moral imeti enakopravno možnost za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. Nobenega objektivnega in tehničnega razloga ni, da naročnik referenco zahteva v okviru enega projekta, saj posamezna vrsta del ni nič manj obsežna, strokovna, tehnično zahtevna, če se jo izvaja v okviru več različnih projektov. V konkretnem primeru lahko postavljeno referenco izkaže samo en ponudnik, kar je tudi edini namen, da je referenca postavljena na takšen obseg in na takšen način. Če bi naročnik resnično zasledoval zgolj cilj pridobitve usposobljenega ponudnika, bi moral kot ustrezne priznati tudi reference za izvedbo posameznih del (meritve podzemne vode, meritve sidrnih sil, inklinacij, geodetskih meritev, itd) v okviru različnih projektov in ne zgolj enega projekta.

***

Nezakonit je tudi kadrovski referenčni pogoj, ki se glasi: »• strokovnjak s področja geodezije (Geodet), ki mora imeti v zadnjih petih letih vsaj 1 referenco izvedbe geodetskih meritev visoke natančnosti na visoki pregradi hidroenergetskega objekta«. Diskriminatorno in nesorazmerno s predmetom javnega naročila je, da je strokovni kader izvajal meritve visoke natančnosti ravno na hidroenergetskem objektu. Njihova točnost in natančnost je odvisna le od izvajalca, ne pa tudi od objekta merjenja. Naročnik je namreč tisti, ki bo strokovnemu kadru dal navodila, kaj mora meriti. Pri geodetskih meritvah zadošča pogoj zagotavljanja natančnosti meritev, saj vse ostalo ni več odvisno od geodeta in njegovih referenc, saj ni nikoli odgovoren za razmišljanje o procesih, ki jih spremlja, temveč le o absolutnih vrednostih (razdaljah, kotih), ki jih izmeri.

***

Tudi kadrovski pogoj naročnika, ki se glasi »mora imeti v zadnjih petih letih vsaj 2 referenci iz vodenja tehničnega opazovanja visokih pregrad hidrotehničnih objektov« je diskriminatoren do konkurenčnih ponudnikov. Samo ena oseba v Sloveniji izpolnjuje točno navedeno referenco, saj ima preferirani ponudnik pogodbe za opazovanje vseh, razen 1 hidroelektrarne v Sloveniji. Z vidika predmeta javnega naročila in sposobnosti za priznanje sposobnosti bi morale biti ustrezne tudi reference iz drugih podobnih vrst objektov, kot so akumulacijski bazeni hidroelektrarn, protipoplavni nasipi, akumulacijski bazeni za namakalne sisteme, ipd. Izkušnje in znanje, ki ga strokovni kadri dobijo pri tovrstnih storitvah je povsem enakovredno znanju iz referenčnega podorčja, tako pridibljeno znanje pa tudi v celoti zadostuje za kvalitetno izvedbo predmeta javnega naročila.


ODGOVOR:


Datum objave: 29.06.2015   23:56
Naročnik bo z dodatkom št.1 k razpisni dokumentaciji spremenil izpolnjevanje pogojev za tehnično sposobnost in kadrovsko sposobnost ponudnika.

Datum objave: 30.06.2015   00:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

na podlagi 5. odstavka 5. člena ZPVPJN vam zastavljamo vprašanja s predlogom spremembe razpisne dokumentacije v izogib vložitvi revizijskega zahtevka:

Naročnikov referenčni pogoj na 8. strani razpisne dokumentacije, ki se glasi:« Ponudnik je v zadnjih 5 (petih) letih izvedel vsaj 3 (tri) tehnična opazovanja visokih pregrad hidroenergetskih objektov v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV« je nezakonit, saj je diskriminatoren do ponudnikov, ki niso favoriziran ponudnik ter nesorazmeren s predmetom javnega naročila. Naveden referenčni pogoj tako, kot je postavljen, izpolnjuje le en ponudnik, ki ima pogodbe za opazovanje vseh, razen 1 hidroelektrarne v Sloveniji. Tehnično opazovanja brežin se lahko izvaja tudi na akumulacijskih bazenih hidroelektrarn, ne le na visokih pregradah, saj sta oba objekta podvržena delovanju vode, geomehanskim procesom, ipd.
Geodetske meritve se lahko izvajajo na vsaki stavbi, plazu, kateremkoli objektu, kjer se pričakujejo premiki.
Povsem nesorazmerno je, da naročnik kot ustrezno referenco priznava samo tehnično opazovanje visokih pregrad, saj takšno referenco lahko v Sloveniji da le naročnik tega javnega naročila, kar pomeni, da lahko konkretno takšno referenco izpolni zgolj dosedanji referenčni izvajalec vseh tehničnih opazovanj, ki je favoriziran tudi s tem javnim naročilom. Sposobnost za izvedbo javnega naročila lahko ponudniki izkažejo tudi s primerljivimi tehničnimi opazovanji.

***

Naročnikov kadrovski referenčni pogoj, ki se glasi: »• strokovnjak s področja geotehnike (Gradbeni inženir – geotehnik), ki mora imeti v zadnjih petih letih vsaj 1 referenco izvedbe geotehničnega opazovanja hidroenergetskih objektov« je prav tako nezakonit, saj je diskriminatoren do ponudnikov, ki niso favoriziran ponudnik ter nesorazmeren s predmetom javnega naročila. Vsaka oporna konstrukcija, predor, nasipi, plaz, elektrarna, premogovnik, ipd zahteva izvajanje dela meritev, ki so zahtevane v tem razpisu. Ponudnik, ki ima reference za meritve podzemne vode, meritve sidrnih sil, inklinacij, geodetskih meritev, itd, bi moral imeti enakopravno možnost za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. Nobenega objektivnega in tehničnega razloga ni, da naročnik referenco zahteva v okviru enega projekta, saj posamezna vrsta del ni nič manj obsežna, strokovna, tehnično zahtevna, če se jo izvaja v okviru več različnih projektov. V konkretnem primeru lahko postavljeno referenco izkaže samo en ponudnik, kar je tudi edini namen, da je referenca postavljena na takšen obseg in na takšen način. Če bi naročnik resnično zasledoval zgolj cilj pridobitve usposobljenega ponudnika, bi moral kot ustrezne priznati tudi reference za izvedbo posameznih del (meritve podzemne vode, meritve sidrnih sil, inklinacij, geodetskih meritev, itd) v okviru različnih projektov in ne zgolj enega projekta.

***

Nezakonit je tudi kadrovski referenčni pogoj, ki se glasi: »• strokovnjak s področja geodezije (Geodet), ki mora imeti v zadnjih petih letih vsaj 1 referenco izvedbe geodetskih meritev visoke natančnosti na visoki pregradi hidroenergetskega objekta«. Diskriminatorno in nesorazmerno s predmetom javnega naročila je, da je strokovni kader izvajal meritve visoke natančnosti ravno na hidroenergetskem objektu. Njihova točnost in natančnost je odvisna le od izvajalca, ne pa tudi od objekta merjenja. Naročnik je namreč tisti, ki bo strokovnemu kadru dal navodila, kaj mora meriti. Pri geodetskih meritvah zadošča pogoj zagotavljanja natančnosti meritev, saj vse ostalo ni več odvisno od geodeta in njegovih referenc, saj ni nikoli odgovoren za razmišljanje o procesih, ki jih spremlja, temveč le o absolutnih vrednostih (razdaljah, kotih), ki jih izmeri.

***

Tudi kadrovski pogoj naročnika, ki se glasi »mora imeti v zadnjih petih letih vsaj 2 referenci iz vodenja tehničnega opazovanja visokih pregrad hidrotehničnih objektov« je diskriminatoren do konkurenčnih ponudnikov. Samo ena oseba v Sloveniji izpolnjuje točno navedeno referenco, saj ima preferirani ponudnik pogodbe za opazovanje vseh, razen 1 hidroelektrarne v Sloveniji. Z vidika predmeta javnega naročila in sposobnosti za priznanje sposobnosti bi morale biti ustrezne tudi reference iz drugih podobnih vrst objektov, kot so akumulacijski bazeni hidroelektrarn, protipoplavni nasipi, akumulacijski bazeni za namakalne sisteme, ipd. Izkušnje in znanje, ki ga strokovni kadri dobijo pri tovrstnih storitvah je povsem enakovredno znanju iz referenčnega podorčja, tako pridibljeno znanje pa tudi v celoti zadostuje za kvalitetno izvedbo predmeta javnega naročila.


ODGOVOR: Naročnik bo z dodatkom 1 k razpisni dokumentaciji spremenil pogoje za izpolnjevanje tehnične in kadrovske sposobnosti.